GÜNCEL MEVZUAT
BKK: 2006/11345 (Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki ...) - MuhasebeTR

BKK: 2006/11345 (Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki ...)

BAKANLAR KURULU KARARI


 Karar Sayısı : 2006/11345

             506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların iştirakçileri ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki usul ve esaslara ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 9/11/2006 tarihli ve 55723 sayılı yazısı üzerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 23 üncü maddesi ile 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

             A. GÜL                                     B. YILDIRIM                          M. A. ŞAHİN                B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bakanı

      K. UNAKITAN                                M.AYDIN                            N. ÇUBUKÇU              K. TÜZMEN

      Devlet Bakanı V.                              Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı               Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                              A.AKSU                 K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı               Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                    F. N. ÖZAK                              R.AKDAĞ                 B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                 Sağlık Bakanı              Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                               M. BAŞESGİOĞLU                            C. ÇİÇEK

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı               Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı        Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

                           M.H.GÜLER                                         A. KOÇ                                       O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı

 

 

30/11/2006 TARİHLİ VE 2006/11345 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             Amaç ve dayanak

             MADDE 1 – (1) Bu Karar; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun geçici 23 üncü maddesi ile 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun geçici 6 ncı maddesi gereğince, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından gelir ve aylık bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kurumu (Sosyal Güvenlik Kurumu)’na devir işlemlerine ve bu konudaki ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasında;

             a) Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu (Sosyal Güvenlik Kurumunu),

             b) Sandık: 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkları,

             c) Aylık ve gelir: 506 sayılı Kanunda tanımı yapılan malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm gelirini,

             ç) İştirakçi: 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan, çalışıp ayrılan, isteğe bağlı prim ödeyen, aylık ve/veya gelir alan ve toptan ödeme yapılmış kişileri,

             d) CSO 1980: "Commissioners Standard Ordinary" 1938-1941 yılları arasında "ABD Ulusal Sigorta Komisyonu Birliği" tarafından yayımlanan ve 1980 yılında güncellenen yaşam tablosunu,

             ifade eder.

             İştirakçi bilgileri

             MADDE 3 – (1) Sandığa tabi olarak halen çalışanlar veya isteğe bağlı prim ödeyenler, Sandığa tabi çalışması olup ayrılanlar, toptan ödeme alanlar, sandıktan aylık ve/veya gelir alanlar, diğer sosyal güvenlik kurumları veya sandıklar tarafından ödenen aylık ve gelir içinde sandık hissesi olanlar ve sandık tarafından ödenen aylık ve gelir içinde diğer sosyal güvenlik kurumları veya sandıkların hissesi olanlara ait;

             a) Dosyalar ve bunların 506 sayılı Kanun kapsamında bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalara ait bilgiler, Kurum tarafından istenilen şekilde sandıklarca düzenlenecek, Kurum dosyaların şekli ve içeriği ile ilgili  yazısını bu Kararın yayımını takip eden 15 iş günü içinde sandıklara tebliğ edecektir.

             b) Dosyalarda bulunan bilgiler ve bunların 506 sayılı Kanun kapsamında bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalara ait bilgiler, Kurum tarafından hazırlanan formlara ve programa uygun şekilde manyetik ortamda sandıklar tarafından girilecek ve Kuruma intikal ettirilecek, Kurum manyetik ortamda verilerin girilmesini sağlayacak programı hazırlayıp bu Kararın yayımını takip eden 45 iş günü içinde sandıklara intikal ettirecektir.

             Dosyaların teslim alınması

             MADDE 4 – (1) 3 üncü maddede belirtildiği şekilde iştirakçilere ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait bilgilerin manyetik ortamda hazırlanması ve Kuruma intikali sonrası, Kurum, sandık ve  sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluş arasında belirlenecek bir tarihte, Kurum yetkilileri tarafından 100 dosyadan az olmamak üzere tüm dosya sayısının %3’ü oranında örnekleme usulü ile manyetik ortama girilen bilgiler dosyalara göre kontrol edilecektir.

             (2) Kontrol sonrası dosyadaki bilgilere göre farklı bilgiler girildiğinin anlaşılması halinde farklılıklar bir tutanakla tespit edilecek, sorunun sandık tarafından çözümü sonrası, sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluş tarafından yapılan talep üzerine  Kurum, sandık ve  sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluş arasında belirlenecek bir tarihte, Kurum yetkilileri tarafından sorun çıkan dosyalar da dahil olmak üzere örnekleme usulü ile manyetik ortama girilen bilgiler dosyalara göre yeniden kontrol edilecek ve uyumsuzluk tespitinde aynı süreç tekrarlanacaktır.

             (3) Kontrol sonrası girilen bilgilerle dosyalardaki bilgiler arasında uyum olduğunun anlaşılması halinde, dosyaların Kuruma teslim tarihi ve şekli Kurum, sandık ve  sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluş arasında belirlenecektir.

             (4) Kurumca dosyalar devir alındıktan sonra dosyalara ilişkin bilgi ve belgelerde tereddüt olması halinde, Kurumun bu tereddütlerin giderilmesi için sandıklarla ve ilgili kurumlarla yazışma hakkı saklı olup tereddütlerin giderilememesi halinde, tereddüt olan dosyalar için gelir ve aylık bağlama işlemleri yapılmayacaktır.

             (5) Kurumca istenilen formatta bilgiler ve dosyalar sandıklar tarafından en geç 1/11/2007 tarihine kadar Kuruma teslim edilecektir.

             Devir tarihi

             MADDE 5 – (1) Kurum tarafından dosyaların teslim tarihi dikkate alınarak dosya sayısına göre Kurum, sandık ve  sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluş arasında belirlenecek bir tarih devir tarihi olarak kabul edilecektir.

             Devir tarihine kadar sandıkların yükümlülükleri

             MADDE 6 – (1) Sandık iştirakçilerine ve bunların 506 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlanan sosyal sigorta yardımları ile primlerin tahsiline ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca devam edilecektir.

             (2) Devir tarihinden önce başlamış ve devir tarihinden sonra da devam eden istirahatlere ait geçici iş göremezlik ödeneklerinden devir tarihine kadar olan kısmı sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca veya iştirakçileri istihdam eden kuruluşca karşılanacak, devir sonrası istirahatli geçen günlere karşılık kısmı Kurumun mevzuatına göre Kurumca karşılanacaktır. 

             (3) Sandık iştirakçilerinin devir tarihinden önce bitmiş istirahatlerine ait geçici iş göremezlik ödenekleri ve devir tarihinden önce tedavisi bitmiş ancak bedeli ödenmemiş sağlık giderleri sandık mevzuat hükümlerine göre sandıkça veya iştirakçileri istihdam eden kuruluşca karşılanacaktır.

             (4) Devir tarihinden önce yatarak tedavisi başlamış ancak devir tarihinde henüz tedavisi bitmemiş iştirakçilere ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait sağlık giderlerinin devir sonrası yatarak tedavide geçen gün sayısının toplam gün sayısına orantılı bölümü Kurumun kendi usul ve esaslarına göre Kurumca ilgili sandığa veya iştirakçileri istihdam eden kuruluşa ödenecek, kalan kısmı ise sandık mevzuat hükümlerine göre sandıkça veya iştirakçileri istihdam eden kuruluşca karşılanacaktır.

             Sağlık karnesi

             MADDE 7 – (1) Sandıklardan gelir ve aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babalarına ait sağlık karneleri ikamet ettikleri yerdeki, sandıklara tabi olarak çalışmakta olanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babalarına ait sağlık karneleri ise sigortalıların en son işyerlerinin bağlı bulunduğu yerdeki sigorta il/sigorta müdürlüklerince düzenlenecek ve bu kimselere devir tarihi itibarıyla provizyon sisteminde "müstehaklık" onayı verilecektir. 

             İntibak

             MADDE 8 – (1) Devir tarihinde hizmet yılları ve primleri ödenmek veya ödenmiş olmak suretiyle mülga 5/1/1961 tarihli ve 228 sayılı, mülga 28/1/1970 tarihli ve 1214 sayılı, 24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı kanunlara göre birleştirilmek suretiyle aylık ve/veya gelir bağlanmış bulunanlar dahil olmak üzere iştirakçilerin 506 sayılı Kanuna göre emsallerine uygun olarak intibakları yapılacaktır.

             Peşin değer hesabı

             MADDE 9 – (1) Her bir sandık için sandıktan ayrılan iştirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi itibariyle devredilen kişilerle ilgili olarak, sandıkların 506 sayılı Kanun kapsamındaki gelir ve giderleri dikkate alınarak yükümlülüğünün peşin değeri aşağıdaki hükümlere göre hesaplanacaktır:

             a) Teknik faiz oranı, 30/6/2005 tarihi itibarıyla en uzun vadeli iskontolu Yeni Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş Devlet iç borçlanma senedinin ihraç anındaki nominal faiz oranının Orta Vadeli Programda açıklanan tüketici fiyat endeksi yıl sonu enflasyon hedefi kullanılarak reel hale getirilen faiz oranı yıllık yüzde 10,24  olup, hesaplamalarda bu oran esas alınır.

             b) Yaşlar itibarıyla oluşturulan ölüm olasılıkları için CSO 1980 kadın ve CSO 1980 erkek yaşam tabloları kullanılacaktır.

             c) Devir tarihinde sandığa tabi olarak çalışan veya isteğe bağlı prim ödeyen kişilerin devir tarihi sonrası 506 sayılı Kanun kapsamında aylık ve/veya gelir bağlanana kadar ödemeleri muhtemel primleri (hastalık sigortası primi dahil) peşin değer hesabında gelir olarak dikkate alınır.

             (ç) Muhtemel aylık ve/veya gelirlerin hesaplanmasında;

             1) Sandığa tabi olarak devir tarihinde çalışanlara veya isteğe bağlı olarak prim ödeyenlere ve bunların hak sahiplerine devir sonrası bağlanacak muhtemel aylık ve/veya gelirin, sandığa prim ödeme başlangıcından, aylık ve/veya gelir bağlanana kadar ödenmesi muhtemel tüm prim ödeme gün sayısına karşılık gelen  kısmının peşin değeri,

             2) Devir tarihinde aylık ve/veya gelir alanlara ve bunların hak sahiplerine ödenecek aylık ve gelirin peşin değerinin tamamı,

             3) Birden fazla sandık veya sosyal güvenlik kurumuna tabi çalışması olup hizmet birleştirmesi sonucu devir tarihinde aylık ve/veya gelir almakta olanların hesabı yapılan sandıktaki hisse oranına tekabül eden miktarının peşin değeri,

             4) Devir tarihi öncesi sandığa tabi olarak çalışıp ayrılanlara ve bunların hak sahiplerine devir sonrası bağlanacak muhtemel aylık ve/veya geliri, sigortalılık başlangıcından aylık ve/veya gelir bağlanana kadar ödenmesi muhtemel tüm prim ödeme gün sayısına karşılık gelen  miktarın sandığa tabi olarak geçen prim ödeme gün sayısına orantılı kısmının peşin değeri,

             dikkate alınacaktır.

             d) Sandıktan aylık ve/veya gelir alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babalarına devir sonrası yapılacak sağlık yardımlarının peşin değeri ile sandığa tabi olarak çalışanların ve isteğe bağlı olarak prim ödeyenlerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babalarına devir sonrası yapılacak sağlık harcamalarının peşin değeri, Kurumun hesabın yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait sağlık karnesi başına ortalama sağlık harcaması (sağlıkla ilgili Kurumun yönetim giderleri hariç) dikkate alınarak        hesaplanır.

             e) Sandıktan gelir ve aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babalarına devir sonrası sunulacak sağlık ve sigorta hizmetlerinin yönetim giderinin peşin değer hesabı ile sandığa tabi olarak çalışanların ve isteğe bağlı olarak prim ödeyenlerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babalarına devir sonrası sunulacak sağlık ve sigorta hizmetlerinin yönetim giderinin peşin değer hesabı, Kurumun hesabın yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait sağlık karnesi başına yönetim gideri (sağlıkla ilgili Kurumun yönetim gideri dahil) dikkate alınarak yapılır.

             f) Cenaze masrafı hesabında; sandıktan malullük, yaşlılık aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olup çalışmayanlar için devir tarihi sonrası ödenecek cenaze masraflarının peşin değeri, sandığa tabi olarak çalışmakta iken ayrılanlardan ise ayrıldığı tarihten itibaren devir tarihi itibarıyla henüz bir yılı geçmemiş olanlara ait cenaze masraflarının peşin değeri dikkate alınır.

             g) Sandığa tabi olarak çalışıp da ayrılan, ancak sandık tarafından Kurumun tescil yapması için yeterli bilgi verilemeyen kişilerin daha sonradan sandığa tabi olarak çalışmasının tespiti halinde, bu kişi ve hak sahipleri için yapılacak harcamaların sandığa tabi olarak geçen prim ödeme gün sayısı ile orantılı kısmının peşin değeri sandık ve  sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluştan istenir.

             ğ) Peşin değer hesabı için gerekli verilerin olmaması halinde; sırasıyla hesabı yapılan sandığın, 5411 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında  peşin değer hesabı yapılmış sandıklardan halen çalışan, çalışıp ayrılan, gelir ve aylık alan ve bunların eş, çocuk, ana ve babalarından hesabı yapılan gruba göre kişi sayısı yakın diğer sandıkların, Kurumun ve Türkiye İstatistik Kurumunun verileri kullanılır.

             Peşin değer hesabının kabulü

             MADDE 10 – (1) 9 uncu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde her sandık için yapılan hesaplar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf  Mevduatı Sigorta Fonu, Kurum temsilcileri ile hesabı yapılan sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşu temsilen bir, sandık iştirakçilerini temsilen vakıf senedinde tanımlanan yönetim organı tarafından seçilecek bir ve sandığı temsilen bir üyenin katılımı ile oluşturulan komisyonca incelenir ve toplantıya katılanların çoğunluğunun kararı üzerine kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

 

(15.12.2006)

GÜNDEM