SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ücret İstisnası

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ücret İstisnası

 Soru: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ücret İstisnası Uygulaması Nasıldır

Cevap:a- Kurumlar vergisi yönünden:

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesinde; bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete  başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

İstisna uygulamasına yönelik açıklamalar, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan istisna"  başlıklı bölümünde yapılmış olup anılan Tebliğin"5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" başlıklı bölümünde;

"......Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir.Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir......"

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, istisna sadece bölgede gerçekleştirilen yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlara yönelik olup uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançlarda bu kapsama girmektedir. Bölge dışında gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen kazançların ise Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilse bile istisnaya konu edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, örneğin herhangi bir yazılımının satışından sonra, bu yazılımın işletilmesi ve sürdürülmesi için periyodik zamanlarda verilen destek hizmetlerinden elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir.

b- Gelir vergisi stopajı yönünden:

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci maddesinde; bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için personelin bölgede fiilen çalışması gerekmektedir. Bölgede fiilen çalışanların da bölge dışında çalıştıkları süreye isabet eden ücret ödemelerine istisna uygulanması söz konusu değildir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(31.07.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM