SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gayrimenkul Kiralanmasında KDV Tevkifatı

Gayrimenkul Kiralanmasında KDV Tevkifatı

 Soru: Gayrimenkul Kiralanmasında KDV tevkifatı var mıdır?

Cevap: Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığa yetki verilmiştir.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

- (2.3.1) bölümünde, KDV Kanununun (1/3-f) maddesine göre, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin, kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahildir) ve kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir) şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği, tevkifata tabi tutulan KDV nin beyan ve ödenmesi konusunda, Tebliğin (1.2) bölümündeki açıklamaların dikkate alınacağı,

- (2.3.2) bölümünde, KDV ye tabi olan kiralama işlerinde kiraya verenin başka faaliyetleri dolayısıyla KDV mükellefi olması halinde, sorumluluk uygulamasının söz konusu olmayacağı; kiraya verenin, kiralama faaliyetlerine ait KDV yi diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceği,

belirtilmiştir.

Buna göre, gayrimenkul kiralama hizmeti nedeniyle KDV mükellefiyeti bulunan bir kişiye bu hizmeti karşılığı ödenen bedel üzerinden hesaplanan KDV nin tevkifata tabi tutulması söz konusu olmayıp, kiralamaya ilişkin KDV nin kiraya veren kişi tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(21.03.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM