GÜNCEL MEVZUAT
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

01 Aralık 2009
Resmi Gazete

Sayı: 27419

 

Devlet ve Maliye Bakanlıklarından:

 

KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 22/8/2008 tarih ve 26975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği'nin "Kullanılabilecek Araçlar" başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

               

"(2) Bu Tebliğ kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan sadece dış alımlar veya yurtdışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden ödeme veya yükümlülükleri olan kamu kurum ve kuruluşları, bu işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla, vadeli veya vadesiz döviz tevdiat hesabı açtırabilir. Ayrıca, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi gereken hibe anlaşmaları ve çeşitli faaliyetler kapsamında uluslararası örgütler tarafından söz konusu kurumların hesaplarına aktarılan tutarlar olması durumunda bunlar için vadesiz ve/veya vadeli döviz hesabı açtırabilirler. Özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerince gerekli görülmesi halinde ve ihtiyaçları ölçüsünde döviz cinsi ödemeleri için vadeli veya vadesiz döviz hesabı açtırılabilir.

 

(3) Tebliğ kapsamında yeralan kurumların aşağıda yer alan hesapları Tebliğ hükümleri dışındadır:

 

(a) Yılı bütçeleri ile örtülü ödenek tahsis edilen kamu idarelerinin bu ödenekler ile ilgili olarak açtırdıkları banka hesapları,

               

(b) Kapsam dahilindeki kuruluşların yurt dışı temsilciliklerinden, bulundukları ülkenin bankacılık sektörü veya kambiyo mevzuatından kaynaklanan sorunlar nedeniyle, yurt içinde kendi nam ve hesaplarına banka hesabı açtıran temsilciliklere ait banka hesapları,

               

(c) Tebliğ kapsamındaki kuruluşların eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden yararlanan personelinin ödediği hizmet bedellerinin bulundurulduğu ve söz konusu tesislerin nam ve hesabına açılmış olan banka hesapları"

               

MADDE 2 – Tebliğin "Raporlama" başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ii) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

               

"(ii) Tebliğ kapsamındaki kamu kuruluşları, bankalarca Müsteşarlığa iletilen hesap bilgilerinin mutabakatını teminen, içerik ve süresi Müsteşarlıkça belirlenerek talep edilen bilgileri, istenen süre içerisinde Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdür. Ayrıca, Bu Tebliğin 6 ncı maddesi üçüncü fıkrası kapsamındaki hesaplara ilişkin vergi kimlik numaraları ilgili kurumlarca bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müsteşarlığa bildirilmek zorundadır."

               

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

               

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı ile Maliye Bakanı birlikte yürütür.

(01.12.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM