SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest Bölgede Hizmet Ve Mal Satışı Faaliyeti Gösteren Mükellefin Kurumlar Ve Gelir Vergisi Muafiyeti

Serbest Bölgede Hizmet Ve Mal Satışı Faaliyeti Gösteren Mükellefin Kurumlar Ve Gelir Vergisi Muafiyeti

 Soru: Serbest bölgede hizmet ve mal satışı faaliyeti gösteren mükellefin kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti var mıdır?

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacağı (b) bendinde ise, bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin 31.12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde de serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarının Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden, (b) alt bendinde ise bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden müstesna tutulduğu hükme bağlanmıştır.

Ayrıca 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ;"5.12.3.2. Geçiş döneminde kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" başlıklı bölümünde ise; "Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 6/2/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere faaliyet ruhsatı almış mükelleflerin, ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.

Faaliyet ruhsatı almak üzere ilgili mercilere başvurmuş olmakla birlikte, 6/2/2004 tarihine kadar henüz faaliyet ruhsatı alamamış mükelleflerin bu istisna hükümlerinden faydalanabilmeleri mümkün değildir.

İstisna, sadece faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden elde edilen kazançlara ilişkindir. Dolayısıyla, serbest bölgelerde şubesi bulunan kurumlar ile kanuni veya iş merkezi serbest bölgelerde olan mükelleflerin, bu bölgeler dışında yürüttükleri faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar istisna kapsamında değildir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

1 seri no.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin "6. Ücret istisnasının Uygulanmayacağı Haller" başlıklı bölümünde ise; Serbest bölgede üretim faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde çalışanlara ödenen ücretlerin söz konusu ücret istisnasından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, örneğin 06.02.2004 tarihi itibarıyla mevcut faaliyet ruhsatı olduğu varsayılırsa bu söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançlar faaliyet ruhsatında öngörülen sürenin sonuna kadar kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Öte yandan, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 5810 sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edileceğinden, bölgedeki satış ve hizmet faaliyeti dolayısıyla yapılan ücret ödemelerinin Serbest Bölgeler Kanununda yer alan gelir vergisi istisnasından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(13.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM