MUHASEBE UYGULAMALARI
Ernst&Young Türkiye


2005 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ & BU GELİRLER İÇİN 2006 YILI BAŞINDAN İTİBAREN UYGULANACAK YENİ BEYAN VE VERGİLEME REJİMİ


(Rehberi bilgisayarınıza indirmek için resmin üzerindeki İNDİR butonuna tıklayın)

 

SUNUŞ

Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, bu  gelirlerin beyanı ve vergilendirilmesi ile ilgili hükümlerin yer aldığı Gelir Vergisi Kanunu’nda, bu kıymetlerin vade tarihine kadar elde tutulmasından elde edilen faiz ve benzeri kazançlar ile vade tarihinden önce elden çıkarılmasından sağlanan alım-satım kazançları olarak iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. 

Hisse senedi kar payları, mevduat hesaplarına yürütülen faizler, repo kazançları, her nevi tahvil ve Hazine Bonosu faizleri, alacak faizleri, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları, özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı karşılığı ödenen kar payları, sigorta şirketleri ve emekli sandıklarınca yapılan ödemeler anılan Kanunun 75 inci maddesinde ‘’ menkul sermaye iradı ‘’ olarak tanımlanırken; menkul kıymetlerin vadesinden önce elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar da yine aynı Kanunun Mükerrer 80 inci maddesinde, ‘’ değer artış kazancı ‘’ olarak vergiye tabi kılınmıştır.  

Kanunkoyucu, 2004 yılı sonunda kabul ettiği 5281 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’na eklediği Geçici 67 nci madde hükmü ile, işte bu gelirlerin beyanı ve vergilemesi rejiminde 2006 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere radikal değişiklikler yapmış bulunmaktadır. Daha açık bir ifade ile, bu değişiklik ve düzenlemelerle, çeşitli finansal araçlardan elde edilen getirilerin aynı oranda ve kaynakta vergilenmesi ve ticari faaliyetlere dahil olmayan gelirler için kaynakta yapılan bu vergilemenin nihai vergileme olması  rejimi (veya) esası benimsenmiştir.  

Maliye Bakanlığı’nın yeni beyan ve vergileme rejiminin uygulamasına ilişkin Tebliği de, 30.12.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bu çalışmamızın ilk bölümünde, konuyla ilgili olanların muhtemel sorularına verilen cevaplarla, Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili faiz gelirleri ve alım-satım kazançları, hisse senedi kar payları ve alım satım kazançları ve mevduat faizi/repo kazançları gibi ülkemizde çok sayıda insanı yakından ilgilendiren gelirlerden 2005 yılında elde edilenlerin beyanı ve vergilendirilmesine ilişkin kurallar açıklanırken ; ikinci bölümünde de, aynı gelir ve kazançların 2006 yılı başından itibaren tabi olacakları yeni beyan ve vergileme rejimi, yine muhtemel sorulara verilen cevaplarla, anlaşılır bir dille ve örneklerle özetlenmektedir.  

Son olarak, bu metinde yer alan bilgi ve açıklamalardan dolayı Ernst&Young’a sorumluluk iddiasında bulunulamayacağını, vergi mevzuatımızın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınması gerektiğini hatırlatmak isteriz.    

Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmasını dileriz.  

Saygılarımızla, 
Ernst&Young Türkiye
www.vergidegundem.com
 

GÜNDEM