SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İnşaat İşi Sonucu Tahsil Edilen Ücretin Bir Kısmının İadesinde İade Edilen Kısmın İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

İnşaat İşi Sonucu Tahsil Edilen Ücretin Bir Kısmının İadesinde İade Edilen Kısmın İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

 Soru: İnşaat işi sonucu tahsil edilen ücretin bir kısmının iadesinde iade edilen kısma ait KDV indirim konusu yapılır mı?

Cevap: KDV Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV'ye tabi tutulmuş, 10 uncu maddesi ile mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 35 inci maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzelteceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, yapılan inşaat taahhüt işinin bedelinin daha önce fazla olarak belirlendiği, dolayısıyla KDV matrahında tespit edilen fazlalık kadar değişiklik meydana geldiği varsayılsın. Dolayısıyla matrahta meydana gelen söz konusu değişiklik nedeniyle hesaplanan KDV'nin ödemenin yapıldığını gösterir belgeler ve ilgili kamu kurumundan alınacak bir yazı ile belgelendirilmesi neticesinde KDV Kanununun 35'inci maddesine göre daha önce hesaplanan KDV'ye dahil edilen fazlalığa ilişkin KDV'nin indirilecek KDV hesaplarına alınması suretiyle düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan fazla yapıldığına hükmedilen ve ilgili kamu kurumuna geri ödenen toplam bedelin KDV dahil bedel olarak dikkate alınması ve iç yüzde yöntemiyle KDV tutarının hesaplanarak bu tutarın düzeltmeye konu edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(29.05.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM