GÜNCEL MEVZUAT
5562 Sayılı Kanun Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda... - MuhasebeTR

5562 Sayılı Kanun Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunda...

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN

KARŞILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5562                                                                          Kabul Tarihi : 13/12/2006

             MADDE 1 – 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 3 – Bu Kanunun geçici 1 inci maddesi ve bu Kanuna 28/12/2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunla eklenen geçici 1 inci madde gereğince yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi, maddelerde öngörülen sonuçlandırılma süresinin bitiminden itibaren bir yıl uzatılmıştır. Bu sürenin de bitmesi ve başvuruların sonuçlandırılamamış olması halinde, Bakanlar Kurulu bu süreyi her defasında bir yılı aşmamak üzere uzatabilir."

             MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

15/12/2006

(16.12.2006)

GÜNDEM