SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Teslimi

İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Teslimi

 Soru: İndirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı tesliminde iade esasları nasıldır?

 

Cevap: KDV Kanununun 29/2 nci maddesinde, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan kısmının yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen tutarların da izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden ya da mahsuben iadesi imkanı getirilmiştir.

            KDV Kanununun 11/1-c maddesinde ise ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ye tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu mallarm ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin edileceği hükme bağlanmıştır.

            İhraç kaydıyla teslimlerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan verginin tecil edilemeyen kısmı, ihraç kaydıyla teslim yapanlara iade edilebilmektedir. Ancak, sözü edilen madde hükmüne göre iade edilecek tutar ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden fazla olamamaktadır.

            64 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin II. Bölümünün 3 üncü bendinde, KDV Kanununun 29/4 üncü maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye dayanılarak indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde iade edilecek verginin hesabında; ihraç kaydıyla teslim bedelinin genel vergi oranıyla çarpılması ile bulunacak tutardan fazla olmamak kaydıyla, teslimin bünyesine giren vergilerin esas alınmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

            Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 6.2. bölümünde, İhraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplanan ve tecil edilmeyen KDV'nin iadesi ihracatın gerçekleştiği dönemde beyanname dışında talep edilecektir.

                İndirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının iadesi ise ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde "İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun 405 kodlu satırına, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesinin ihraç kaydıyla teslimler tablosundaki hesaplanan KDV, yüklenilen KDV farkı yazılmak suretiyle talep edilecektir.

                Buna göre, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde, ihraç kaydıyla teslim bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması sonucu bulunan tutardan fazla olmamak kaydıyla, teslimin bünyesine giren vergilerin iadesinin talep edilmesi mümkün bulunmaktadır. İhraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplanan KDV'yi aşan yüklenim KDV'sinin bulunması halinde, aşan kısmın iadesinin indirimli orana tabi işlemlere ilişkin usul ye esaslar çerçevesinde talep edilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(22.03.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM