SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Çalınan Altınların KDV ve Vergi Usul Kanunu Karşısındaki Durumu

Çalınan Altınların KDV ve Vergi Usul Kanunu Karşısındaki Durumu

 Soru: Çalınan altınların KDV ve Vergi Usul Kanunu Karşısındaki Durumu Nedir?

Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 40 inci maddesinde safi kurum kazancının tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler sayılmış olup, bunlar arasında, ticari işletmede mevcut varlıklardan herhangi bir suretle meydana gelen eksilmelerin gider yazılabileceği hususuna yer verilmemiştir.

            Aynı maddenin 1 numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safı kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır. İşletmeden çalınan emtia, bu mahiyette bir genel gider olmadığından, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendi kapsamında gider kaydedilmesine imkan bulunmamaktadır.

            Öte yandan, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmış, 17/4-g maddesi ile de külçe altın teslimleri KDV den istisna edilmiştir. 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 inci maddesinde mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergilerini indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinin;

            -(a) bendinde; vergiye tabi  olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmetlerin ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, 

             -(c) bendinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin,

            -(d) bendinde ise Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin,

vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği ifade edilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında KDV den müstesna olan külçe altın teslimleri nedeniyle yüklenilen KDV, Kanunun 30 uncu maddesinin (a) bendi uyarınca indirim konusu yapılmadığı için,  aynı maddenin (c) ve (d) bentlerine göre bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, çalınan altın nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV bulunduğu takdirde, bu verginin 30 uncu maddenin (c) ve (d) bentleri uyarınca indirim hesaplarından çıkarılacağı unutulmamalıdır

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(23.07.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM