2021 Had ve Miktarlar

2021 Had ve Miktarlar

2021 Had ve Miktarlar

2021 yılında uygulanacak olan had ve miktarlar açıklandı, Resmi Gazete'de yayınlanan VUK 512 Sıra Nolu Genel Tebliğine göre düzenlenmiştir.

1 Ocak 2021 itibariyle geçerli olan Had ve Miktarlara ait tablo aşağıda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda yer alan madde numaralarına göre ayrıştırılmış ve açıklamaların karşılığı gelen TL Tutarlar baz alınarak uygulanacaktır. 

2021 Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar

MADDE 104-

İlanın şekli

Tutar (TL)

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.600

 

3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 3.600-360.000
360.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

 Tahakkuktan vazgeçme

 43

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

150.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
  - Alış tutarı
  - Satış tutarı

 
300.000
420.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

150.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

300.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.500

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4,30

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1,500

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

19
38

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 


240

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

140

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

70

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                        

32

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

19

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

9

 

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

 
130

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

32

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                               

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                     

9

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

5

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

380

190.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza


380


19.000
190.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

380

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

9.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

450

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.400
280.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.900

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.400

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

3,1

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.500

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.300

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 650

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

490

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.500
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 760
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 390

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900.000

MADDE 370 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

109.000

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM