GÜNCEL MEVZUAT
Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hakkında Yönetmelik - MuhasebeTR

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı Hakkında Yönetmelik

4 Nisan 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32153

YÖNETMELİK

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU

BAŞKANLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığının görev, kuruluş, yetki ve sorumluluklarına, çalışma usul ve esaslarına, Stajyer Hazine Kontrolörlerinin mesleğe giriş sınavına, yetiştirilmelerine, yeterlik sınavına, Hazine Kontrolörlüğüne, Hazine Başkontrolörlüğüne atanma koşullarına ve Hazine Kontrolörlerinin yurt dışına gönderilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2)  Bu Yönetmelik; Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları, Hazine Kontrolörleri (Hazine Başkontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine Kontrolörleri) ile Kurul Başkanlığı teşkilatındaki görevli diğer personel ve denetime tabi olanları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu ve 508 inci maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine ve Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

c) Diğer görevler: İnceleme ve denetim görevleri haricinde teftiş, soruşturma, araştırma ve benzeri görevleri,

ç) Grup başkanı: Grup başkanlıklarına başkanlık etmesi için görevlendirilenleri,

d) Grup başkanlığı: Gerektiğinde Kurul Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile kurulacak çalışma merkezlerini,

e) Hazine Kontrolörü: Hazine Başkontrolörleri, Hazine Kontrolörleri ile Stajyer Hazine Kontrolörlerini,

f) Koordinatör: Birden fazla Hazine Kontrolörünün müştereken yaptığı görevlerde kıdemli Hazine Kontrolörünü,

g) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ğ) Kurul Başkanı: Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanını,

h) Kurul Başkanlığı: Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığını,

ı) Kurul Başkan Yardımcısı: Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılarını,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

j) Stajyer Hazine Kontrolörü: İnceleme, denetim ve diğer görevleri yapmaya yetkili veya yetkisiz Hazine Kontrolörü yardımcılarını,

k) Şube müdürlüğü: Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan şube müdürlüklerini,

l) Şube müdürlüğü personeli: Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı şube müdürlüklerinde görevli personeli,

m) Yetkili Stajyer Hazine Kontrolörü: İnceleme, denetim ve diğer görevleri yapmaya yetkili Stajyer Hazine Kontrolörlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 4- (1) Kurul Başkanlığı; Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcıları, Grup Başkanları, Hazine Kontrolörleri ile şube müdürlüğü personelinden oluşur.

(2) Kurul Başkanlığı doğrudan Bakana bağlıdır.

(3) Kurul Başkanlığının yazı, hesap ve arşiv işleri Kurul Başkanlığına bağlı şube müdürlükleri tarafından yürütülür.

Çalışma merkezi ve grup başkanlıkları

MADDE 5- (1) Kurul Başkanlığının merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde Kurul Başkanının teklifi ve Bakan onayı ile Ankara, İstanbul ve diğer illerde grup başkanlıkları ile bunlara bağlı şube müdürlükleri kurulabilir ve aynı usul ile kaldırılabilir.

(2) Hazine Kontrolörlerinin çalışma merkezleri Kurul Başkanının teklifi üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

Kurul Başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Kurul Başkanlığı; 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesinin birinci fıkrasında ve diğer mevzuatta belirtilen görev ve yetkileri yerine getirir.

(2) Denetim Otoritesi olarak görev yapan Kurul Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamındaki yönetim ve kontrol mekanizmaları içerisinde yer alan kişi ve kuruluşlardan işlevsel olarak bağımsızdır.

(3) Kurul Başkanı, Hazine Kontrolörlerinden Kurul Başkanlığının görev ve yetki alanına giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve diğer çalışmaları yapmasını, yürütmesini, bu konulara ilişkin görüş bildirmesini ve tekliflerde bulunmasını talep edebilir.

Kurul Başkanının atanması

MADDE 7- (1) Kurul Başkanı, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre atanır.

Kurul Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Kurul Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurul Başkanlığının, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen görevini Denetim Otoritesi Başkanı sıfatıyla, mezkur fıkranın diğer bentlerinde belirtilen görevlerini de Bakanın yazılı talimatı veya onayı üzerine Bakan adına yürütmek.

b) Kurul Başkanlığını yönetmek, Kurul Başkanlığının çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

c) Yıllık çalışma programı oluşturarak Bakana sunmak ve bu programın uygulanmasını sağlamak.

ç) Yıllık çalışma programları ile Bakan onayları uyarınca Hazine Kontrolörlerini görevlendirmek, görevlerin yerine getirilmesini sağlamak ve çalışmaları izlemek.

d) Hazine Kontrolörlerinden gelen raporları usul ve esas yönünden incelemek veya inceletmek, raporların eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, raporları ilgili mercilere göndermek, ilgililerce uygulanmasını ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek, alınması gereken tedbirlerle ilgili önerilerde bulunmak.

e) Kurul Başkanlığının çalışmalarına ilişkin faaliyet raporları düzenlemek.

f) Kurul Başkanlığının bütçe teklifini hazırlamak.

g) Stajyer Hazine Kontrolörlerinin giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, Stajyer Hazine Kontrolörlerinin yetiştirilmelerine ilişkin programlar hazırlamak ve programların uygulanmasını sağlamak.

ğ) Kurul Başkanlığının çalışmalarında yöntem, görüş ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak.

h) Görev alanlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan mevzuat boşlukları ve aksaklıkları üzerine inceleme ve araştırma yaparak veya yaptırarak alınması gereken tedbirler konusunda tekliflerde bulunmak.

ı) Kurul Başkanlığının özlük ve yazışma işlerinin yürütülmesini sağlamak.

i) Kurul Başkanlığı uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak.

j) Gerektiğinde bizzat inceleme, denetim ve diğer görevleri yapmak.

k) Kurul Başkanlığını kurum, kuruluş ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek ve bunlarla ilgili koordinasyonu sağlamak.

l) Bakan tarafından verilen veya mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.

(2) Kurul Başkanı, Hazine Kontrolörü sıfat ve yetkilerini haizdir.

Kurul Başkan Yardımcısı

MADDE 9- (1) Kurul Başkanına yardımcı olmak üzere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Kurul Başkan Yardımcısı atanır.

(2) Kurul Başkanı gerektiğinde, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla görev ve yetkilerinden bir kısmını Kurul Başkan Yardımcılarına devredebilir.

(3) Kurul Başkan Yardımcıları, Kurul Başkanının görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar.

(4) Kurul Başkan Yardımcıları, Hazine Kontrolörü sıfat ve yetkilerini haizdir. Kurul Başkan Yardımcılarına inceleme, denetim ve diğer görevler de verilebilir.

Grup başkanları

MADDE 10- (1) Grup başkanlıklarında Bakan onayı ile bir Grup Başkanı görevlendirilir. Grup Başkanları; grup başkanlıklarında görevli Hazine Kontrolörleri ve şube müdürlüğü personeli arasında uyumlu bir çalışmayı sağlamak, Kurul Başkanlığı ile gerekli yazışmaları yapmak, raporların Kurul Başkanlığına ulaştırılmasını temin etmek, Stajyer Hazine Kontrolörlerinin yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığının koordinasyonunda kurs ve benzeri eğitim programlarını düzenlemek ve takip etmek ile görevlidirler. Ayrıca, grup başkanlığının diğer idari ve mali işlerini Kurul Başkanlığı ile iş birliği halinde yürütmekle de görevlidirler.

(2) Grup Başkanı olarak görevlendirilenlere inceleme, denetim ve diğer görevler de verilebilir.

Kurul Başkanlığı makamında görevlendirme

MADDE 11- (1) Kurul Başkanı tarafından Kurul Başkanlığının iş ve işlemlerinin yürütülmesinde Kurul Başkanına veya Kurul Başkan Yardımcılarına yardımcı olmak üzere yeterli sayıda Hazine Kontrolörü Kurul Başkanlığı makamında görevlendirilebilir.

(2) Kurul Başkanlığı makamında görevlendirilenler, kendilerine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Kurul Başkanına karşı sorumludur.

(3) Kurul Başkanlığı makamında görevlendirilen Hazine Kontrolörlerine inceleme, denetim ve diğer görevler de verilebilir.

Kurul Başkanına vekâlet

MADDE 12- (1) Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Kurul Başkan Yardımcılarından birine Bakan onayı ile vekâlet görevi verilir.

Hazine Kontrolörlerinin görev ve yetkileri

MADDE 13- (1) Hazine Kontrolörlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurul Başkanlığının görevlendirmesine istinaden 6 ncı maddede belirtilen görevleri yerine getirmek.

b) Refakatlerine verilen Stajyer Hazine Kontrolörlerinin Kurul Başkanlığına uyum sağlamasına yardımcı olmak, Stajyer Hazine Kontrolörlerine refakat süresince verilen işlerin mevzuata uygun olarak kaliteli ve özenli bir şekilde yapılması hususunda yol göstermek, Stajyer Hazine Kontrolörlerini izlemek, değerlendirmek ve refakat değerlendirme sonucunu Kurul Başkanlığına iletmek.

c) Görevleriyle ilgili olarak elde edilen bilgi, belge ve delilleri tasnif ederek rapor hazırlamak ve rapor istatistik formu ile birlikte yeteri kadar nüshayı Kurul Başkanlığına iletmek.

ç) İnceleme, denetim ve diğer görevler sırasında öğrenmiş oldukları ve görevlendirme yazısının dışında kalıp inceleme, denetim veya soruşturma açılmasını gerektiren konuları Kurul Başkanlığına bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan veya delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak.

d) Gerektiğinde raporla ilgili yazılara ilişkin görüş vermek, toplantılara katılmak.

e) İnceleme, denetim veya diğer görevler esnasında karşılaşılan durumlara ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

f) Kurul Başkanlığının görevlendirmesi üzerine yurt içinde, Kurul Başkanının önerisi ve Bakan onayıyla yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyonlara, toplantılara, seminer ve eğitim programlarına katılmak.

g) Kurul Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Hazine Kontrolörleri inceleme, denetim veya diğer görevler sırasında kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevleri başında kalmasında sakınca bulunan amir veya memurların görevlerinden uzaklaştırılabilmeleri için yetkili mercilere gerekçesini açıkça belirterek teklifte bulunabilirler.

(3) Hazine Kontrolörleri görevleri sırasında tüm resmî daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkilidir. Mevzuatta bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

Hazine Kontrolörlerinin sorumlulukları

MADDE 14- (1) Hazine Kontrolörleri görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel kurallara uyarlar:

a) Gerek kamu gerekse özel sektör incelemeleri ve denetimleri sırasında icraya müdahale edemezler.

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerinde özel düzenlemeler dışında şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

c) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar.

ç) Refakatlerine verilen Stajyer Hazine Kontrolörlerinin en iyi şekilde yetişmelerine özel önem verirler ve bu amaçla refakatleri boyunca meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

d) Görevlerini yürütürken ilgili birimlerin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışırlar.

e) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili üçüncü şahıslara karşı nazik, ölçülü ve saygılı davranırlar.

f) Yürüttükleri inceleme, denetim ve diğer görevler esnasında, bu görevlerle ilgili bulunanlara konuk olamazlar, hediye kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler, ilgili taraflarla şüphe uyandıracak ve tarafsızlığa uygun düşmeyecek ilişkilerde bulunamazlar.

g) Meslekten ayrılmış olsalar dahi görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar.

ğ) Görevleriyle ilgili olmayan kişilere, görevleri kapsamında gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklayamazlar.

h) Yetkili makamdan izin almadan; Kurul Başkanlığı adına panel, sempozyum ve komisyonlara, kurs ve seminerlere katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar, demeç veremezler.

(2) Ulusal ve uluslararası standartlarda yer alan denetçilerin uyacakları etik kuralları ile 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun hareket ederler.

(3) Hazine Kontrolörleri, ilgili mevzuatta öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz ve süresinde yerine getirmekten sorumludurlar.

Denetime tabi olanların yükümlülükleri

MADDE 15- (1) Hazine Kontrolörlerine görevleri sırasında tüm resmî daire, kurum, kuruluş, ortaklıklar ve 6 ncı maddede belirtilen görevlere ilişkin olarak tüm gerçek ve tüzel kişiler gerekli yardımı, bilgiyi, evrak, kayıt ve belgelerin onaylı örneklerini ve bir yolsuzluğun kanıtını oluşturuyorsa asıllarını vermek zorundadırlar. Aslı alınan belgelerin Hazine Kontrolörünce onaylı örnekleri dosyasında saklanmak üzere ilgililerine verilir.

(2) Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde Hazine Kontrolörlerine göstermek, bunların sayılıp incelenmesine yardımcı olmak zorundadırlar.

(3) İnceleme, denetim ve diğer görevler icra edilen birim ve kuruluşların yöneticileri, Hazine Kontrolörlerinin görevlerini yürütebilmeleri için gereken önlemleri almak ve Hazine Kontrolörlerine görevleri süresince uygun çalışma koşulları sağlamak zorundadırlar.

Şube müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 16- (1) Şube müdürlüğü; hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan yeterli sayıda personelden oluşur. Şube müdürlüklerinin her biri, bir şube müdürü tarafından yönetilir. Şube müdürü, şube müdürlüklerindeki iş ve işlemlerin yürütülmesi ile şube müdürlüğü personelinin sevk ve idaresinden Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcıları ve grup başkanlıklarında Grup Başkanına karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Şube müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İnceleme, denetim ve diğer görevlere ilişkin işler ile ilgili Hazine Kontrolörlerine verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

b) Hazine Kontrolörlerinden gelen raporları kaydetmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, arşiv hizmetlerini yürütmek.

c) İnceleme, denetim ve diğer görevlere ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak.

ç) Kurul Başkanlığının mali işlemlerini yürütmek.

d) Hazine Kontrolörlerinin yolluk ve hakediş cetvellerini kontrol ederek ilgili yerlere zamanında gönderilmesini sağlamak.

e) Kurul Başkanlığında görev yapan tüm personelin özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemleri yürütmek, takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek.

f) Kurul Başkanlığının satın alma ile taşınır mal işlemlerini yürütmek ve kayıtlarını tutmak.

g) Kurul Başkanı, Kurul Başkan Yardımcıları ve grup başkanlıklarında Grup Başkanları tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) Şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları ile görev dağılımı ve buralarda çalıştırılacak personel Kurul Başkanı tarafından belirlenir.

(4) Şube müdürlüklerince yürütülen işlerde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Kurul Başkanı ve Kurul Başkan Yardımcılarının izni olmadan kimseye gösterilemez ve açıklanamaz.

İKİNCİ KISIM

Hazine Kontrolörlüğüne Giriş ve Çalışma Esasları ile Diğer Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınavı ve Atanma

Giriş sınavı ve başvuru şartları

MADDE 17- (1) Hazine Kontrolörlüğüne Stajyer Hazine Kontrolörü olarak girilir. Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(2) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.

(3) Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavına başvurabilmek için;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

ç) Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olmak,

d) KPSS’de, sınav komisyonunca tespit ve ilan edilecek puan türü veya türlerinden asgari puanı almış olmak,

e)  İlana çıkılan kadronun nitelikleri ile sınırlı kalmak kaydı ile sınav duyurusunda belirtilen diğer özel şartları taşımak,

gerekir.

(4) Kurul Başkanlığı, giriş sınavına ilişkin başvuru, sonuç ilanı ve ilgili diğer işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaya yetkilidir.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü sınav komisyonu

MADDE 18- (1) Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavıyla ilgili işlemleri, Bakan onayı ile belirlenen sınav komisyonu yürütür.

(2) Sınav komisyonu, Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkan Yardımcıları veya Hazine Kontrolörleri arasından seçilen başkan dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(3) Sınav komisyonu tarafından giriş sınavına ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile sınav ilanına ilişkin işlemler Kurul Başkanlığı eliyle yürütülür.

Giriş sınavı ilanı ve sınav işlemleri

MADDE 19- (1) Açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, sınav komisyonunca belirlenen KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanlar, alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru merci ve son başvuru tarihi ile gerekli görülen diğer hususları içeren giriş sınavı duyurusu, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur.

(2) İlan, giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce yapılır.

(3) Adayların başvuru ve kayıt süresi giriş sınavının başlama tarihinden en çok iki hafta öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 20- (1) Adaylar, Kurul Başkanlığınca hazırlanan sınav başvuru formu ile şahsen, posta yoluyla ya da sınav duyurusunda belirtilmiş olmak kaydıyla elektronik olarak Kurul Başkanlığına müracaat ederler. Her ne sebeple olursa olsun ilanda belirtilen süre içerisinde Kurul Başkanlığına iletilmeyen başvurular işleme konulmaz.

(2) Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler sınav duyurusu ile ilan olunur. İstenilen bilgi ve belgelerin en geç giriş sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte, Kurul Başkanlığına elden veya posta yoluyla ya da giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik ortamda teslim edilmesi gerekir. Posta yoluyla yapılan başvurularda, adaylardan istenilen belgelerin ilan edilen son başvuru tarihine kadar Kurul Başkanlığına ulaşmış olması gerekir.

(3) Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.

(4) Kurul Başkanlığı, başvuruları inceleyerek giriş sınavına katılabilecek adaylara ilişkin listeyi KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenler. Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler.

(5) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar atama yapılacak kadro sayısının yirmi katını geçmemek üzere Bakanlığın resmî internet sayfasında yapılacak ilanla duyurulur. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(6) Yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınavdan önce, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumun olmadığına, adli sicil kaydına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı istenir.

(7) Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav konuları

MADDE 21- (1) Yazılı sınav aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

a) Maliye Grubu: Kamu Maliyesi, Bütçe ve Kamu Borçları, Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

b) Ekonomi Grubu: Mikroekonomi ve Makroekonomi, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Konular.

c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

ç) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

Giriş sınavı esasları

MADDE 22- (1) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere Kurul Başkanlığınca uygun görülen merkezlerde yapılır.

(2) Kurul Başkanlığı, giriş sınavının yazılı bölümünün ÖSYM veya yükseköğretim kurumları tarafından da yapılmasına karar verebilir. Giriş sınavının yazılı bölümünün bu kurumlara yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar ilgili kurum ile imzalanacak protokol ile belirlenir.

(3) Sınav komisyonu yazılı sınavın, 21 inci maddede belirtilen gruplardan oluşan tek oturumlu veya birden fazla oturumdan oluşan sınav şeklinde yapılmasına karar verebilir. Sınav komisyonu, yazılı sınavın klasik ya da çoktan seçmeli veya iki usulü de içerecek şekilde yapılmasına karar verebilir.

(4) Yazılı sınav soruları, sınav komisyonu tarafından gruplarına göre ayrı ayrı hazırlanır. Hazırlanan sorular ve puan değerleri tutanakla tespit edilir. Tutanaklar sınav komisyonu üyelerince imzalandıktan sonra, soru kağıtları sınav gruplarına göre ayrı ayrı zarflara konulup mühürlenir ve Kurul Başkanlığına teslim edilir.

(5) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, sınava girmiş olanların önünde açılarak durum bir tutanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılarak sınava başlanır. Sınav sonunda adayların sınav kağıtları, soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum bir tutanakla tespit olunur ve mühürlü zarf Kurul Başkanlığına teslim edilir.

(6) Yazılı ve sözlü sınav, sınav komisyonunun gözetimi ve denetimi altında yapılır.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi

MADDE 23- (1) Yazılı sınav notu her grup itibarıyla yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her gruptan elli puandan az alınmaması kaydıyla tüm sınav gruplarından alınan notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gereklidir.

(2) Yazılı sınav sonuçları tutanakla tespit edilir.

(3) Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan en az on beş gün önce, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile birlikte Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sözlü sınav

MADDE 24- (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, sınav komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(4) Sınav komisyonu sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.

Nihai değerlendirme ve tebligat

MADDE 25- (1) Nihai değerlendirme puanı; KPSS, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

(2) Adaylar, nihai değerlendirme puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların nihai değerlendirme puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı ve Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavı başvurusunda esas alınan KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(3) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak belirlenir. Sınav komisyonu atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de açıklayabilir. Kurul Başkanlığı başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Stajyer Hazine Kontrolörü alma hakkına sahiptir.

(4) Giriş sınavı nihai sonuçları tutanakla tespit edilir. Sınav komisyonunca hazırlanan tutanak Kurul Başkanlığına iletilir. Kurul Başkanlığınca sınav komisyonu kararı Bakan onayına sunulur. Bakan onayını müteakiben giriş sınavı sonuçları Bakanlığın internet adresinde ilan edilir.

(5) Giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilmesine rağmen geçerli bir mazereti olmaksızın Bakanlıkça verilen süre içinde başvurmayanlar ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 26- (1) Giriş sınavına ilişkin tüm kayıt ve belgeler, 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak saklanır.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğüne atanma

MADDE 27- (1) Giriş sınavı neticesinde Stajyer Hazine Kontrolörü olmaya hak kazananlar Bakan onayı ile Stajyer Hazine Kontrolörü kadrolarına atanırlar.

İKİNCİ BÖLÜM

Stajyer Hazine Kontrolörlerinin Yetiştirilmesi

Stajyer Hazine Kontrolörlerinin yetiştirilmesinde temel amaçlar

MADDE 28- (1) Stajyer Hazine Kontrolörlerinin yetiştirilmesinde;

a) Yetki ve görev alanına giren yürürlükteki mevzuat ile inceleme, denetim ve diğer görev konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlama,

b) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirme,

c) İlmi ve mesleki çalışma ile araştırma alışkanlığını kazandırma,

ç) Rapor yazma tekniği hususundaki bilgi ve becerilerini geliştirme,

d) İş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları modern bilgi teknolojileri gibi araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlıkları kazandırma ve bunu geliştirmelerini sağlama,

e) Analitik düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirme,

f) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etme,

g) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını sağlama,

amaçları esas alınır.

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü dönemi ve yetiştirme programı

MADDE 29- (1) Stajyer Hazine Kontrolörleri, 657 sayılı Kanun ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde mesleki eğitime tabi tutulur.

(2) Stajyer Hazine Kontrolörleri en az üç yıllık yetişme dönemine tabidirler.

(3) Stajyer Hazine Kontrolörlerine, Kurul Başkanlığınca hazırlanan bir eğitim programı çerçevesinde, Bakanlığın faaliyet konuları ve Hazine Kontrolörlerinin görev alanları ile uygun görülen diğer alanlarda yeterli hizmet içi mesleki eğitim verilir. Stajyer Hazine Kontrolörleri yapılan mesleki eğitim sonucunda Kurul Başkanlığınca belirlenen eğitim konularından sınava tabi tutulurlar. Mesleki eğitimlerde alınan notların aritmetik ortalaması Stajyer Hazine Kontrolörünün kurs ve seminer notunu oluşturur.

(4) En az dokuz ay sürecek olan refakat dönemi çalışmaları sırasında Stajyer Hazine Kontrolörleri, Kurul Başkanlığınca belirlenecek en az üç Hazine Kontrolörünün refakatinde görevlendirilirler. Stajyer Hazine Kontrolörleri hakkında refakatinde çalıştıkları Hazine Kontrolörleri tarafından verilen notların aritmetik ortalaması Stajyer Hazine Kontrolörünün refakat notunu oluşturur.

(5) Stajyer Hazine Kontrolörlerine ilişkin eğitim programı ve refakat dönemi çalışmalarının takvimi Kurul Başkanı tarafından belirlenir.

(6) Stajyer Hazine Kontrolörleri, refakatinde bulundukları Hazine Kontrolörünün denetim ve gözetimi altında olup kendilerine verilen görevleri Hazine Kontrolörünün talimatına göre yerine getirirler. Stajyer Hazine Kontrolörleri bu sürede kendiliğinden inceleme, denetim ve diğer görevleri yapamaz, rapor düzenleyemezler.

(7) Refakatine Stajyer Hazine Kontrolörü verilen Hazine Kontrolörleri, görevlerle ilgili mevzuatı öğreterek ve bu mevzuat kapsamındaki inceleme ve denetimleri yaparak ve/veya yaptırarak Stajyer Hazine Kontrolörlerini yetiştirirler.

(8) Hazine Kontrolörleri tarafından, refakatinde çalışan Stajyer Hazine Kontrolörleri hakkında, şekli ve içeriği Kurul Başkanlığınca belirlenen refakat değerlendirme belgesi düzenlenir. Kurul Başkanlığı yönergesiyle belirlenen ve refakat notunu oluşturacak esasları belirleyen form, refakat değerlendirme belgesinin ekidir.

(9) Kurs ve seminer notu ile refakat notunun aritmetik ortalaması en az yetmiş olan ve Stajyer Hazine Kontrolörlüğünde en az bir yıllık süreyi dolduran Stajyer Hazine Kontrolörleri hakkında, refakat değerlendirme belgelerinde yer alan görüşler de dikkate alınarak Kurul Başkanlığınca değerlendirme yapılır. Kurul Başkanlığınca yeterli olduğu değerlendirilen Stajyer Hazine Kontrolörlerine, Kurul Başkanının önerisi ve Bakan onayı ile bağımsız olarak inceleme, denetim ve diğer görevleri yapma yetkisi verilir.

(10) Yetki verilmeyen Stajyer Hazine Kontrolörlerine eksik görülen hususlar Kurul Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir. Bunların durumları periyodik olarak izlenerek tekrar değerlendirilir.

(11) Yetkili Stajyer Hazine Kontrolörleri Hazine Kontrolörü görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir.

(12) Stajyer Hazine Kontrolörleri, refakat dönemi çalışmalarının bitiminden itibaren bir ay içinde Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusu seçer ve bunlardan bir tanesi Kurul Başkanının onayı ile tez konusu olarak belirlenir. Seçilen tez konusunun uygun bulunmaması halinde, Stajyer Hazine Kontrolörü on beş gün içinde üç yeni tez konusu seçer. Tez konusunun ikinci defa uygun bulunmaması veya Stajyer Hazine Kontrolörünün belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın tez konularını sunmaması halinde tez konusu Kurul Başkanı tarafından bir ay içinde resen belirlenir. Belirlenen tez konusu, Stajyer Hazine Kontrolörüne tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(13) Stajyer Hazine Kontrolörü, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Bakanlığın görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek için bir danışman belirler ve Kurul Başkanının onayına sunar. Kurul Başkanı gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir. Tez danışmanı, Stajyer Hazine Kontrolörüne tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur. Tez danışmanı, Hazine Kontrolörleri arasından belirlenir.

(14) Stajyer Hazine Kontrolörü, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi sunmak zorundadır. Süresi içinde tezlerini sunmayanlara bir defaya mahsus altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(15) Kurul Başkan Yardımcıları veya Hazine Kontrolörlerinden en az üç kişi Kurul Başkanı onayı ile tez jürisi olarak belirlenir. Birden fazla tez jürisi de oluşturulabilir.

(16) Tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte Kurul Başkanlığına sunulan tezler, tez jürisince değerlendirilir. Tezler, tez jürisi tarafından tez danışmanının değerlendirme görüşleri de dikkate alınarak en geç iki ay içinde incelenir. Stajyer Hazine Kontrolörünün hazırlayacağı tezin, kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

(17) İki aylık sürenin ya da incelemenin bitiminden itibaren, on beş gün içinde tezini sözlü olarak savunması için Stajyer Hazine Kontrolörü tez jürisine çağrılır. Tezin değerlendirilmesi oylama ile yapılır. Başarılı veya başarısız şeklinde kullanılan oylarda, oy çokluğu ile karar verilir. Tezin başarısız sayılması halinde tez jürisi tarafından hazırlanacak gerekçeli rapor Kurul Başkanlığınca ilgiliye tebliğ edilir.

(18) Tezin, düzeltmeye gidilmesi şartı ile başarılı sayılması halinde, tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi için ilgili Stajyer Hazine Kontrolörüne iki aydan fazla olmamak üzere süre verilir ve bu süre Kurul Başkanlığına bildirilir. Tez jürisinin gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirmesi halinde tez başarılı sayılır. Düzeltilen tezlerin değerlendirmesi on altıncı fıkraya göre yapılır. Tez değerlendirme sonuçları yeterlik sınavından en az iki ay önce duyurulur ve ilgililere tebliğ edilir.

(19) Tezleri başarısız sayılan Stajyer Hazine Kontrolörlerine, tezlerini sunmaları veya on ikinci fıkraya göre başka bir konuda tez hazırlamaları için bir defaya mahsus altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan Stajyer Hazine Kontrolörünün tezi başarısız sayılır. Geçerli mazereti olan Stajyer Hazine Kontrolörü için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

(20) Tez ile ilgili diğer hususlar Kurul Başkanlığınca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı ve Hazine Kontrolörlüğüne Atanma

Yeterlik sınavına giriş şartları

MADDE 30- (1) Yeterlik sınavına girebilmek için Stajyer Hazine Kontrolörünün;

a) Stajyer Hazine Kontrolörü olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olması,

b) Kurul Başkanlığınca belirlenecek konuda yapmış olduğu tez çalışmasının tez jürisi tarafından kabul edilmiş olması,

gerekir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen sürenin hesabında; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni dikkate alınmaz.

(3) Bu maddede belirtilen şartları taşımayanlar yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavı

MADDE 31- (1) Hazine Kontrolörlüğü yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

(2) Yazılı ve sözlü sınav Kurul Başkanlığınca belirlenen merkezlerde yapılır. 

(3) Yeterlik sınavına sağlık sebebi veya diğer haklı bir nedenle katılamayanlar, Kurul Başkanlığınca belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret sınavına veya bir sonraki yeterlik sınavına katılabilirler.

(4) Yeterlik sınavı bu amaçla oluşturulacak sınav komisyonunca yapılır. Sınav komisyonu Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkan Yardımcıları veya Hazine Kontrolörleri arasından seçilen başkan dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(5) Sınav komisyonu tarafından yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin belirlenecek usul ve esaslar Kurul Başkanlığı eliyle yürütülür.

Yeterlik sınav konuları

MADDE 32- (1) Stajyer Hazine Kontrolörlerinin yeterlik sınavı;

a) Kurul Başkanlığı tarafından incelemesi veya denetimi yapılan veya yapılması öngörülen konulara ilişkin aşağıdaki mevzuat;

1) Avrupa Birliği mali yardımlarına ilişkin uluslararası anlaşmalar dahil her türlü mevzuat,

2) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlar tarafından finansmanı sağlanan projeler kapsamında satın alma ve finansa ilişkin mevzuat,

3) 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

4) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile görevlendirme bedeli ve gelir kaybı incelemelerine ilişkin mevzuat,

5) 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

6) Bireysel katılım sermayesine ilişkin mevzuat,

7) Kredi garanti kurumlarına sağlanacak Hazine desteğine ilişkin mevzuat,

8) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

9) 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

10) 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ve ilgili mevzuat,

11) Uluslararası Denetim Standartları ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetim Standartları,

12) Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları,

13) Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı tarafından incelemesi veya denetimi yapılan veya yapılması planlanan konulara ilişkin diğer mevzuat,

b) Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların teşkilatlarına dair mevzuat,

c) Aşağıda sayılan diğer mevzuat;

1) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat,

2) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

3) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

4) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

5) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat,

6) 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,

7) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

8) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

9) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat,

10) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuat,

11) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

12) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

13) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu,

14) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,

15) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

16) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

17) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar ve usul kanunları,

18) 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,

ç) Dünyada ve Türkiye’de ekonomik ve finansal gelişmeler ile uluslararası finans sağlayan kuruluşlar,

konularından oluşur.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 33- (1) Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Yeterlik yazılı sınavında başarılı sayılmak için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

(3) Sınav komisyonu yazılı sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.

Yeterlik sözlü sınavı

MADDE 34- (1) Yazılı sınavda başarılı olan Stajyer Hazine Kontrolörleri sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava katılamazlar.

(2) Sözlü sınav, Stajyer Hazine Kontrolörünün;

a) Yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel yetenek ve genel kültürünün,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(3) Adaylar, sınav komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

(4) Sınav komisyonu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.

Yeterlik sınav sonucu

MADDE 35- (1) Yeterlik sınavı notu; yeterlik yazılı sınav notu ile yeterlik sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşur.

(2) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yeterlik sınav notunun yüz puan üzerinden en az yetmiş puan olması gerekmektedir.

(3) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından, başarı sırasına göre tutanakla tespit edilir ve liste halinde Kurul Başkanlığına bildirilir. Kurul Başkanlığınca sınav komisyonu kararı Bakan onayına sunulur. Bakan onayını müteakiben yeterlik sınav sonucu Kurul Başkanlığınca duyurulur.

İkinci sınav hakkı ve Stajyer Hazine Kontrolörlüğü unvanını kaybetme

MADDE 36- (1) Yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(2) İkinci sınav hakkı bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

(3) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, yapılan ikinci yeterlik sınavında da başarılı olamayanlar ile yeterlik sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın girmeyenler Stajyer Hazine Kontrolörü unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Hazine Kontrolörlüğüne atanma

MADDE 37- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, başarı sırasına uygun olarak, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Hazine Kontrolörlüğüne atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hazine Başkontrolörlüğüne Atanma, Hazine Kontrolörlüğüne Yeniden Atanma,

Kıdem ve Diğer Hükümler

Hazine Başkontrolörlüğüne atanma

MADDE 38- (1) Kurul Başkanlığında Stajyer Hazine Kontrolörlüğü döneminde geçirilen süreler dahil en az on yıl çalışmış olan Hazine Kontrolörleri kıdem ve kadro durumu göz önünde tutularak Hazine Başkontrolörlüğüne atanabilir.

Hazine Kontrolörlüğüne yeniden atanma

MADDE 39- (1) Yeterlik sınavında başarılı olduktan sonra Kurul Başkanlığından istifa suretiyle ayrılan veya kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan Hazine Kontrolörleri, yazılı talepleri üzerine, durumları itibarıyla atanabilecekleri boş kadro bulunması koşuluyla yeniden Hazine Kontrolörlüğüne atanabilirler.

Kıdem

MADDE 40- (1) Hazine Kontrolörlerinin yönetimi, çalışması ve yetişmeleri gibi konularda meslek kıdemi esası uygulanır. Kıdem; sınav dönemi aynı olan Stajyer Hazine Kontrolörleri arasında giriş sınavındaki başarı sırasına göre, Hazine Kontrolörleri arasında ise yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre belirlenir. Dönemleri farklı olan Hazine Kontrolörleri ve Stajyer Hazine Kontrolörleri arasındaki kıdem ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Hazine Kontrolörü sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan yeniden atananların kıdemi, kendi dönemlerinin sonunda; bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

(3) Kurul Başkanlığı yaptıktan sonra Hazine Kontrolörlüğüne dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Hazine Kontrolörü var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(4) Kurul Başkanlığına, ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleri uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.

Güvence

MADDE 41- (1) Hazine Kontrolörleri, denetim görevinin gerektiği gibi yürütülmesini engelleyecek sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri; sağlık kurulu raporu veya yargı kararı ile tespit edilmedikçe görevlerinden alınamaz ve kendi istekleri dışında idari bir göreve atanamazlar.

Yurt dışı görevlere atanma

MADDE 42- (1) Hazine Kontrolörleri Bakanlığın yurt dışı teşkilatındaki kadrolara ilgili mevzuat gereğince atanabilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurul Başkanlığının Çalışma Esasları, Düzenlenecek Raporlar ile Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kurul Başkanlığının Çalışma Esasları

Kurul Başkanlığı çalışma programı

MADDE 43- (1) Kurul Başkanlığı faaliyetlerinin yıllık çalışma programı çerçevesinde yürütülmesi esastır.

(2) Kurul Başkanlığı çalışma programının hazırlanmasında Bakanlığın faaliyet ve amaçları ile denetim politikaları göz önünde bulundurulur.

(3) Çalışma programı Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Çalışma programında Bakan onayı ile değişiklik yapılabilir. Ayrıca, Bakan onayı veya yazılı talimatı ile çalışma programı dışında her zaman inceleme, denetim ve diğer görevler yapılabilir.

Hazine Kontrolörlerinin çalışmaları

MADDE 44- (1) Hazine Kontrolörlerine verilen görevler kural olarak en kısa sürede tamamlanır. Kurul Başkanlığı görevin tamamlanması ve raporun sunulması için süreli görevlendirmeler yapabilir. Hazine Kontrolörleri görevin verilmesinden itibaren en geç on beş gün içinde işe başlarlar. Bu süre içinde işe başlanılamaması halinde, durum gerekçeli bir yazı ile Kurul Başkanlığına bildirilir.

(2) İvedi görevlerde göreve derhal başlanır ve on beş günlük süre dikkate alınmaz. Yasal zorunluluk halinde süresi içinde göreve başlanılır. Hazine Kontrolörleri tarafından göreve ilişkin her türlü araştırma, inceleme, bilgi isteme veya yazışma gibi faaliyetler işe başlandığını gösterir.

(3) Hazine Kontrolörleri, göreve başladıkları tarihten itibaren Kurul Başkanlığınca belirtilen süreler içinde veya tarih ya da süre belirtilmemiş ise en kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak düzenleyecekleri raporu Kurul Başkanlığına sunarlar. Belirtilen süre içerisinde görevin sonuçlandırılamaması halinde, yapılan çalışmaları, gelinen aşamayı ve görevin sonuçlandırılamama gerekçelerini içeren yazı ile ek süre talep edebilirler. Bu talebin değerlendirilmesi amacıyla Kurul Başkanlığı görevde gelinen aşamayı gösteren ara raporun sunulmasını ve bundan sonra yapılacak işlemleri gösteren bilgileri isteyebilir. Kurul Başkanlığınca yapılan değerlendirme sonrasında işin mahiyetine göre ek süre verilebilir veya görevin zamanında tamamlanması talep edilebilir. Görev, verilen süre içerisinde tamamlanır.

Koordinatör

MADDE 45- (1) Hazine Kontrolörleri, Kurul Başkanınca verilen işin gereği olarak ekip halinde de görevlendirilebilir. Bu durumda; çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, iş bölümü ve koordinasyon en kıdemli Hazine Kontrolörü tarafından sağlanır. Koordinatör, çalışmaların seyri hakkında periyodik olarak veya talep halinde Kurul Başkanlığına özet bilgi veya ara rapor verir. Koordinatör, saha denetimine katılır ve denetim ekibinin çalışmalarını gözden geçirir.

Görevin bizzat yapılması ve görev devri

MADDE 46- (1) Hazine Kontrolörleri kendilerine verilen görevleri bizzat sonuçlandırırlar. Görevlendirme yazısı kapsamı dışında, usulsüz eylem ya da işlem tespit edilmesi halinde, durum gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte gereği için Kurul Başkanlığına yazı ile bildirilir.

(2) Kurul Başkanlığının yazılı talimatı olmaksızın görevler başka bir Hazine Kontrolörüne devredilemez. Görev devri durumunda üç nüsha devir tutanağı düzenlenir. Devir tutanağında; görevin konusu, yapılan görevin aşamaları ayrıntılı biçimde açıklanır ve elde edilen belgeler bir çizelgeyle tutanağa eklenir.

Müşterek incelemeler

MADDE 47- (1) Kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurul Başkanlığının görev alanına giren konularda diğer kurum veya kuruluşların personeli ile yapılan müşterek incelemelerde, koordinatörlük görevini Hazine Kontrolörü yürütür.

Yurt dışında görevlendirme

MADDE 48- (1) Hazine Kontrolörleri, mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üzere ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile her yıl belirlenen kontenjan çerçevesinde yurt dışına geçici görevle gönderilebilir.

Yurt dışında eğitim

MADDE 49- (1) 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik uyarınca Hazine Kontrolörleri, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde eğitim amacıyla yurt dışına gönderilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Düzenlenecek Raporlar ve Raporlar Hakkında Yapılacak İşlemler

Rapor çeşitleri

MADDE 50- (1) Hazine Kontrolörlerince işin özelliğine göre;

a) İnceleme raporu,

b) Bağımsız denetçi raporu,

c) Yıllık denetim faaliyet raporu,

ç) Yıllık denetim görüşü raporu,

d) Nihai harcama beyannamesine ilişkin denetim faaliyet ve görüş raporları,

e) Aklama suçu inceleme ve yükümlülük uyum denetimi raporları,

f) Ön inceleme raporu,

g) Soruşturma raporu,

ğ) Suç duyurusu raporu,

h) Etüt ve öneri raporu,

düzenlenir.

(2) Kurul Başkanlığı, birinci fıkrada belirtilenler dışında ihtiyaca göre rapor türleri belirlemeye yetkilidir.

İnceleme raporu

MADDE 51- (1) İnceleme raporu, Hazine Kontrolörlerinin görevleri kapsamına girip 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ila (g) bentlerinde  sayılan görevlerle ilgili olarak yapılan incelemeler sonucunda diğer rapor türlerine konu olmayan hususlarda düzenlenir.

(2) İnceleme raporları, raporun gönderileceği yerler ve uygulayıcı birimler göz önüne alınarak yeterli sayıda düzenlenir.

(3) Rapor yazılmasını gerektirecek nitelikte yeterli ve ayrıntılı bilgi ve belge temin edilemediği durumlarda verilen görevler yazı ile de sonuçlandırılabilir.

(4) İnceleme sırasında, çalışma programı ile Bakan onayı kapsamı dışında kalan usulsüz eylem ya da işlem tespit edilmesi halinde, durum gerekli bilgi ve belgeleri ile birlikte Kurul Başkanlığına yazı ile bildirilir.

(5) Hazine Kontrolörleri incelemeleri sırasında, doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını gerektiren eylem veya işlem tespit ettiklerinde, 59 uncu maddeye uygun hareket ederler.

Bağımsız denetçi raporu

MADDE 52- (1) Bağımsız denetçi raporu, finansmanı Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan ve Türkiye Cumhuriyeti ile bu kuruluşlar arasında imzalanan ikraz, kredi, garanti veya hibe anlaşmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı finansman desteği veya ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen hesap ve işlemlerin, belirlenen esaslar ve uluslararası denetim standartlarına uygun olarak kullanıcı kurum ve kuruluşlar nezdinde bağımsız denetçi sıfatıyla yapılan denetimler sonucunda düzenlenir.

Yıllık denetim faaliyet raporu

MADDE 53- (1) Yıllık denetim faaliyet raporu, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında imzalanan çerçeve anlaşmalar gereğince yönetim ve kontrol sistemlerindeki önemli değişiklikleri, denetim stratejisinde yapılan değişiklikleri, sistem denetimlerini, işlem örneklerinin denetimini, yıllık mali raporların veya beyannamelerin/yıllık hesapların denetimini, geçmiş yıllara ait denetim faaliyetinin takibini, diğer bilgileri, genel güvence düzeyini içerir ve bahsi geçen anlaşmalara uygun olarak düzenlenir.

Yıllık denetim görüşü raporu

MADDE 54- (1) Yıllık denetim görüşü raporu, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında imzalanan çerçeve anlaşmalar gereğince yıllık mali raporların veya beyannamelerin/yıllık hesapların güvenilirliği, harcamaların yasallığı ve usullere uygunluğu ile yönetim ve kontrol sistemlerinin işleyişi hakkında bahsi geçen anlaşmalara uygun olarak düzenlenir.

Nihai harcama beyannamesine ilişkin denetim faaliyet ve görüş raporları

MADDE 55- (1) Nihai harcama beyannamesine ilişkin denetim faaliyet ve görüş raporları, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında imzalanan çerçeve anlaşmalar gereğince nihai harcama beyannamesinde ve bu beyannamenin dâhil edildiği nihai ödeme talebinde belirtilen tutarların geçerli ve uygun olup olmadığı, sunulan mali bilgilerin doğru olup olmadığı, nihai harcama beyannamesinde bulunan harcamaların yasallığı ve usulüne uygun olup olmadığı hususları hakkında bahsi geçen anlaşmalara uygun olarak düzenlenir.

Aklama suçu inceleme ve yükümlülük uyum denetimi raporları

MADDE 56- (1) Aklama suçu inceleme ve yükümlülük uyum denetimi raporları, 5549 sayılı Kanun hükümleri gereğince yapılan inceleme, araştırma ve denetimler sonucu Hazine Kontrolörlerince doğrudan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere düzenlenir.

(2) Bu raporlar için ilgili mevzuatı uyarınca ayrı sayı verilir.

Ön inceleme raporu

MADDE 57- (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Kanun kapsamına giren memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü anılan Kanunun gösterdiği yetkili merciin soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına dayanak teşkil etmek amacıyla düzenlenir.

(2) Hazine Kontrolörleri tarafından görevleri sırasında ön inceleme başlatılmasını gerektiren bir suçun tespit edilmesi halinde gerekçeli bir yazı ile durum izin vermeye yetkili mercie bildirilir ve eş zamanlı olarak Kurul Başkanlığına bilgi verilir.

(3) Hazine Kontrolörlerince yapılacak ön inceleme sonucunda düzenlenen rapor yetkili mercie gönderilir ve eş zamanlı olarak Kurul Başkanlığına sunulur.

(4) Hazine Kontrolörleri düzenledikleri raporları, 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile belirtilen karar verme süresinin tamamlanmasından en az beş gün önce, karar verilmesine imkân sağlamak üzere yetkili mercie teslim ederler.

Soruşturma raporu

MADDE 58- (1) Soruşturma raporu, 4483 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan yürürlükteki ceza mevzuatına ya da personel mevzuatına göre suç veya disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmalar kapsamında düzenlenir.

(2) Disiplin yaptırımı ya da idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli sayıda düzenlenerek Kurul Başkanlığına sunulur.

Suç duyurusu raporu

MADDE 59- (1) Suç duyurusu raporu, 4483 sayılı Kanun kapsamı dışında genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin olarak yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmek üzere düzenlenir.

(2) Hazine Kontrolörlerince yapılan inceleme, denetim ve diğer görevlere ilişkin olarak kamu adına kovuşturmayı gerektiren suç konusu bir işlemin tespiti halinde, bu suçun 4483 sayılı Kanun kapsamına girmediği değerlendirilirse Hazine Kontrolörleri ihmal ve gecikme göstermeden ilgili suç duyurusu raporlarını doğrudan yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına gizli ve ivedi olarak gönderir. Bu raporun bir nüshası, bilgi için Kurul Başkanlığına iletilir.

Etüt ve öneri raporu

MADDE 60- (1) Etüt ve öneri raporu, Bakanlığın görev alanları ile ilgili olarak mevzuat uygulamalarında görülen aksaklıklar ve boşluklar ile bunların düzeltilme yolları hakkında, Hazine Kontrolörlerinin görüş ve önerileri ile bilimsel ve mesleki alanlardaki çalışma ve etüt sonuçlarına ilişkin olarak düzenlenir.

Raporların şekil ve kapsamı

MADDE 61- (1) Raporların şekil ve kapsamı ile rapor düzenlenmesine ilişkin uyulması gerekli diğer usul ve esaslar Kurul Başkanlığı yönergeleri ile belirlenir.

Raporlamada dikkat edilecek hususlar

MADDE 62- (1) Raporların, düzgün cümleler kullanılarak, uygun ve anlaşılır bir dille ve raporda adları geçen kişi ve kurumları rencide edebilecek deyim ve yakıştırmalara, kanıtsız tespit ve iddialara yer verilmeden yazılmasına, hiç bir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta olmasına, konu ile ilgisi bulunmayan ayrıntılar içermemesine özen gösterilir.

Raporlar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 63- (1) Hazine Kontrolörlerince düzenlenerek Kurul Başkanlığına iletilen raporlar, Kurul Başkanı, ilgili Kurul Başkan Yardımcısı veya rapor değerlendirme komisyonu tarafından incelenir ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde uygun bulunan inceleme raporları, Kurul Başkanlığınca Bakan oluruna sunulur.

(2) Raporların değerlendirilmesi sonucunda raporda düzeltilmesi veya tamamlanması gereken hususların tespiti halinde bu eksikliklerin giderilmesi raporu düzenleyen Hazine Kontrolörlerinden istenir. Raporun Hazine Kontrolörleri tarafından düzeltilmesinden sonra birinci fıkraya göre işlem yapılır.

(3) Hazine Kontrolörlerinin Kurul Başkanlığı veya rapor değerlendirme komisyonunun tespitlerine katılmamaları halinde, raporu düzenleyen Hazine Kontrolörlerinin görüşü ile birlikte Kurul Başkanlığı veya rapor değerlendirme komisyonu görüşünün de belirtildiği onay hazırlanarak Bakana sunulur veya konu Kurul Başkanı tarafından en az iki farklı Hazine Kontrolörüne yeniden inceletilir.

(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakan onayı ile belirlenir.

Rapor değerlendirme ve kalite kontrol komisyonları

MADDE 64- (1) Kurul Başkanlığı bünyesinde rapor değerlendirme komisyonları kurulabilir. Rapor değerlendirme komisyonu üyeleri, Kurul Başkanının teklifi ve Bakan onayı ile belirlenir. Komisyonlar en az üç asıl ve yeterli sayıda yedek üyeden oluşur.

(2) Kurul Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri tarafından düzenlenen raporları, rapor değerlendirme komisyonuna havale edebilir. Komisyonca raporların değerlendirilmesi sonucunda değerlendirme komisyonu raporu düzenlenir.

(3) Komisyonca uygun bulunmayan raporların uygun bulunmama gerekçesi ayrıntılı olarak değerlendirme komisyonu raporunda belirtilir. Kurul Başkanlığınca, değerlendirme komisyonu raporu ile eklerinin bir örneği ilgili Hazine Kontrolörlerine gönderilir. Hazine Kontrolörleri tarafından bu raporlar öncelikli olarak ele alınır.

(4) Kurul Başkanlığının 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 229 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan görevleri bağlamında, yapılan denetimin kalitesinin artırılmasını teminen, Kurul Başkanlığınca kalite kontrol komisyonları oluşturulur. Kalite kontrol komisyonlarınca; Hazine Kontrolörleri tarafından sunulan denetim plan ve stratejileri, raporlar ve bu raporlara ilişkin oluşturulan her türlü çalışma kağıdı, dosyalar ile diğer destekleyici belgeler gözden geçirilir. Kalite kontrol komisyonları çalışmalarını bir rapor ile Kurul Başkanlığına iletir. Kurul Başkanlığınca uygun görülüp Hazine Kontrolörlerine iletilen kalite kontrol raporlarında yer alan hususlar ilgili denetim ekipleri tarafından ivedilikle yapılmak zorundadır.

(5) Rapor değerlendirme ve kalite kontrol komisyonlarının çalışma ve raporlama usul ve esasları Kurul Başkanlığınca yürürlüğe konulacak yönergelerle belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mesleki ve bilimsel çalışmalar

MADDE 65- (1) Hazine Kontrolörleri bu Yönetmelikte belirtilen görev konuları dışında mesleki ve bilimsel çalışmalara da önem verirler.

(2) Kurul Başkanlığı, bu tür çalışmaları Bakanlık açısından yararlı olacak konuların da ele alınmasını sağlayarak teşvik eder ve gerektiğinde programa bağlayarak düzenler. Başarılı olan çalışmaların yayımlanması için Kurul Başkanlığınca imkanlar aranır.

Yolluk ve diğer hakların alınması

MADDE 66- (1) Hazine Kontrolörleri, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmünden yararlanırlar.

(2) Hazine Kontrolörleri, bilirkişi, tercüme, posta, taşıma ve diğer giderlerine konu hizmet alımları karşılıklarını ilgili mevzuat kapsamında alırlar.

Görev izleme çizelgesi

MADDE 67- (1) Hazine Kontrolörleri, Kurul Başkanlığınca formatı belirlenen görev izleme çizelgesini, ilki Ocak ayında verilmek üzere üçer aylık dönemler itibarıyla dönemi izleyen ayın on beşinci gününe kadar Kurul Başkanlığına yazılı olarak bildirirler.

(2) Kurul Başkanlığı görev izleme çizelgelerinin bilgi sistemleri üzerinden sunulmasını isteyebilir.

Haberleşme

MADDE 68- (1) Hazine Kontrolörlerinin görevlerine ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları veya gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar ile görevleriyle ilgili Kurul Başkanlığı ile yapılacak haberleşmelerin usul ve esasları Kurul Başkanlığınca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 69- (1) Hazine Kontrolörlerine resmî mühür ile Bakan ve Kurul Başkanı tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde Hazine Kontrolörünün görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

(2) Hazine Kontrolörlerine görevi nedeniyle verilen kimlik belgesi, mühür ve diğer eşyalar Hazine Kontrolörünün geçici veya sürekli olarak meslekten ayrılması halinde Kurul Başkanlığına iade edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 70- (1) Stajyer Hazine Kontrolörlüğü giriş sınavı ile yeterlik sınav sonuçlarına ilişkin olarak, Kurul Başkanlığına duyuru tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav komisyonunca incelenerek sonuçlandırılır.

Yetki ve yönergeler

MADDE 71- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütleri gidermeye Bakan yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına açıklık getirecek usul ve esaslar, Kurul Başkanlığınca çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 72- (1) 10/6/1995 tarihli ve 22309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut Stajyer Hazine Kontrolörleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Stajyer Hazine Kontrolörü kadrolarında bulunanların, yeterlik sınavına ilişkin hususlarda göreve başladığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alınır.

Yürürlük

MADDE 73- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 74- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür

(04.04.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM