2023 Had ve Miktarlar

2023 Had ve Miktarlar

2023 Had ve Miktarlar

2023 yılında uygulanacak olan had ve miktarlar açıklandı, Resmi Gazete'de yayınlanan VUK 544 Sıra Nolu Genel Tebliğine göre düzenlenmiştir.

1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olan Had ve Miktarlara ait tablo aşağıda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda yer alan madde numaralarına göre ayrıştırılmış ve açıklamaların karşılığı gelen TL Tutarlar baz alınarak uygulanacaktır. 

2023 Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar

MADDE 104-

İlanın şekli

Tutar (TL)

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

10.900

  3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması
 10.900-1.090.000
1.090.000 ve üzeri

 

4- İlanın;
   - Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması

10.090

MÜKERRER MADDE 115-

 Tahakkuktan vazgeçme

 129

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

440.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
  - Alış tutarı
  - Satış tutarı

 
890.000
1.270.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

440.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

890.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

4.400

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 12,90
MÜKERRER
MADDE 257
Teminat tutarı  
  Yeni işe başlayanlar 28.000.000
  Faaliyeti devam edenler 280.000.000
  10- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar 66.000.000
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 4.400

MADDE 323-

Şüpheli alacak tutarı

8.900

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

55
110

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 


700

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

420

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

210

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                        

95

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

55

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

26

 

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

 
370

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

210

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

95

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                               

55

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                     

26

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

15

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

2.200

1.100.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza


2.200


110.000
1.100.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.100

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

26.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

1.300

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

4.200
840.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

5.500
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 4.200

 

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
Alt Sınır

Üst Sınır


150.000

1.500.000

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

9

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

7.500

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.700

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.900

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 4.400
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 2.200
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 1.180
  -Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) 2.800.000

 

-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

5.500.000
MADDE 370  İzaha davet  

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

320.000
EK MADDE 1 Uzlaşma limitleri  
  Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlükler ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 üzeri
  376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 ve altı
EK MADDE 11 Tarhiyat öncesi uzlaşma limiti  
  Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır 15.000 üzeri

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM