SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Devreden KDV Tutarının İadesi Mümkün müdür?

Devreden KDV Tutarının İadesi Mümkün müdür?

Soru: Devreden KDV İşletmeye Nakit Olarak İade Edilebilir mi?

Cevap: KDV Kanununun 29/2 nci maddesi ile Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin, mükelleflerin bu maddede sayılan borçlarına yılı içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde ise mükellefin talebine bağlı olarak nakden veya bu borçlarına mahsuben iadesine imkan tanınmış, aynı maddede Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan çeşitli KDV Genel Tebliğleri ile de indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin nakden veya mahsuben yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Aynı Kanunun 32 nci maddesinde; Bu Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen KDV nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; mükellefler tarafından yüklenilen ve indirimle giderilemeyen vergilerden, KDV Kanununun 29/2 nci maddesinde düzenlenen indirimli oranda mal teslimi ve hizmet ifaları ile 32 nci maddesinde sayılan istisnaların bünyesine giren mal teslimleri ve hizmet ifalarından doğan KDV nin iadesi mümkün bulunmakta olup, bunun dışında devreden KDV tutarlarının nakden ya da mahsuben iade edilmesine yasal açıdan imkan bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(08.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM