SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç Edilen Mallar İçin Yapılan Sorumluluk Sigortalarında BSMV

İhraç Edilen Mallar İçin Yapılan Sorumluluk Sigortalarında BSMV

 Soru: İhraç Edilen Mallar İçin Yapılan Sorumluluk Sigortalarında BSMV Hesaplanacak Mıdır?

Cevap:6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde; banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV ye tabi olduğu, 30 uncu maddesinde; BSMV yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği, 31 inci maddesinde ise; BSMV matrahının Kanunun 28 inci maddesinde yazılı paraların tutarı olduğu hükümleri yer almaktadır.

            5684 sayılı Sigortacılık Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2/1-ö maddesinde sigorta şirketi; Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye'deki teşkilatı olarak tanımlanmıştır.

            İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde BSMV istisnası, ilgili kanunların verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ile bu Karara ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen 2008/6 sayılı İhracat Tebliğine göre uygulanmaktadır.

            99/13812 sayılı Kararın "Vergi, Resim ve Harç İstisnasının Kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesi hükmü uyarınca; ihracatla ilgili işlem yapan kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar ve kambiyo işlemleri, BSMV den müstesnadır. Bu Karara istinaden çıkarılan 2008/6 sayılı İhracat Tebliğinin "Vergi, Resim Ve Harç İstisnasının Kapsamı" başlıklı 4 üncü maddesinde; vergi, resim ve harç istisnası kapsamında; ihracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler (Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV den müstesna olduğu belirtilmiştir.

            Buna göre, ihracat teşvik mevzuatı uyarınca sigorta şirketlerinin ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar BSMV den istisnadır.

            Ancak, yurt dışına ihraç edilen malların ihracat işlemi tamamlandıktan sonraki dönemlerde yol açabileceği risklerin teminat altına alınması amacıyla düzenlenen mali sorumluluk poliçelerinin söz konusu Tebliğde belirtilen doğrudan ihracatla ilgili işlemler kapsamına girmemesi nedeniyle, BSMV istisnası uygulanması  mümkün bulunmamaktadır.

            Nitekim, söz konusu uygulama hakkında düzenleme yapma ve yürütme yetkisi bulunan Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı) ile yapılan yazışma sonucunda alınan 20.09.2006 tarihli ve DTM.0.02.06.04/120005737-36565 sayılı yazıda;  İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında 2000/1 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, ihracatla ilgili işlem yapan sigorta şirketlerinin doğrudan ihracatla ilgili tüm işlemlerinin (ihraç edilen eşya ile ilgili olarak tanzim edilecek sigorta poliçeleri de dahil olmak üzere) vergi, resim ve harçlardan istisna tutulması gerektiği ve dolayısıyla söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için sigorta konusu işlemin doğrudan ihracatla ilgili olması gerektiği, ancak yurt dışına ihraç edilen malların ihracat işlemi tamamlandıktan sonraki dönemlerde yol açabileceği risklerin teminat altına alınması amacıyla düzenlenen mali sorumluluk poliçelerinin doğrudan ihracat işlemleri kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir.

Sonuç itibariyle, yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye'deki teşkilatı tarafından yapılan bütün muameleler dolayısıyla lehe nakden veya hesaben alınan paralar BSMV ye tabi olup şirket tarafından ihraç edilen malın yurt dışında kullanılması sırasında üçüncü kişiler aleyhine gelişecek risklerin karşılanması amacıyla yurt dışındaki bir sigorta şirketinin Türkiye'deki teşkilatına yaptırılan sorumluluk sigortası poliçesi dolayısıyla sigorta şirketince lehe alınan paralara BSMV istisnası uygulanması mümkün değildir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(05.12.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM