SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Anonim Şirketlerde Genel Kurul Ve Genel Kurul Toplantı Zamanı

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Ve Genel Kurul Toplantı Zamanı

 Soru: Anonim Şirketlerde Genel Kurul Ve Genel Kurul Toplantı Zamanı Nezamandır?

 

Cevap) Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin şirket işlerine ilişkin haklarını kullandıkları bir iç organdır. Şirketin iradesini oluşturmasının aracı olan pay sahipliği hakları kural olarak bu organda kullanılır. Genel kurul sınırsız bir yetkiye sahip olmayıp, ancak Kanun’da ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hallerde karar alabilir. Genel kurul sürekli bir organ değildir; kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bunun dışında gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar; yönetim kurulu, azlık ve tasfiye döneminde tasfiye memurlarıdır. Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin iç yönerge hükümleri, toplantı başkanlığı oluşturuluncaya kadar yönetim kurulu adına, yönetim kurulunun başkanı veya başkan vekili ya da başkanın görevlendireceği yönetim kurulunun bir üyesi tarafından uygulanır. Sonrasında ise esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gerektiğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirketlerin genel kurul toplantıları aşağıda belirtilen zamanlarda yapılır:

 

a) Olağan genel kurul toplantısı; her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerde toplantılar yılın ilk üç ayı içinde, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılır.

 

b) Olağanüstü genel kurul toplantısı; şirket için toplantının yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıktığı zamanlarda yapılır.

 

c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu; imtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde genel kurul tarafından imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette esas sözleşme değişikliğine karar verilmesi halinde, anılan karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu süre sonuna kadar imtiyazlı pay sahipleri toplantıya çağrılmazsa, her imtiyazlı pay sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere onbeş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını mahkemeden isteyebilir. Çağrıya rağmen süresi içinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır.

 

Esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerde bu amaçla yapılacak genel kurul toplantıları, ancak bu izin alındıktan sonra yapılır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(11.03.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM