SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Binek araç ve Ticari araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Durumu

Binek araç ve Ticari araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisinin Gider Durumu

 Soru: Binek araç ve Ticari araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi Giderleştirilir mi?

Cevap:Binek Otomobillere Ait MTV’ nin Gider Durumu:

197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde, ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopter ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç olmak üzere, bu kanunun I, ve IV sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan alınan (örneğin; otomobil, motosiklet, uçak, helikopter vb.) motorlu taşıtlar vergisi ve cezalar ile gecikme zamları, gelir ve kurumlar vergileri matrahının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda, sadece taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri binek otomobillere ait MTV’nin gider olarak dikkate alınması mümkün olup, bunun dışındaki binek oto MTV’leri, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

 

Ticari Otomobillere Ait MTV’nin Gider Durumu

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11.maddesinde; “Kanunen kabul edilmeyen indirimler” sıralanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 41’inci maddesinin 8’inci fıkrasında olduğu gibi; “Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları”nın gider yazılmayacağını hüküm altına almıştır. Kurumlar Vergisi Kanununda da, Gelir Vergisi Kanununda olduğu gibi işletmelerin aktifinde kayıtlı diğer araçlar için yapılacak harcamaların gider yazılamayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla aktife kayıtlı ticari araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(30.07.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM