GÜNCEL MEVZUAT
Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5) - MuhasebeTR

Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)

Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5) .

20 Ocak 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27116

 

Maliye Bakanlığından:

 

TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 5)

 

Bilindiği üzere, (7) sıra numaralı Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecektir.) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (yedinci mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

            

Söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.


1. Tebliğin 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında” ibaresi “Özel sağlık kurumlarında” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “resmi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


2. Tebliğin 9 uncu maddesine (ç) bendi olarak “(c) bendi dışında kalan ve sağlık raporunda (yatarak tedavilerde sağlık raporu veya epikrizde) hayati önemi haiz olduğu belirtilmeyen; iyileştirme araç ve gereçleri ile protez ve ortezler.” ibaresi ilave edilmiştir.


3. Tebliğin 11 inci maddesine (c) bendi olarak “Embriyo dondurma (freezing) işlemi için %30,” ibaresi ilave edilmiştir.


4. Bu Tebliğin 1 inci maddesi 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(20.01.2009)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM