2024 Had ve Miktarlar

2024 Had ve Miktarlar

2024 Had ve Miktarlar

2024 yılında uygulanacak olan had ve miktarlar açıklandı, Resmi Gazete'de yayınlanan VUK 556 Sıra Nolu Genel Tebliğine göre düzenlenmiştir.

1 Ocak 2024 itibariyle geçerli olan Had ve Miktarlara ait tablo aşağıda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda yer alan madde numaralarına göre ayrıştırılmış ve açıklamaların karşılığı gelen TL Tutarlar baz alınarak uygulanacaktır. 

2024 Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar

MADDE 104-

İlanın şekli

Tutar (TL)

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

17.000

  3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
 17.000-1.700.000
1.700.000 ve üzeri

 

4- İlanın;
   - Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması

17.000

MÜKERRER MADDE 115-

 Tahakkuktan vazgeçme

 200

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

690.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
  - Alış tutarı
  - Satış tutarı

 
1.400.000
2.000.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

690.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

1.400.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

6.900

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 20
MÜKERRER
MADDE 257
Teminat tutarı  
  Yeni işe başlayanlar 44.000.000
  Faaliyeti devam edenler 440.000.000
  10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar 100.000.000
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 6.900

MADDE 323-

Şüpheli alacak tutarı

14.000

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

87
170

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 


1.100

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

660

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

330

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                        

150

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

87

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

40

 

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

 
580

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

330

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

150

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                               

87

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                     

40

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

23

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

3.400

1.700.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza


3.400


170.000
1.700.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.700

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

40.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

2.000

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

6.600
1.300.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

8.700
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 6.600

 

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
Alt Sınır

Üst Sınır


230.000

2.300.000

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

14

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

11.800

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 3.000

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 6.900
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 3.400
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.800
  -Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) 4.400.000

 

-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

8.700.000
MADDE 370  İzaha davet  

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

500.000
EK MADDE 1 Uzlaşma limitleri  
  Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlükler ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 23.000 üzeri
  376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 23.000 ve altı
EK MADDE 11 Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti  
  Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 23.000 üzeri

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM