SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hurdaya Ayrılan Taşıt İçin Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği

Hurdaya Ayrılan Taşıt İçin Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği

 Soru: Hurdaya ayrılan taşıt için fatura düzenlenecek midir?

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde faturanın tarifi yapılmış olup, faturanın satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiş, müteakip 231 inci maddesinin 5 inci fıkrasında ise, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkûr Kanunun 227 nci maddesinde ise "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir."... hükmü yer almaktadır.

Yine, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi ile hurdaya ayrılacak motorlu taşıtlar hakkında yapılacak işlemler ve vergi ve cezaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 33 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Kanunun Geçici 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında, "Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz."hükmü yer almaktadır.

Bununla beraber, Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yayımlanan 33 Seri No'lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin 3 üncü bölümünün 5 inci fıkrasında, "Bu madde kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Ayrıca, bu madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmayacağından, trafik tescil kaydı silinen motorlu taşıtların iktisabı sırasında yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV indirim hesaplarından çıkarılmayacaktır." hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, 5838 sayılı Kanundan yararlanmak suretiyle hurdaya ayırarak Hurda İşletmesi Müdürlüğüne teslim edilen taşıtın satışından elde edilen kazançlar ve bu faaliyetler ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olmakla beraber Vergi Usul Kanununun 227 inci maddesi uyarınca, üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların vesikalara dayanılarak tevsik edilmesi zorunlu olduğundan, bu kapsamda satışı yapılan hurda taşıt için anılan Hurda Müdürlüğünce işletmeye yatırılacak olan bedel üzerinden fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(31.01.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM