SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yeni Türk Ticaret Kanununda Kısmi Bölünmede İşlem Sırası

Yeni Türk Ticaret Kanununda Kısmi Bölünmede İşlem Sırası

 Soru: Yeni TTK’ya göre kısmi bölünmede nasıl bir yol izlenecektir?

 

Cevap:  Yeni TTK’ya göre kısmi bölünmede işlem sırası kanun maddelerinden çok net bir şekilde ifade edilmemiştir. Ancak, kanun bir bütün olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki sıranın yapılması gerektiği sonucuna varmış bulunuyoruz.

1) Kısmi bölünmeye katılan şirketlerin ara bilançolarının çıkarılarak bölünme sözleşmelerinin hazırlanması ve mahkemece atanacak bilirkişiler marifetiyle denetlettirilmesi, (Kısmi bölünme yoluyla mal varlığı unsurları yeni kurulacak şirketlere devredilecekse, bir bölünme planı hazırlanır.  Bölünme sözleşmesinde bulunması gereken hususlar bölünme planında da yer alır. Bölünme planının yazılı şekilde yapılması gerekir.) 

2) Yönetim kurulu tarafından alınacak bölünme kararı raporu

3) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 169. Maddesine istinaden Bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, bölünme hakkında bölünme raporu hazırlarlar; ortak rapor da geçerlidir.

Rapor;

a) Bölünmenin amacını ve sonuçlarını,

b) Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını,

c) Payların değişim oranlarını ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını, özellikle devreden şirketin ortaklarının devralan şirketteki haklarına ilişkin açıklamaları,

d) Değişim oranının saptanmasında, payların değerlemesine ilişkin özellikleri,

e) Gereğinde, bölünme dolayısıyla ortaklar için doğacak olan ek ödeme yükümlülüklerini, diğer kişisel edim yükümlülüklerini ve sınırsız sorumluluğu,

f) Bölünmeye katılan şirketlerin türlerinin farklı olması hâlinde, ortakların yeni tür sebebiyle söz konusu olan yükümlülüklerini,

g) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriğini; varsa sosyal planın içeriğini,

h) Bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkilerini,

hukuki ve ekonomik yönleri ile açıklar ve gerekçelerini gösterir.

Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

4) 6102 Sayılı Kanunun 171. Maddesine istinaden Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, genel kurul kararından iki ay önce (bölünmeye ilişkin alınacak genel kurul kararından önce), merkezlerinde, halka açık anonim şirketler ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde;

a) Bölünme sözleşmesini veya bölünme planını,

b) Bölünme raporunu,

c) Son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançoları, bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının incelemesine sunar.

Bu işlem yapılırken aynı anda 6102 sayılı TTK’nun 171. Maddesinin 4. Bendine istinaden Bölünmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri ayrıca internet sitesinde, inceleme yapma haklarına işaret eden bir ilan yayımlarlar.

5) Bölünme sözleşmesinin onaylanması sonrasında 6102 sayılı kanunun 174. Maddesine istinaden Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar. Bölünmeye katılan  şirketler, yukarıda öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadırlar.

3. ilandan sonra üç aylık bekleme süresi var!!!

6) 3 aylık bekleme süresinden sonra Yönetim kurulu tarafından her bir şirketin genel kurullarının toplantıya davet edilerek bölünme kararlarının alınarak, bölünme sözleşmesinin onaylanması, 

7) Verilen bölünme kararlarının ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi ve sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğunun, mahkemece tayin edilecek 3 bilirkişi tarafından verilecek bir raporla tespit ettirilmesi, 

8) Kısmi bölünmeye iştirak eden şirket genel kurullarınca, kısmi bölünme yoluyla devrolan şirket sermayesinin azaltılmasına, devralacak şirketin ise sermayenin artırılmasına karar vermesi,  Ancak, bölünen şirket sermaye azaltması yapmaksızın devralan şirkete İŞTİRAK ediyorsa bu takdirde bölünen şirketin sermaye azaltması kararı almasına gerek bulunmamaktadır. Devr alan şirket aynı zamanda nakdi sermaye de artıracaksa aynı gün 2 genel kurul yapılıp hem ayni hem nakdi sermaye artışı yapabilir.

9. Bölünmeye taraf olan şirketlerden bölünen, sermaye azaltılması, devralan ise sermaye artırılmasına ilişkin ana sözleşme değişikliklerinin tescil ve ilan edilmesi,  tescil talebinde bulunulurken yukarda sayılan işlemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin belgeler ibraz edilmedikçe ve bölünen şirketin borçlarının ödendiği, tevdi olunduğu veya alacaklılarının onay verdiği ticaret sicili memurluğuna kanıtlanmadıkça tescil yapılmaz. 

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(01.10.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM