GÜNCEL MEVZUAT
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri ile Gaziantep İli Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı - MuhasebeTR

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri ile Gaziantep İli Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı

ÖZET

-    06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili Nurdağı ve İslahiye ilçeleri 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

-    06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü olunan her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK' ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

-    06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim aylarına ait prim borçları (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29.12.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.

-    Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmayacaktır.

-    Ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, kapsama alınan illerdeki yerler için 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 29/12/2023 kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

-    Borçların 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartların sağlanması halinde ertelenen borçlar azami 24 aya kadar tecil faizi alınmaksızın taksitlendirilebilecektir.

-    Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre afet öncesi açılmış olan takip işlemlerine erteleme süresince devam edilmeyecek, erteleme süresince yeni icra takip dosyası açılmayacak, erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemi yapılmayacaktır.

-    06/02/2023 tarihinden önce veya 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında düzenlenen istirahat raporlarına istinaden hak edilen geçici iş göremezlik ödenekleri işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim veya Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar için ise çalışmadıklarına dair beyan yapılması beklenmeksizin ödenecektir.

-    06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında SGK' ya verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

-    Mücbir sebep ilan edilen yerlerde; sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce, 06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında verilmesi gereken çalışılmadığına dair bildirimlerin, 15/12/2023 tarihine kadar yapılması halinde bu bildirimler süresinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

-    Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerince 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurular 29/02/2024 tarihine kadar yapılabilecek ve bu borçluların ilk taksiti başvuruyu takip eden ay sonu (31/03/2024 tarihi resmi tatile denk geldiğinden 01/04/2024 tarihi), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecektir.

-    Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin "SGK Bildirimleri" kısmının 15/12/2023 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 29/12/2023 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

ERTELEME KAPSAMINDAKİ BELGELER, BORÇLAR VE ERTELEME SÜRESİ:

06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya iMeri ile Gaziantep ili Nurdağı ve İslahiye ilçeleri 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında mücbir sebep kapsamına alınmıştır.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili Nurdağı ve İslahiye faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarla ilgili aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında, 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil) 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK' ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

SGK uygulamasında işyeri bazlı erteleme yapılmaktadır. İşyerleri deprem felaketinin yaşandığı illerde bulunan işverenlerin söz konusu iller dışında da işyerlerinin bulunması halinde, belirtilen iller dışındaki işyerleri için erteleme işlemi yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, deprem felaketinin yaşandığı iller dışındaki işyerleri için 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca talepte bulunulması halinde bu işyerleri için söz konusu fıkra hükmü uyarınca işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin "SGK Bildirimleri" kısmının 15/12/2023 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 29/12/2023 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

b) 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim aylarına ait prim borçları (Ayların 15 ila 14 döneminde işlem gören işyerleri için 2022 Aralık ayı, 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs,

Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları) 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29.12.2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.

c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2023 yılı Ocak ila Haziran dönemine ait primlerinin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 29/12/2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.

d)    06/02/2023 ila 27/11/2023 ( 26/11/2023 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının 29/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlanacaktır.

e)    Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 06/02/2023 ila 29/12/2023 borç sorgu tarihli düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmeyecektir.

f)    Erteleme süresince sağlık hizmet sunucularının fatura bedellerinden prim ve prime ilişkin borçlarına kesinti yapılmayacaktır.

g)    Ödeme vadesi geçmiş bor 'ı çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Us Hakkında Kanun uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki yerler için 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 29/12/2023 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılacaktır.

h) Erteleme kapsamındaki borçlar nedeniyle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre afet öncesi açılmış olan takip işlemlerine erteleme süresince devam edilmeyecek, erteleme süresince yeni icra takip dosyaları açılmayacaktır.

ı) Erteleme kapsamındaki borçlar için daha önce haczedilmiş olan menkul ya da gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla hacizli malların satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmayacak, hacizli araçların yakalamaları kaldırılacaktır.

i) Borçların 6183 sayılı Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında azami 24 ay süre ile tecil faizi alınmaksızın 2013/14 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda ve 29/03/2024 tarihine kadar başvuru yapılması şartıyla tecil ve taksitlendirme yapılacaktır.

j) Fazla veya yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacaklarından 06/02/2023 tarihi itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme işlemleri bozma koşuluna girmemiş ve ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar ile 30/11/2023 tarihine kadar tahakkuk edecek olan alacakların son ödeme tarihinin 29/12/2023 tarihine (bu tarih dahil) ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı uygulanmaksızın ertelenecektir.

k) Deprem felaketi yaşanan illerde; sigortalıların almış oldukları istirahat raporları sebebiyle işverenlerce, 06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında verilmesi gereken çalışılmadığına dair bildirimlerin, 15/12/2023 tarihine kadar yapılması halinde bu bildirimler süresinde yapılmış sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca, 06/02/2023 tarihinden önce veya 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında düzenlenen istirahat raporlarına istinaden hak edilen geçici iş göremezlik ödenekleri işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim veya Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yer alan sigortalılar için ise çalışmadıklarına dair beyan yapılması beklenmeksizin ödenecektir.

l) 06/02/2023 ila 30/11/2023 arasında bildirilmesi gereken iş kazaları ve meslek hastalığı vakaları nedeniyle işverenler ve sağlık hizmet sunucuları tarafından SGK' ya yapılması gereken bildirimlerin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır.

m) Sigortalılar, sağlık hizmetlerinden 29/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yararlanacaktır.

n) 06/02/2023 ila 30/11/2023 tarihleri arasında SGK' ya verilmesi gereken sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin 15/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi durumunda bu bildirimler yasal süresi içinde verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

0) Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden ya da bu illerde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalılığı devam eden kişilerin, 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlarına göre yaptıkları askerlik, doğum vb. borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanmalar, yaşlılık/ölüm toptan ödemesinin yahut 5510 sayılı Kanun ve ilgili Kanunlara göre durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyası kapsamındaki borçlarından, son ödeme tarihi 06/02/2023 ila 29/12/2023 olanlar için son ödeme tarihi 29/12/2023 olarak dikkate alınacaktır.

Mevcut illerde 4/1-(a) veya 4/1-(c) kapsamında çalışması olup ikamet yeri bu iller dışında olduğu için yurt dışı borçlanmaları ikamet ilinde gerçekleştirilenler hakkında da yukarıdaki paragraf hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

p) Yukarıda belirtilen illerde ikamet eden veya dosyası bulunanlardan; kontrol muayene tarihi 01/02/2023 ila 29/12/2023 tarihleri arasında bulunan; gelir/aylık sahipleri, bakmakla yükümlü olunan malul çocuklar ve haklarında Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uygulanacak olanların kontrol muayene tarihleri 29/12/2023 olarak güncellenecektir.

r)    Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerince 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurular 29/02/2024 tarihine kadar yapılabilecek ve bu borçluların ilk taksiti başvuruyu takip eden ay sonu (31/03/2024 tarihi resmi tatile denk geldiğinden 01/04/2024 tarihi), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecektir.

s)    Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerince 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurular 29/02/2024 tarihine kadar yapılabilecek ve bu borçluların ilk taksiti başvuruyu takip eden ay sonu (31/03/2024 tarihi resmi tatile denk geldiğinden 01/04/2024 tarihi), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecektir.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(14.08.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM