GÜNCEL MEVZUAT
Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5) - MuhasebeTR

Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)

20 Ocak 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27116

 

Maliye Bakanlığından:

 

TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(SIRA NO: 5)

 

Bilindiği üzere, (7) sıra numaralı Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecektir.) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (yedinci mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

            

Söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.


1. Tebliğin 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında” ibaresi “Özel sağlık kurumlarında” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “resmi” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.


2. Tebliğin 9 uncu maddesine (ç) bendi olarak “(c) bendi dışında kalan ve sağlık raporunda (yatarak tedavilerde sağlık raporu veya epikrizde) hayati önemi haiz olduğu belirtilmeyen; iyileştirme araç ve gereçleri ile protez ve ortezler.” ibaresi ilave edilmiştir.


3. Tebliğin 11 inci maddesine (c) bendi olarak “Embriyo dondurma (freezing) işlemi için %30,” ibaresi ilave edilmiştir.


4. Bu Tebliğin 1 inci maddesi 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(20.01.2009)

GÜNDEM