GÜNCEL MEVZUAT
2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:3) - MuhasebeTR

2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:3)

09 Ocak 2010
Resmi Gazete

Sayı: 27457

 

Maliye Bakanlığından:

 

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(Sıra No: 3)

            

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun bütçe ödeneklerinin kullanılmasına ilişkin 20 nci maddesinde;

            

“(a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.

 

(b) Özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumları ayrıntılı finansman programlarını hazırlar ve harcamalarını bu programa uygun olarak yaparlar.

            

(c) Ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına, vize edilmesine, uygulanmasına ve uygulamanın izlenmesine dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

            

hükümleri yer almaktadır.


Bütçenin uygulanmasında etkinliği ve nakit yönetiminin en düşük maliyetle işlemesini sağlayacak harcama ve finansman programlarının hazırlanması önem taşımakta olup; bu amaçla ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanması ve vize edilmesinde aşağıda yer alan usul ve esaslara uyulacaktır.

            

I- Kapsam


Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince ayrıntılı harcama programının, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarınca ayrıntılı finansman programının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

             II- Tanımlar

             Bu Tebliğde geçen;

             Ayrıntılı Harcama Programı (AHP): 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, aylar itibariyle yapabilecekleri harcamaları gösteren ve tertip düzeyinde oluşturulan programı,

             Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, aylar itibariyle yapabilecekleri harcamalar (tertip düzeyinde) ile gelir ve net finansmanlarının gerçekleşme hedefini gösteren programı,

             ifade etmektedir.

             III- Program Oluşturma İlkeleri

             1) Kamu idareleri, AHP/AFP tekliflerini 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kendilerine tahsis edilen ödenekler üzerinden hazırlayacaklardır. Geçmiş yıllardan farklı olarak AHP/AFP’lerin harcama kısmı tertip düzeyinde hazırlanıp, Bakanlığımızca bu düzeyde vize edilecektir.

             2) AHP/AFP teklifleri hazırlanırken; uygulanmakta olan ekonomik program, önceki yıllar bütçe gider ve gelir gerçekleşmeleri ile AHP/AFP vize oranları, 2010 yılına devredilecek nakit imkanları, teşkilat yapılarındaki değişiklikler, mevsimsel özellikler, harcamaların niteliği ve diğer özel durumlar dikkate alınacaktır.

             3) (01) Personel Giderleri ile (02) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tefrik edilmiş ödenekler; memur ve sözleşmeli personel için dolu kadro ve pozisyonlar esas alınarak 2010 yılı Ocak ayından itibaren uygulanmakta olan katsayı ve sözleşme ücretleri üzerinden, işçiler için sürekli işçi pozisyonlarından dolu olanlar ile vize edilmiş geçici işçi pozisyonları esas alınarak mevcut toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılacak hesaplama çerçevesinde dağıtılacaktır.

             4) (1) Sıra No’lu 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi ve bütçe işlemleri ile serbest bırakılan ödeneklere, harcama veya finansman programlarının Ocak ayında yer verilecektir. Ocak ayı harcamasının serbest bırakılan ödenekelerin üzerinde olması durumunda harcama tutarı dikkate alınacaktır.

             5) İşçi ikramiyelerine ilişkin ödenekler ile uluslararası kuruluşlar için öngörülen ödeneklerin dağılımı, ödemenin yapılacağı ay dikkate alınarak yapılacaktır.

             6) Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarından 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (F) işaretli cetvelde Net Finansman öngörülmüş olan idareler, öncelikle Net Finansmana ilişkin bu kaynakları kullanacak şekilde AFP düzenleyeceklerdir.

             7) Kamu idarelerinden alınan teklifler, ekonomik program uyarınca değerlendirilecek ve gerektiğinde idarelerle görüşme yapılmak suretiyle miktar ve oran olarak nihai hale getirilerek vize edilecektir.

             IV- Program Oluşturma Yöntem ve Süreci

             A- Genel Bütçe

             1) Genel bütçeli idareler AHP hazırlayacaktır.

             2) İdareler, AHP tekliflerini hazırlarken AHP (EK:1-b) formunu kullanacaklardır. İdarelerce tertip düzeyinde hazırlanan (EK:1-b) formunun icmali olan (EK:1-a) formu e-bütçe tarafından otomatik olarak üretilecektir.

             3) İdarelerin AHP (EK-1) teklif formları üst yöneticiler tarafından imzalanarak 20 Ocak 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilecektir. İlgili idareler Bakanlığımıza gönderilen AHP tekliflerini e-bütçe üzerinde onaylayacaklardır.

             4) Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucunda oluşan AHP (EK: 1-b) formları vize edilerek (EK: 1-a) formu ile birlikte idarelere gönderilecek ve ayrıntılı harcama programı e-bütçe sistemi üzerinde Bakanlığımız tarafından onaylanacaktır.

             B- Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdareler ile Sosyal Güvenlik Kurumları

             1) Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler ile sosyal güvenlik kurumları AFP hazırlayacaktır.

             2) İdareler AFP’lerini gider, gelir ve net finansman bilgilerini birlikte değerlendirerek hazırlayacaklardır. AFP teklifleri hazırlanırken (EK:2-c) ve AFP (EK:2-d) formları kullanılacaktır. AFP (EK:2-a) ve (EK:2-b) formları ise e-bütçe tarafından otomatik olarak üretilecektir.

             3) Yükseköğretim kurumları, AFP’lerin harcama kısmının teklifini, e-bütçe sisteminde oluşturulan AFP (Birim Detay) menüsüne giriş yaparak oluşturabilecekleri gibi detay giriş yapmadan da hazırlayabileceklerdir. AFP tekliflerini, (Birim Detay) menüsüne giriş yaparak oluşturan yükseköğretim kurumlarının AFP (EK:2-c) formu, e-bütçe sistemi tarafından otomatik olarak üretilecektir.

             4) 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (F) işaretli cetvelde Net Finansman ve Net Borçlanma öngörülen idareler, Net Finansmanın hangi aylarda kullanılacağını, Net Borçlanmanın hangi aylarda yapılacağını AFP (EK:2-d) formunda göstereceklerdir.

             5) Toplam borçlanma ve likit değerlere ilişkin finansman girişleri 31 Aralık 2009 tarihli veriler dikkate alınarak yapılacaktır.

             6) İdarelerin AFP (EK-2) teklif formları, üst yöneticiler tarafından imzalanarak 20 Ocak 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza iletilecektir. İlgili idareler Bakanlığımıza gönderilen AFP tekliflerini e-bütçe sisteminde onaylayacaklardır.

             7) Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucunda oluşturulan AFP (EK:2-c) ve (EK:2-d) formları vize edilerek AFP (EK: 2-a) ve (EK:2-b) formları ile birlikte idarelere gönderilecek ve ayrıntılı finansman programı e-bütçe sistemi üzerinde Bakanlığımız tarafından onaylanacaktır.

             8) AFP’lerde yer alan hazine yardımları öngörü mahiyetinde olup; hazine yardımları idarenin ay içi bütçe gerçekleşmesi ve nakit durumu dikkate alınarak, ilgili genel bütçeli idare bütçesinde yer alan hazine yardımı ödeneğinin serbest bırakılmasını müteakip tahakkuk ettirilecektir.

             C- Hazine Yardımı Almayan Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

             1) Hazine yardımı almayan özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bu Tebliğin IV-B bölümünde anlatılan yöntemi kullanarak AFP düzenleyeceklerdir.

             2) İdareler, vize edilmek üzere Bakanlığımıza herhangi bir belge göndermeyeceklerdir. Ancak merkezi yönetim bütçesinin hedef ve uygulama sonuçlarının konsolide edilebilmesi için, söz konusu idareler AFP girişlerini yukarıda belirtilen tarihlere kadar tamamlayıp, e-bütçe üzerinde onaylayacaklar ve AFP formlarının birer örneğini bilgi için Bakanlığımıza göndereceklerdir.

             Tebliğ olunur.

 

Ekleri için tıklayınız

(09.01.2010)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM