SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Pert Olan Aracın Vergisel Yönden Değerlendirilmesi

Pert Olan Aracın Vergisel Yönden Değerlendirilmesi

 Soru:  Pert olan aracın vergisel yönden değerlendirilmesi nasıl olacaktır?

Cevap: VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

           213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bu hükme göre, faturanın emtiayı satan veya işi yapan tarafından, emtiayı satın alan veya hizmetten faydalanan müşteri adına düzenlenmesi gerekmektedir.

            Bu nedenle, hasarlı aracın sigorta şirketi tarafından üçüncü bir kişiye satılması işleminde, aracın şirket aktifinde kayıtlı olduğu hususu dikkate alınarak, bu satış işlemi için şirket tarafından aracın satıldığı üçüncü şahıs adına satış bedeli tutarında fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Toplam sigorta tazminatının, aracın üçüncü kişiye satış bedeli düşüldükten sonra kalan kısmı için ise şirket tarafından sigorta şirketine fatura düzenlenecektir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

             Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            - 1/1 inci maddesi uyarınca,  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu teşkil ettiği,

            - 8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde KDV nin mükellefinin, malı teslim eden veya hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişiler olduğu,

            - 17/4-g maddesinde, hurda metal teslimlerinin KDV den istisna olduğu,

            - 29/2 nci maddesinde, bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının, mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olması halinde, aradaki farkın sonraki dönemlere devrolacağı ve iade edilmeyeceği, 

            - 30/c maddesinde ise, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerde yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV nin indirin konusu yapılamayacağı,

             hüküm altına alınmıştır.             

            Konuya ilişkin olarak, 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde hurda kavramının; her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlannı, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygunolarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.

            Buna göre;

            1. Kaza sonucu pert olan aracın, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılmamak ve trafikten çekilmek kaydıyla hurda metal olarak üçüncü kişiye teslimi, KDV Kanununun 17/4-g madddesiuyarınca KDV den istisna bulunduğundan, bu teslime ilişkin olarak üçüncü kişi adına düzenlenecek faturada KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            2. Aktifte kayıtlı aracın kaza neticesinde pert olması nedeniyle sigorta şirketinden alınacak sigorta tazminat bedeli KDV ye tabi bir teslim veya hizmet karşılığı olmadığından, sigorta şirketine düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır.

            3. Söz konusu aracın alışında ödenen ve ilgili dönemde indirim konusu yapılan KDV tutarının, indirilemeyecek KDV haline dönüştüğü vergilendirme dönemine (sigorta şirketi tarafından pert olduğunun belgelendirildiği, bir başka deyişle aracın zayi olduğu döneme) ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması  gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(23.12.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM