SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kefil Olarak Ödenen Banka Kredisinin Giderleştirilip Giderleştirilmeyeceği

Kefil Olarak Ödenen Banka Kredisinin Giderleştirilip Giderleştirilmeyeceği

 Soru: Kefil olarak ödenen banka kredisi giderleştirilir mi?

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi sırasında indirilecek giderler sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Anılan bent hükmü uyarınca, genel giderlerin kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının bulunması gerekmekte olup bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.

            Buna göre, Kredinin asıl muhatabı krediyi geri ödememesi halinde kefil olarak başka bir şirketçe ödenecek tutarın ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan bir gider niteliğinde bulunmaması nedeniyle safi kurum kazancınızın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com 

(21.06.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM