MUHASEBE UYGULAMALARI
Ernst & Young Türkiye


VERGİ REHBERİ 2006


(Rehberi bilgisayarınıza indirmek için resmin üzerindeki İNDİR butonuna tıklayın)

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI

1. Konu
2. Matrah
3. Mükellef
4. Vergi Sorumlusu
5.
İstisna
6. Muafiyet
7. Beyan
8. Tarh
9. Tebli
ğ
10. Tahakkuk
11. Vergi Ziya
ı
12. Verginin Tanımı ve Dayanağı
13. Vergilerin Sınıflandırılması

14. Resim
15. Harç
16. Vergi Ödeme Gücü
17. Vergi Alacakl
ısı
18. Vergi Borçlusu
19. Vergi Do
ğuran Olayın İspatı
20. Vergi Ehliyeti
21. Vergi Mahremiyeti

II. GELİR VERGİSİ
1. Gelir Vergisinin Konusu
2. Gelirin Unsurlar
ı
3. Mükellefiyet Türleri
4. Gelir Vergisi Oranlar
ı
5. Gelir Unsurlarının Vergilendirilmesi
6. Beyan Esası
7. 2005 Yılında Elde Edilen Gelirlerinin Beyanı ve Vergilendirilmesine İlişkin Örnekler (Tam Mükellef Gerçek Kişiler İçin)

III. KURUMLAR VERGİSİ
1. Konu
2. Mükellef
3. Kurum Kazanc
ı
4. Muaflıklar
5. İstisnalar
6. Kurum Vergi Yapısı

7. Geçici Vergi
8. Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve Verginin Ödenmesi
9. Kar Da
ğıtımı
10. 2005 Takvim Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi İle Kar Payı Stopajı Hesaplamasına İlişkin Örnekler

IV. İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ VE ENFLASYON DÜZELTMESİ

IV.1 İKTİSADİ KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ
1. Değerleme Ölçüleri
2. Gayrimenkullerin Değerlemesi
3. Demirbaş Eşyanın Değerlemesi
4. Emtia Değerlemesi
5. Menkul Kıymetlerin Değerlemesi
6. Yabancı Paraların, Yabancı Para Cinsinden Olan Senetli ve Senetsiz Alacak ve Borçların Değerlemesi
7. Alacak ve Borçların Değerlemesi
8. Gider Karşılıkları ve Gelir Tahakkukları
9. Yeniden değerleme
10. Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme

11. Mevcutlarda Amortisman
12.
Şüpheli Alacaklar
13. Değersiz Alacaklar

IV.2 ENFLASYON DÜZELTMESİ
1. Genel Bilgi
2. Enflasyon düzeltmesinde yöntem
3. Özellikli konular
4. Vergi matrah
ının tespitine yönelik düzenlemeler

V. KATMA DEĞER VERGİSİ
1. Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
2. Teslim ve Teslim Sayılan Haller
3. Hizmet ve Hizmet Sayılan Haller
4. Vergiyi Doğuran Olay

5. Mükellef
6. Vergi Sorumlusu
7. Katma De
ğer Vergisinin Matrahı
8. Oran
9. Vergilendirme Dönemi ve Beyan
10. KDV’nin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilmesi
11. Katma De
ğer Vergisinde İstisnalar
12. İstisnaların Sınırı
13. Vergi İndirimi
14. İndirilmeyecek Katma Değer Vergisi
15. Yürürlükteki Katma Değer Vergisi Oranları

VI. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
1. Özel Tüketim Vergisinin Konusunu Teşkil Eden İşlemler
2. ÖTV Kanunu’nda Yeralan Tanımlar
3. Vergiyi Doğuran Olay

4. Özel Tüketim Vergisinin mükellefi
5. Vergi Sorumlusu
6. Özel Tüketim Vergisi’nin Matrah
ı
7. Vergi Oranı/ Tutarı

8. Vergilendirme Dönemi ve Beyan
9. ÖTV’nin Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilmesi
10. Özel Tüketim Vergisinde
İstisnalar
11. Özel Tüketim Vergisinin indirimi
12. Özel Tüketim Vergisinin tecil-terkini
13. Fazla veya yersiz ödenen Özel Tüketim Vergisinin düzeltilmesi
14. Kay
ıt ve Tescile Tabi Araçlarda Gümrük Tarife Pozisyonunun Değişmesi

VII. DAMGA VERGİSİ

1. Konusu
2. Mükellef
3. Ka
ğıt Nüshalarının Birden Fazla Olması
4. Bir Kağıtta, Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması
5. Birden Fazla İmzalı Kağıtlar

6. Belli Para Gösterme Mecburiyeti
7.
İstisnalar
8. Vergileme Ölçüleri
9. Yabanc
ı Para Üzerinden Düzenlenen Kağıtlar
10. Nispet
11. Ödeme
Şekilleri
12. Yürürlükteki Damga Vergisi Tutarlarına İlişkin Tablolar

VIII. HARÇLAR KANUNU
1. Konusu
2. Yürürlükteki Harçlara
İlişkin Tablolar

IX. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

1. Konusu
2. Mükellef
3.
İstisnalar
4. Mükellefiyetin Başlaması

5. Mükellefiyetin Sona Ermesi
6. Verginin Tahakkuku ve Ödenmesi
7. 2006 y
ılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

X. TEŞVİK MEVZUATINDA ÖNGÖRÜLEN DESTEK UNSURLARI
1. Yatırımlarda Devlet Yardımları
2. Teşvik Belgesi ve Belge ile İlgili Hususlar
3. Yatırım Teşvik Belgesine İlişkin Diğer Hususlar
4. İhracatı Teşvik Tedbirleri
5. Dahilde İşleme Rejimi
6. 5084 Sayılı Kanun Uyarınca Sağlanan Yardımlar
7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
8. AR-GE Yardımları
9. KOBİ Yardımları

10. Serbest Bölgeler
11. Kültür Yat
ırımları Desteği
12. Diğer Teşvikler

XI. VERGİ CEZALARI
1. Usulsüzlük fiilleri ile ilgili cezalar
2. Vergi kayb
ına bağlı Cezalar
3. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar
4. Diğer Hususlar

XII. VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
1. İdari Yollarla Çözüm
2. Yargı Yoluyla Çözüm

XIII. SÜRESİNDE ÖDENMEYEN VERGİ BORÇLARI İÇİN YAPILAN UYGULAMALAR VE VERGİ ALACAĞININ İDARECE CEBREN TAHSİL EDİLMESİ
I. Süresinde ödenmeyen vergi borçları ile ilgili olarak vergi idaresinin uygulamaları
II. Vergi alacağının idarece cebren tahsili

XIII. PRATİK BİLGİLER VE 2006 YILI VERGİ TAKVİMİ

 

Kaynak: Bu rehber Ernst&Young Türkiye’nin vergi bölümü tarafından hazırlanan www.vergidegundem.com adresinden alınmıştır.
>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM