SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhraç Kayıtlı Alınan Ancak İhracat Gerçekleşmediğinden Dolayı KDV’si Satıcıya Sonradan Ödenen Faturalarda KDV İndirimi

İhraç Kayıtlı Alınan Ancak İhracat Gerçekleşmediğinden Dolayı KDV’si Satıcıya Sonradan Ödenen Faturalarda KDV İndirimi

 Soru: İhraç kayıtlı alınan ancak ihracat gerçekleşmediğinden dolayı KDV’si satıcıya sonradan ödenen faturalarda KDV indirim konusu yapılabilir mi?

 

Cevap: KDV Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç kaydıyla imalatçılar tarafından ihracatçılara teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin tecil ve terkinine ilişkin hükümler yer almaktadır.

            Buna göre, ihracatın maddede belirtilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil edilmektedir.

            Ayrıca, konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "C" bölümünde; ihraç edecekleri malı bu uygulama kapsamında KDV ödemeksizin satın alan ihracatçıların, bu şekilde satın aldıkları mallar için hesaplanan KDV yi indirim ve iade hakları bulunmamaktadır.

            Bununla beraber, KDV Kanununun 29/1 inci maddesinde; mükelleflerin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV ile ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV yi indirebilecekleri,

            29/3 üncü maddesinde; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            32 nci maddesinde ise; KDV Kanununun 11 inci maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisinin, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı hükme bağlanmıştır.

            Bu nedenle, süresinden sonra ihraç edilen malların teslimi, ihraç kayıtlı bir mal teslimi olmaktan çıkmış ve mahiyet olarak yurtiçi mal teslimine dönüşmüş olup, daha önce indirim konusu yapılmayan KDV tutarının ihraç kayıtlı teslim edilen malların ihracatı için öngörülen sürenin dolduğu tarihi izleyen vergilendirme döneminde (ancak her halükarda bu vergilendirme dönemini içerisine alan takvim yılı aşılmamak kaydıyla) indirim hesaplarına alınması gerekmektedir. İhraç kayıtlı teslim edilen malların ihracatı için öngörülen sürenin dolduğu tarihte veya en geç bu tarihi içerisine alan takvim yılında indirim hesaplarına alınmayan KDV tutarlarının Kanunun 29/3 üncü maddesi hükmüne göre indirim konusu yapılamayacağı unutulmamalıdır.

            Ayrıca, yukarıda belirtilen süreler dahilinde indirim hesaplarına alınan ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarlarının, söz konusu mallar ihraç edilmiş olmak kaydıyla, en erken ihracatın gerçekleştiği vergilendirme döneminde iadesinin talep edilebileceği bilinmelidir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(15.10.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM