GÜNCEL MEVZUAT
5 Seri No'lu Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği - MuhasebeTR

5 Seri No'lu Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği

5 SERİ NO'LU TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE BANDROLLÜ

ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ

 

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer alan yetkiye istinaden Bakanlığımızca uygulamaya konulan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (ÜİS) ile ilgili olarak, (1)[1] Seri No'lu Genel Tebliğ ve söz konusu tebliğde değişiklikler yapan (2)[2], (3)[3] ve (4)[4] seri no'lu (ÜİS) Genel Tebliğleri bugüne kadar yayımlanmış durumdadır.

 

Öte yandan, alkollü içkilerde kullanılan bandroller üzerinde ürün hacim ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) grup bilgilerine yer verilmesi uygulamasına geçiş esasları ile mevcut durumu itibariyle (1) Seri No'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğinin bazı bölümlerinde yapılacak değişiklikler bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

 

I- ALKOLLÜ İÇKİ BANDROLLERİNDE ÜRÜN HACİM VE GTİP GRUP BİLGİSİ UYGULAMASI

 

A- Uygulamanın Başlangıcı:

15 Ocak 2009 tarihinden itibaren bira hariç olmak üzere alkollü içki üretim ve ithalatında; mevcut diğer güvenlik özelliklerinin yanı sıra gözle görünür ürün ambalaj hacmi ve GTİP grup bilgisi üzerine eklenmiş bandrol uygulaması başlatılacaktır.

 

Ancak 15 Ocak 2009 tarihi itibariyle üretici, ithalatçı, toptancı, perakendeci, açık içki satıcıları ve satış noktalarının stoklarında bulunan ve üzerinde gözle görünür hacim ve GTİP grup bilgisi içermeyen alkollü içki bandrolü bulunan ürünlerin satışına devam edilecektir.

 

B- Uygulamanın İçeriği ve Sipariş Esasları:

Seri üretim yapan ve seri üretim yapmayan alkollü içki üreticileri ile ithalatçıları 15 Ocak 2009 tarihinden itibaren üzerinde; ilgili GTİP grup bilgileri yanında ürün ambalaj hacmi yazılı fermente ve distile alkollü içki bandrollerini kullanacaklardır.

 

Alkollü içki bandrolü kullanan üreticiler ve ithalatçılar talep ettikleri bandrol miktarını ürün ambalaj hacmi ve aşağıdaki tabloda yer alan GTİP numaralarını temsil eden GTİP grup bilgilerini içerecek şekilde yazılı olarak yetkili firmaya bildireceklerdir.

 

Sıra

GTİP GRUBU

GTİP NUMARASI

1

2204

22.04

2204.10

2

2205

22.05

2205.10.10.00.00

2205.10.90.00.12

3

2206

2206.00

4

2208

22.08

2208.20

2208.50

2208.60

2208.60.91.00.00

2208.60.99.00.00

2208.70

2208.90

2208.90.48.00.11

2208.90.71.00.11

 

Tablo.  GTIP Grup Bilgileri

Alkollü içki bandrolü kullanan üreticiler ve ithalatçıların bandrol siparişi aşağıda belirtilen esaslara göre olacaktır;

 

a) Fermente Alkollü İçki Bandrol Siparişi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri, seri üretim yapmayan alkollü içki üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları; siparişlerini üretimi/ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda listelenen GTİP grup bilgilerine (2204-2205-2206) göre ayrı ayrı adet olarak bildireceklerdir.

 

b) Distile Alkollü İçki Bandrol Siparişi: Seri üretim yapan alkollü içki üreticileri ve alkollü içki ithalatçıları; siparişlerini üretimi/ithalatı yapılacak ürün hacmine ve yukarıdaki tabloda belirtilen (2208) GTİP grup bilgisine göre ayrı ayrı adet olarak bildireceklerdir.

 

C- Yeni Bandrol Bedelleri:

15 Ocak 2009 tarihinden itibaren üzerinde ürün ambalaj hacmi ve GTİP grup bilgisi yer alacak olan bandrol uygulamasına geçiş dolayısıyla; (1) Seri nolu ÜİS Genel Tebliğinin "Bandrol ve Kod Uygulaması Bedelleri" başlıklı bölümünde yer alan tablonun 2. ve 9. satırlarında yer alan bandrollerin bedelleri, yıllık ÜFE artışına ilave olarak 0,00457.- YTL artırılmak suretiyle tespit edilecektir.

 

II- (1) SERİ NO'LU ÜİS GENEL TEBLİĞİNİN "BANDROL FİRELERİ ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER" BAŞLIKLI (3.2.8) NO.LU BÖLÜMÜ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

3.2.8. Bandrol Fireleri Üzerine Yapılacak İşlemler

3.2.8.1. Tütün Mamulleri Bandrollerinde Fire Uygulaması

Aktive edilmiş tütün mamulü bandrol fireleri mamul çeşidine göre gruplara ayrılarak, aktive edilmemiş tütün mamulü bandrol fireleri ise tek bir grup olarak üretim yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir. Bu şekilde tespit edilen firelere ilişkin bilgiler, seri üretim yapan üreticiler tarafından aylık olarak takip eden ayın 10. gününe kadar, Tebliğ ekinde yer verilen EK-I.A Tütün Mamullerinde Bandrol Fire Bildirim Formu'yla  yetkili firmaya bildirilecektir.

 

Ürünün ambalajından ayrı olarak veya düzgün kesilmiş paketlerle birlikte muhafaza edilen aktive edilmiş bandrol fireleri, sayılmasının mümkün olması durumunda sayılarak, sayılmasının mümkün olmadığı durumda ise hassas terazide tartılarak veya aşağıda belirtilen komisyonun belirleyeceği başka herhangi bir yöntemle tespit edilecektir. Aktive edilmiş bandrol fireleri ürün ambalajları ile birlikte muhafaza edildiği durumda, paketlerin düzgün kesilmiş ve aynı ağırlığa sahip olması gerekmektedir.

 

Aktive edilmemiş bandrollerin fire miktarı tespit edilirken, belli bir miktar aktive edilmemiş bandrol hassas terazide tartılarak toplam ağırlığı belirlenecek ve bu suretle tespit edilen tahmini toplam aktive edilmemiş bandrol miktarının, firmanın beyan ettiği rakama yakın olması durumunda beyan edilen rakam doğru kabul edilecektir. Aksi takdirde komisyon kararı esas alınacaktır.

 

Seri üretim yapan üreticiler tarafından yılın ilk altı ayı içerisinde muhafaza edilen bandrol fire miktarları, Temmuz ayı içerisinde; yılın ikinci altı ayı içerisinde muhafaza edilen bandrol fire miktarları ise Ocak ayı içerisinde; Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici firma personelinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen EK-I.B Tütün Mamullerinde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı'nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra komisyon tarafından uygun görülen tarih, yer ve şekilde imha edilecektir.

 

Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithalatçı firmaların tütün mamulü bandrol fireleri, seri üretim yapmayan üretici ve ithalatçı firmalar tarafından, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirleyeceği yere gönderilecektir. Gönderilen bandrollerin tespit ve imhası Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-I.B Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı'nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra belirlenecek tarih, yer ve şekilde yapılacaktır. Firma, söz konusu imha işlemine temsile yetkili kişi göndermemesi durumunda tutanağı kabul etmiş sayılacaktır.

 

3.2.8.2. Alkollü İçki Bandrollerinde Fire Uygulaması

Distile alkollü içki ve fermente alkollü içki grupları itibariyle ayrılmış aktive edilmiş alkollü içki bandrol fireleri marka, hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine göre ayrılarak, aktive edilmemiş alkollü içki bandrol fireleri ise hacim ve GTİP grup bilgisi özelliklerine göre ayrılarak üretim yerlerinde veya ithalatçı firmaların merkezinde muhafaza edilecektir.

Aktive edilmiş bandrol fireleri, ürünün ambalajından ayrı olarak veya kapişon ya da kapaklarla birlikte muhafaza edilecektir.

 

Seri üretim yapan işletmeler, aktive edilmiş ve aktive edilmemiş bandrol firelerine ilişkin bilgileri aylık olarak takip eden ayın 10. gününe kadar, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II.A Alkollü İçkilerde Bandrol Fire Bildirim Formu'yla yetkili firmaya bildirecektir. Bandrol fireleri, takip eden yılın Ocak ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı'nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra komisyon tarafından uygun görülen tarih, yer ve şekilde imha edilecektir.

 

Seri üretim yapmayan işletmeler ile ithalatçı firmaların alkollü içki bandrol fireleri, üretici ve ithalatçı firmalar tarafından, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun belirleyeceği yere gönderilecektir. Gönderilen bandrollerin tespit ve imhası Gelir İdaresi Başkanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, yetkili firma ve üretici/ithalatçı firma yetkilisinin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından, Tebliğ ekinde yer verilen Ek-II.B Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı'nın düzenlenmesi suretiyle tespit edildikten sonra belirlenecek tarih, yer ve şekilde yapılacaktır. Firma, söz konusu imha işlemine temsile yetkili kişi göndermemesi durumunda tutanağı kabul etmiş sayılacaktır.

 

III- 1 SERİ NOLU ÜİS GENEL TEBLİĞİNİN (10) NUMARALI "CEZAİ MÜEYYİDELER" BAŞLIKLI BÖLÜMÜ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENMİŞTİR.

 

10. Cezai Müeyyideler:

Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı tespit edilen yetkili firma, üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktaları adına her bir tespit için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Öte yandan alkollü içki veya tütün mamullerini bandrolsüz-kodsuz olarak ürettiği, bulundurduğu veya satışını yaptığı tespit edilen üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktalarına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bandrolün taklit olduğunun veya niteliğine uygun olmadığının açık güvenlik özellikleri ile tespit edilebilir olması halinde de aynı uygulama geçerli olacaktır.

 

Bununla birlikte bandrolün taklit olduğunun veya niteliğine uygun olmadığının; toptancı, perakendeci açık içki satıcısı ve satış noktalarında yalnızca gizli güvenlik unsurları ile tespit edilebildiği durumlarda bahsi geçen özel usulsüzlük cezası üretici veya ithalatçı adına kesilecektir.

 

Tebliğ olunur.

 

 

EK-I.A

 

EK-IB

 

EK-II.A

 

EK-IIB

 

 


[1] 17/3/2007 tarih ve 26465 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[2] 15/6/2007 tarih ve 26553 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[3] 18/8/2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

[4] 07/3/2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(05.12.2008)

GÜNDEM