SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İvazsız İntikallerde Vergilendirme

İvazsız İntikallerde Vergilendirme

 Soru: İvazsız intikallerde vergilendirme nasıl olacaktır ?

Cevap: 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (d) fıkrasında, ivazsız suretle meydana  gelen intikallerin 3.244 TL'sinin (2013 yılı için) vergiden istisna edildiği, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) fıkrasında, veraset yoluyla meydana gelen intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle meydana gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince tarh olunacağı, 7 inci maddesinin birinci fıkrasında, veraset yoluyla veya sair suretle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, bir beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında ise, diğer suretle meydana intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takibeden bir ay içinde beyannamenin verileceği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinde ise, gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerle değerleneceği, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında ise, bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanacağı hükmüne yer verilmiştir.

            19 uncu maddesinde de veraset ve intikal vergisi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceği, ancak, intikali yapılacak gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe devir ve ferağın yapılamayacağı ve üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemeyeceği, mükelleflerce tahakkuk eden vergiye karşılık    6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde yazılı cinsten (Bu maddenin 5 inci bendinde yazılı menkul mallar hariç) teminat gösterildiği takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebileceği, teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin değerinin 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinde yazılı komisyonlar tarafından aynı Kanunun 91 inci maddesine  göre tespit edileceği belirtilmiştir.

          Örneğin bir kişinin babası tarafından aynı günde (31.12.2013 tarihinde) oğluna ivazsız olarak intikal eden mesken ile dükkanın hukuken iktisap edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde oğlu tarafından düzenlenecek veraset ve intikal vergisi beyannamesinde söz konusu gayrimenkullerin bağışlandığı (2013 yılı)  yıldaki emlak vergisi tarhına esas olan değerlerin beyan edilmesi, gayrimenkullerin emlak vergisi tarhına esas olan toplam değerleri üzerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan ivazsız intikallere ilişkin vergi oranlarının yarısı (1/2'si) uygulanarak veraset ve intikal vergisi hesaplanması gerekmektedir.

(03.01.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM