SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yangın Sonucu Zayi Olan Malların KDV’leri İlave Edilecek KDV Olarak Beyannameye Dahil Edilmeli Midir?

Yangın Sonucu Zayi Olan Malların KDV’leri İlave Edilecek KDV Olarak Beyannameye Dahil Edilmeli Midir?

 Cevap: Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi gereğince mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabileceklerdir.

Aynı Kanunun "İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi" başlıklı 30/c maddesinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Yine, şirketlerin örneğin üretim tesisinde münferit olarak ortaya çıkan ve Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesiyle Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde mücbir sebep hali olarak sayılması mümkün bulunmayan yangın sonucunda zayi olan amortismana tabi sabit kıymetler ile ilgili yüklenilen katma değer vergisinin indirimi mümkün değildir.

Buna göre, işletmelerde münferit olarak ortaya çıkan yangın sonucu zayi olan sabit kıymetlere ilişkin olarak daha önce indirilen katma değer vergisinin, zayi olma tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(06.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM