GÜNCEL MEVZUAT
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 32) - MuhasebeTR

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 32)

Resmî Gazete
Sayı : 27097 (7. Mükerrer)
 

 

 

Maliye Bakanlığından:

 

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 32

             5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun1 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun2 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmış, anılan maddenin 1/8/2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1 inci maddesi ile 1/1/2009 olarak değiştirilmişti.

             Ancak, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun4 29 uncu maddesinin (6) numaralı fıkra hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan "1/1/2009 tarihinde" ibaresi "31/12/2009 tarihinde" şeklinde değiştirilmiştir.

             Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin5 "II - Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı" başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 31/12/2009 tarihine ertelenmiştir.

             Tebliğ olunur.

 

———————————

1   6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2   18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3   1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

4   31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

5   26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(31.12.2008)

GÜNDEM