ÖZEL HABER
Ba ve Bs ’de Flaş Gelişme! | Muhasebe TR

Ba ve Bs ’de Flaş Gelişme!

 Bilindiği üzere, maliye idaresi mükellefiyet tesis ettirmesi gerekirken bunu yapmayan kişilere re’sen tarhiyatların yanında Ba ve Bs bildirim formlarını vermediklerinden dolayı her ay için özel usulsüzlük cezası kesmekteydi.

Yargının Mükellef Lehine Olan Kararları Etkili Olmuştur

Kesilen bu cezalara karşı açılan davalarda, yargı mercilerince, geriye yönelik mükellefiyet kaydı tesis edildikten sonra mükellefiyete bağlı sorumlulukların ancak ileriye yönelik olarak yerine getirilmesinin beklenebileceği, işe başlama tarihi ile mükellefiyetin tesis edildiği tarih arasındaki dönemlerde elektronik ortamda beyanname verilmesinin hukuken ve fiilen mümkün olmadığı, elektronik ortamda beyanname vermesi gerektiğinden haberdar olmayan davacı adına beyanname vermediğinden hareketle ceza kesilemeyeceği gibi gerekçelerle bu cezaların kaldırılması yönünde verilen kararlar müstakar hale gelmiştir.

Maliye Geri Adım Attı

Yargının yerleşik hale gelen kararları dolayısıyla Maliye İdaresi geri adım atmak zorunda kalmıştır. Kaybedilen davalar neticesi ödenen yargı masrafları geri adım atmada etkili olmuştur. Böylece, Maliye İdaresi 10.04.2015 Tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 449 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğine göre vergi mükellefiyeti tesis edilmemesinden dolayı beyanname ve bildirim verilmeyen dönemlere ilişkin olarak Kanunun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası veya 352 nci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.

Peki Bildirim Nasıl Yapılacak?

Geçmişe yönelik olarak mükellefiyet tesis edilen mükelleflerden beyannamelerini ve Form Ba ile Form Bs bildirimlerini elektronik ortamda göndermek zorunda olanlara, vergi dairesince; haklarında (vergi türleri de belirtilmek suretiyle) mükellefiyet tesis edildiği, 340 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 15 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan esaslar çerçevesinde beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda vermelerini sağlayacak işlemleri yerine getirmeleri için kendilerine 15 günlük süre verildiği hususu bir yazı ile tebliğ edilir.

Mükellefe Tebliğ Edilen Yazıda Neler Olacak

Mükellefe tebliğ edilen yazıda;

a) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içindeki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin, sürelerinde ve duruma göre elden, posta vasıtasıyla veya elektronik ortamda verilmesi gerektiği,

b) Beyanname ve bildirim verme süresinin son günü, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün geçtikten sonraki tarihlere denk gelen beyanname ve bildirimlerin ise sürelerinde, mutlaka elektronik ortamda verilmesi gerektiği,

c) Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda haklarında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ceza hükümlerinin tatbik edileceği

hususlarına yer verilecektir.

MuhasebeTR Mevzuat Komisyonu

(17.04.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM