SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemelerde stopaj var mıdır?

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemelerde stopaj var mıdır?

 Soru: Yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan ödemelerde vergilendirme nasıl olacaktır?

 

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun;

- 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:

...

4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler.",

- 62 inci maddesinde; "İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir.

61'inci maddenin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından işveren hükmündedir.",

- 94 üncü maddesinde; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

1.Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,

...

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 ncı madde hükmü göz önünde tutulur. '',

-96 ncı maddesinde; "Vergi tevkifatı, 94'üncü madde kapsamına giren nakten veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder." hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, şirketlerin genel müdür ve genel müdür yardımcısı kadrolarında istihdam edilen personele yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri karşılığı olarak yapılan net ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi ve brüt tutarları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/1, 103 ve 104'üncü maddelerine göre gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer yandan, söz konusu personele işletmelerce yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyelikleri karşılığı ödenen ücretin tek işverenden alınan ücret olması nedeniyle ilgili oldukları ayın ücret matrahına dahil edilerek vergilendirilmesi ve artan orandan kaynaklanan gelir vergisinin işletmece karşılanması halinde ise, karşılanan tutarın da ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

 Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(27.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM