SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İş Sözleşmesi Feshedilen İşçi Ne Kadar Süre İçinde Dava Açmalıdır?

İş Sözleşmesi Feshedilen İşçi Ne Kadar Süre İçinde Dava Açmalıdır?

 Soru: İş Sözleşmesi feshedilen işçi dava yolunu nasıl izler?

 

Cevap: İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.

Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

 

2) Hafriyat işinde KDV oranı ve tevkifat nasıl olacaktır?

 

Soru: En güncel haliyle hafriyat işinde KDV ve tevkifat hangi durumdadır?

Cevap: 117 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.1) bölümünde; Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlara karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüd-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

KDV oranları ise KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre; Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almayan hafriyat hizmeti genel oranda (% 18) KDV ye tabidir.

Hizmet verilen Şirketin yarıdan fazla hissesi doğrudan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına yada birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler ile, hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler arasında yer alması durumunda söz konusu hizmetin yapım işi kapsamında 1/6 oranında KDV tevkifatına tabi olacağı unutulmamalıdır.

Yine, işletmeler tarafından 1/5/2012 tarihinden sonra yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen, mühendislik, mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, 117 Seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.1) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde 2/10 oranında tevkifat uygulanacağı bilinmelidir.

Ayrıca, işletmeler tarafından verilen hizmetinin işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmesi de söz konusu değildir.

3) Yangın sonucu zayi olan malların KDV’lerinin düzeltilip düzeltilmeyeceği

Soru: Yangın sonucu zayi olan malların KDV’leri ilave edilecek KDV olarak beyannameye dahil edilmeli midir?

Cevap: Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesi gereğince mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabileceklerdir.

Aynı Kanunun "İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi" başlıklı 30/c maddesinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Yine, şirketlerin örneğin üretim tesisinde münferit olarak ortaya çıkan ve Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesiyle Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde mücbir sebep hali olarak sayılması mümkün bulunmayan yangın sonucunda zayi olan amortismana tabi sabit kıymetler ile ilgili yüklenilen katma değer vergisinin indirimi mümkün değildir.

Buna göre, işletmelerde münferit olarak ortaya çıkan yangın sonucu zayi olan sabit kıymetlere ilişkin olarak daha önce indirilen katma değer vergisinin, zayi olma tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(04.02.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM