SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Finansal Kiralamalarda Peşin Ödenen Bedelin KDV Karşısındaki Durumu

Finansal Kiralamalarda Peşin Ödenen Bedelin KDV Karşısındaki Durumu

 Soru: Finansal kiralamalarda peşin tahsil edilen tutarın KDV karşısındaki durumu nedir?

Cevap: Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,

1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

10/a maddesinde, malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla, 10/b maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle, 10/c maddesinde, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılmasıyla vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyimininmalı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler dolayısıyla her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği

hükme bağlanmıştır.

KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin 2 inci fıkrası uyarınca finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanmaktadır.

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 4 üncü maddesinde, finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğinin, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören bir sözleşme olduğu; 9 uncu maddesinde de, finansal kiralama konusu malın mülkiyetinin kiralayan şirkete ait olduğu; ancak taraflarca sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkını haiz olacağının kararlaştırılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Finansal kiralama işlemlerinde satım akdinin en önemli unsuru olan "mülkiyetin nakli" söz konusu olmamakta, sadece kiracı bu malın belli bir süre zilyetliğini taşımaktadır. Dolayısıyla, kira akdi, kiralayanın kiracının ödediği veya ödeyeceği bir bedel mukabilinde bir malın veya hakkın kullanılmasını belli bir süre için kiracıya terk etmeyi taahhüt ve iltizam etmesi olarak tarif edilebileceğinden finansal kiralama işlemlerinin de kiralama niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir.

Bu nedenle, finansal kiralama işlemlerine ilişkin kira taksitlerinin finansal kiralama şirketleri tarafından vergilendirme dönemleri itibariyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, finansal kiralama işlemleri KDV ye tabi olup, finansal kiralama sözleşmesinde belirtilen bedel üzerinden vergilendirme dönemleri itibariyle KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bedelin bir kısmının fatura düzenlenmek suretiyle peşinat olarak alınması durumunda da bu bedel üzerinden KDV hesaplanarak finansal kiralama şirketi tarafından beyan edileceği unutulmamalıdır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(14.09.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM