GÜNCEL MEVZUAT
Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 417) - MuhasebeTR

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 417)

7 Temmuz 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32241

TEBLİĞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 244)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 417)

MADDE 1- 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 244)’nin “8.Devir ve Tescil İşlemleri” başlıklı bölümünün birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Taksitli ödemelerde kalan miktarı karşılayacak tutarda kesin ve taksitlendirmeye uygun süreli banka teminat mektubu verilmesi veya devredilen taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi hâlinde, taşınmaz tapuda hak sahibi adına devredilir.

İdarece taksitli satışlarda, hak sahibinin satın aldığı taşınmaza ilişkin bilgiler ile T.C. kimlik numarası, nüfus bilgileri ve imzasını içerecek şekilde Ek-3’te yer alan belge düzenlenir.

Banka teminat mektubu alınmak suretiyle yapılan satışlarda Ek-3’te yer alan belge, Ek-4’te yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilir. Devir tapu idaresince tapu siciline resen tescil edilir.

İpotek tesis edilerek devredilen taşınmazlar için Ek-3’te yer alan belge, kalan taksit tutarını da gösterecek şekilde düzenlenir. Bu taşınmazların üçüncü kişilere satılması halinde borcun kalan tutarından alıcıların sorumlu olacağına yönelik tapu kütüğünde gerekli belirtmenin konulması Ek-5’te yer alan yazıyla tapu idaresine bildirilir. Devir ve kanuni ipotek tapu idaresince tapu siciline resen tescil edilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin “9.Devir Bedellerinin Ödenmemesi” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Taşınmaz, banka teminat mektubu verilmek veya ipotek tesis edilmek suretiyle hak sahibi adına tescil edilmiş ise, borcun ödenmemesi halinde teminat mektubu veya ipotek paraya çevrilerek kalan borcun tamamı tahsil edilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe ekte yer alan Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

(07.07.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM