2022 Had ve Miktarlar

2022 Had ve Miktarlar

2022 Had ve Miktarlar

2022 yılında uygulanacak olan had ve miktarlar açıklandı, Resmi Gazete'de yayınlanan VUK 534 Sıra Nolu Genel Tebliğine göre düzenlenmiştir.

1 Ocak 2022 itibariyle geçerli olan Had ve Miktarlara ait tablo aşağıda yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda yer alan madde numaralarına göre ayrıştırılmış ve açıklamaların karşılığı gelen TL Tutarlar baz alınarak uygulanacaktır. 

2022 Yılında Uygulanacak Had Ve Tutarlar

MADDE 104-

İlanın şekli

Tutar (TL)

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

4.900

 

3- İlanın;
   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması
   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 4.900-490.000
490.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

 Tahakkuktan vazgeçme

 59

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

200.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;
  - Alış tutarı
  - Satış tutarı

 
400.000
570.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

200.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

400.000

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

2.000

MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 5,80
MÜKERRER
MADDE 257
Teminat tutarı  
  Yeni işe başlayanlar 13.000.000
  Faaliyeti devam edenler 130.000.000

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

2.000

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde
  - Diğer vergilerde

25
50

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 


320

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

190

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

95

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                        

43

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

25

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

12

 

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

 
170

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

95

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

43

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                               

25

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                     

12

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 

6,80

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmemesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması
 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

500

250.000

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile öreğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza


500


25.000
250.000

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

500

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

12.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

600

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900
380.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

2.500
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.900

 

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına
Alt Sınır

Üst Sınır


68.000

680.000

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

4,20

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

3.400

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.700

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 880

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.000
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.000
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 530
  -Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) 1.300.000

 

-Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

2.500.000
MADDE 370  İzaha davet  

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

148.000

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM