GÜNCEL MEVZUAT
Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23 Aralık 2009
Resmi Gazete

Sayı: 27441

 

Gümrük Müsteşarlığından:

 

TASFİYE İŞLETME BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ HİZMET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

            

MADDE 1 – 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Hizmet Tarifesinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin birinci alt bendi ile (e) bendinin üçüncü alt bendi, beşinci alt bendi ve onuncu alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“d-1) Antrepo: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşul ve nitelikleri Gümrük Yönetmeliğinde belirlenen yerleri,”

            

“e-3) Genel kargo: Sınıflandırılamayan dökme, dondurulmuş, özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya, konteyner, taşıtlar, değerli maddelerden yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyası, sakatlara mahsus motorlu ve/veya akülü araçlar ile motorlu bisikletler dışında kalan eşyayı,”

            

“5) Özel tertip, tedbir ve tesis gerektiren eşya: Gümrük Yönetmeliği ekinde yer alan Özel Tertip/Düzenek ve Yapı Gerektiren Eşya Listesinde GTİP numaraları belirtilen eşyayı,”

            

“10) Değerli maddeler ve bunlardan yapılmış eşya ile antika, müze ve sanat eşyası: Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerden yapılmış her türlü eşya ile mücevherat, antika, müze ve sanat eşyasını,”


MADDE 2 – Tarifenin 5 inci maddesinin (b) bendine son paragraf olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

            

"Bu bent hükümleri yolcu beraberi eşya ambarları hariç antrepo ve geçici depolama yerlerinde uygulanır."

            

MADDE 3 – Tarifenin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Terminal ve diğer hizmet tarifesinin kapsamı

            

MADDE 8 – (1) Tarife; işletme sahalarında eşyaya verilen ve aşağıda tanımları yapılan hizmetleri kapsar.

             a) Terminale alınan eşyanın boşaltılması, depolama yerlerine taşınması ve istifi,

             b) Terminale alınmış eşyanın sahip ve taşıyıcılarına teslim edilmek üzere depolama yerlerinden alınarak taşınması ve taşıta yükletilmesi,

             c) İki taşıtın birbirine yanaşarak eşyanın bir taşıttan boşaltılması ve diğer taşıta yükletilmesi ve istifi,

             ç) Bir taşıttaki eşyanın taşıt içinde indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi ve istifi,

             d) Eşyanın veya aracın tartılması,

             e) Konteynerlerin indirilmesi ve yüklenmesi,

             f) Giriş-çıkış ücreti,

             g) Sağlamlaştırma ve bakım,

             ğ) Bekleme ücreti.”

             MADDE 4 – Tarifenin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Terminal ve diğer hizmetler ücret tablosu

             MADDE 9 – (1) Terminal ve diğer hizmetlere karşılık Tablo-1’de yer alan ücretler uygulanır.

 

Tablo: 1

 Tarife Ölçüsü

KARAYOLU

HAVAYOLU

Adet Esasına Tabi Eşya

Adet X TL

a) Konteyner (Boş)

    İndirme

    Bindirme

 

10

10

 

10

10

b) Konteyner (Dolu)

    İndirme

    Bindirme

 

50

50

 

50

50

c) Tekerlekli ve Paletli Araçlar (Hava ve deniz taşıtları dahil)

    İndirme

    Bindirme

 

10

10

 

10

10

ç) Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu  Bisikletler

   İndirme

   Bindirme

 

2

2

 

2

2

d) İstek veya görülecek lüzum üzerine eşya veya aracın tartılması halinde, tartım başına

10

10

e) Terminale giriş çıkış yapan eşya nakleden taşıtlardan giriş-çıkış ücreti olarak taşıtın terminale girişinde

15

15

f) Terminale giriş yapan eşya nakleden taşıtlardan giriş yaptığı günün ertesi günü başlamak üzere bekleme ücreti olarak terminal sahasında kaldığı gün başına

15

15

Ağırlık Esasına Tabi Eşya

Ton X TL

Kg X TL

g) Genel Kargo

     Boşaltma

     Yükleme

 

7

7

 

0.007

0.007

ğ) Dökme (Katı) Eşya

     Boşaltma

     Yükleme

 

7

7

 

0.007

0.007

h) Özel Tertip, Tedbir ve Tesis Gerektiren Eşya

     Boşaltma

     Yükleme

 

10

10

 

0.01

0.01

ı) İki taşıtın birbirine yanaşarak eşyanın bir taşıttan boşaltılarak diğer taşıta yükletilmesi ve istifi

7

0.007

i) Bir taşıttaki eşyanın taşıt içinde indirilmeksizin yerinin değiştirilmesi ve istifi

5

0.001

j) Sağlamlaştırma ve bakım hizmetleri için kullanılan takoz, tel, çivi ve benzeri malzemelerin ücretleri rayiç bedele göre alınır. Bu hizmetin işletmece yapılması halinde ayrıca tabloda gösterilen ücret alınır.

5

0.001

(c), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilen hizmetler karşılığı alınacak toplam ücret beher hizmet karşılığı olarak 50 TL’den az olamaz.

             MADDE 5 – Tarifenin 20 nci maddesinin karayolu ile gelen-giden eşya ve diğer eşyanın ardiye hizmetlerine karşılık Tablo-3’de yer alan (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

g) Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletler

1

2

3

0,50

2

MADDE 6 – Tarifenin 24 üncü maddesinin yolcu beraberi gelen-giden eşyanın ardiye hizmetlerine karşılık Tablo-5’de yer alan (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

d) Sakatlara Mahsus Motorlu ve/veya Akülü Araçlar ile Motorlu Bisikletler

3

MADDE 7 – Tarifenin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“(1) a) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen veya ihale yoluyla satılan eşyanın tahsis veya satış bedelinin % 15’i tutarındaki ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret, eşyanın muhafaza süresi gözönünde bulundurularak muhafaza eden işletmeci kuruluşlar arasında paylaştırılır.

            

b) Eşyanın teslim alma süresini geçen ek süreler için Tarifenin ilgili bölümlerinin diğer eşya sütununda gösterilen ücretler alınır.”

            

MADDE 8 – Bu Tebliğ yayımı tarihini izleyen 11 inci günde yürürlüğe girer.

            

MADDE 9 – Bu Tebliği Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(23.12.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM