GÜNCEL MEVZUAT
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

3 Nisan 2009 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27189

Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı)’tan:
 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 31/5/2002 tarihli ve 24771 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 535 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Serbest bölgede üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi durumunda beyan sahibinin talebi halinde Gümrük Kanununun 161 inci maddesi, talep olmaması halinde ise aynı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine göre gümrük vergileri hesaplanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(03.04.2009)

GÜNDEM