SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Ba ve Bs Formlarının Süresinde Verilmemesi Halinde Her Bir Form İçin Ayrı Ayrı Ceza Uygulanıp Uygulanmayacağı

Ba ve Bs Formlarının Süresinde Verilmemesi Halinde Her Bir Form İçin Ayrı Ayrı Ceza Uygulanıp Uygulanmayacağı

 Soru: Ba ve Bs formlarının süresinde verilmemesi halinde her bir form için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası uygulanıp uygulanmayacağı

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 362 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri hususunda yükümlülük getirilmişti.

             Konu ile ilgili olarak yayımlanan 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri açıklanmış bulunmaktadır

             Söz konusu tebliğin 1.1 bölümünde Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir.

             Yine, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bildirim formlarını elektronik ortamda veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacağı açıklanmış bulunmaktadır.

             Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, sözü edilen Ba ve Bs bildirimlerini verme yükümlülüğü olan mükelleflerin, her iki bildirim formunu birlikte vermek zorunda oldukları hususu göz önüne alındığında; bu formların tek bir form olarak değerlendirilmesi ve söz konusu formların belirlenen sürede verilmemesi halinde tek özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(25.07.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM