2019 Had ve Miktarlar

2019 Had ve Miktarlar

2019 Had ve Miktarlar

2019 yılında uygulanacak olan had ve miktarlar açıklandı, Resmi Gazete'de yayınlanan VUK 504 Sıra Nolu Genel Tebliğine göre düzenlenmiştir.

1 Ocak 2019 itibariyle geçerli olan Had ve Miktarlara ait tablo aşağıda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda yer alan madde numaralarına göre ayrıştırılmış ve açıklamaların karşılığı gelen TL Tutarlar baz alınarak uygulanacaktır. Uygulanacak olan Had ve Miktarlar 30642 Sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazetede yayınlandı.

2019 Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar

MADDE 104-

İlanın şekli

Tutar (TL)

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.700

 

3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 2.700-270.000
270.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

 Tahakkuktan vazgeçme

 33

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

120.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
  - Alış tutarı
  - Satış tutarı

 
230.000
320.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

120.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

230.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.200

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

3,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1,200

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

14,80
29

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 


180

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

110

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

55

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                        

25

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

14,80

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

7

 

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

 
98

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

55

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

25

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                               

14,80

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                     

7

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

3,90

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

290

148.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza


290


12.000
120.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

290

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

7.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

350

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100
220.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.480

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.100

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,40

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.900

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

980

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

490

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.480.000

MADDE 370 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

70.000

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM