GÜNCEL MEVZUAT
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV... - MuhasebeTR

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV...

Karar Sayısı : 2006/11202

             Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 5/6/2006 tarihli ve 42303 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/6/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    C.ÇİÇEK                           A. ŞENER

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.        Devlet Bakanı V.

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                         A.AKSU                                      A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı             Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı V.           Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI

LİSTEDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL

TÜKETİM VERGİSİNE İLİŞKİN KARAR

 

             Harmanlama amacıyla biodizel teslimi

             MADDE 1 – (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı “biodizel” isimli malın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca biodizel üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından, yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilmesi kaydıyla, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar ile harmanlanmak üzere, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı” firmalara tesliminde, ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

             Biodizelin harmanlanması

             MADDE 2 – (1) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaraları ile yer alan mallar için belirlenen ÖTV tutarları, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı “biodizel”in karıştırılmış olması halinde, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanır.Bu orana göre belirlenen vergi tutarları, 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numarasında yer alan biodizeli ihtiva etmeyen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P numaralarında yer alan mallar için belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamaz.

             Yetki

             MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1) Bu Karar; yayımını izleyen 10 uncu günden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür

(08.12.2006)

GÜNDEM