GÜNCEL MEVZUAT
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38) - MuhasebeTR

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

Maliye Bakanlığından:

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 38)

 

             7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar ile ilgili 4 üncü maddesinin son fıkrasında, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

             Anılan Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, "Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz...." denilmektedir.

             5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun(3) 1 inci maddesinde ise "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL) Yüz Yeni Kuruşa (YKr) eşittir." hükmü ile aynı Kanunun 2 nci maddesinde, ''Türk Lirası değerler Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır." hükmü yer almaktadır.

             Bakanlığımızca 2006 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit edilmiş ve 363 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmiştir.

             Buna göre, 1/1/2007 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

             – Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 89.623 YTL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 179.352 YTL),

             – İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.068 YTL,

             – Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.068 YTL olarak dikkate alınacaktır.

             Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2007 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

                                                                          Veraset yoluyla intikallerde      İvazsız intikallerde

                                            Matrah                         vergi oranı (yüzde)             vergi oranı (yüzde)

İlk                        140.000 YTL için                                       1                                        10

Sonra gelen          300.000 YTL için                                       3                                        15

Sonra gelen          640.000 YTL için                                       5                                        20

Sonra gelen        1.290.000 YTL için                                      7                                        25

Matrahın           2.370.000 YTL'yi aşan bölümü için           10                                       30

            

             Tebliğ olunur.

——————————————

(1 ) 15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 (3) 31/1/2004 tarihli ve 25363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(4) 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

(20.12.2006)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM