SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhracat Tesliminde KDV İadesi

İhracat Tesliminde KDV İadesi

 Soru: İhracat tesliminde KDV iadesinde bilinmesi gerekenler

Cevap: KDV Kanununun 32 nci maddesinde; bu Kanunun 11, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, KDV beyannamelerinin düzenlenmesi ve ihracat istisnasında iadesi gereken KDV nin nasıl hesaplanması gerektiği konusunda muhtelif genel tebliğlerde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "İade Hakkı Doğuran İşlemler ve İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim" başlıklı (D) bölümünde,

"Beyannamelerin yeniden düzenlenmiş şeklinde, iade hakkı doğuran işlemler ile ihraç kaydıyla teslimi bulunan mükellefler için bir "Bildirim" oluşturulmuştur.

....................

Bildirimde yer alan "Yüklenilen Katma Değer Vergisi" başlıklı satırlardaki rakamlar bulunurken, yüklenilen toplam vergiler içinde, o dönemde gerçekleştirilen iade hakkı doğuran işlemlere isabet eden kısım hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucu bulunacak vergi, daha önceki beyannamelerde indirimle giderilip giderilmediğine bakılmaksızın, bu satırlarda beyan edilecektir.

Yüklenilen vergiler kapsamına, iade hakkı doğuran işlemle ilgilendirilebilen normal alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymet için yapılan harcamalara ilişkin vergiler girmektedir. Ancak amortismana tabi iktisadi kıymetlerden işleme isabet eden pay, beyannamenin 92. satırında ayrıca hesaplanacağından bu satırlarda yer almayacaktır.

İade hakkı doğuran işlemle ilgilendirilebilen normal alış ve giderler ile genel imal ve genel idare giderlerinden bu dönemde gerçekleştirilen işleme isabet eden pay ise, daha önceki Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalar dikkate alınarak hesaplanacaktır."

denilmektedir.

Buna göre, iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin olarak yüklenilen KDV tutarının hesaplanmasında, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminden önce yapılmış olmak kaydıyla iade hakkı doğuran işlemle ilişkilendirilebilen genel yönetim giderlerinin dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, iade tutarının hesaplanmasında amortismana tabi iktisadi kıymetler ve genel giderlerden pay verilmesi halinde, iade edilecek azami tutarın ihracat bedelinin genel vergi oranı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçemeyeceği unutulmamalıdır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(30.05.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM