SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İş Ortaklığına Ait İşin Bitiminde Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir

İş Ortaklığına Ait İşin Bitiminde Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilir

  

Soru: İş Ortaklığının Bitiminde Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ne Zaman Verilecektir?

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre; iş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefi olup bu Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında; aynı maddenin diğer fıkralarında yazılı kurumların kendi aralarında veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklardan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler iş ortaklığı olarak tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir." hükmüne yer verilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "2.5.2" bölümünde, kurulacak iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi için taşıması gereken unsurlar belirtilmiş olup, bu unsurları taşımak kaydıyla iş ortaklıklarının her türlü iş için kurulabileceği belirtilmiştir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "2.5.2. Unsurları" başlıklı bölümünde,

"Belli bir iş için kurulacak olan iş ortaklığında işin bitim tarihi, taahhüt sözleşmesinde belirlenen esaslara göre tayin olunacaktır. Ancak, işin bitimi iş ortaklığının da sona erdiğini göstermez. Bu iş dolayısıyla mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının da yerine getirilmesi (Örneğin, tahakkuk eden vergilerin tamamının ödenmesi) gerekir. Vergisel ödevlerin tamamının ikmal edilmesinden sonra iş ortaklığı sona ermiş sayılır.

Öte yandan, iş ortaklıklarının tasfiyesi, Borçlar Kanunundaki adi ortaklıkların dağılmasına ilişkin hükümlere göre yapılacaktır. "

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre, faaliyeti örneğin 10/4/2013 tarihinde sona eren iş ortaklığı 2013 yılı içinde elde ettiği kazançların 01-25 Nisan 2014 döneminde verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi, iş ortaklığının vergisel ödevlerinin tamamının ikmal edildiği tarihe kadar mükellefiyetle ilgili tüm ödevlerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(24.05.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM