GÜNCEL MEVZUAT
Dolmuş İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı %1,5 Olarak Belirlendi KDV İadesi Talebinde Bulunabilecek Asgari Tutar 2.000 TL Olarak Belirlendi - MuhasebeTR

Dolmuş İşletmeleri İçin Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulünde KDV Oranı %1,5 Olarak Belirlendi KDV İadesi Talebinde Bulunabilecek Asgari Tutar 2.000 TL Olarak Belirlendi

DOLMUŞ İŞLETMELERİ İÇİN HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜNDE KDV ORANI %1,5 OLARAK BELİRLENDİ

KDV İADESİ TALEBİNDE BULUNULABİLECEK ASGARİ TUTAR

2.000 TL OLARAK BELİRLENDİ

ÖZET

6775 sayılı CK ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 38'inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme kapsamında sektör ve vergi oranı konusunda düzenleme yapılmış ve daha önce bu konuda belirleme yapan 718 sayılı CK ek Karara 2'nci fıkra eklenmiştir.

Buna göre şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

6775 sayılı CK ile değişik 718 CK'nın birinci ve ikinci fıkralarında yer alan bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirmeye engel teşkil etmeyecektir; ancak bu faaliyetlerin yanında kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamayacaklardır.

Düzenleme 1 Şubat 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Öte yandan yayımlanan 6775 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi ile mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak KDV iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiş, bu düzenleme 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 7104 ve 7144 sayılı Kanunlarla yeniden düzenlenen Hasılat esaslı vergilendirme başlığını taşıyan 38'inci maddesi aşağıdaki gibidir.

Madde 38 - (Mülga : 22/7/1998-4369/82 md.; Yeniden düzenleme: 29/3/2018-7104/12 md.)

Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler.

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar. (Değişik dördüncü fıkra: 16/5/2018-7144/6 md.) Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Maddenin verdiği yetki kapsamında 7 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Şubat 2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında hasılat esaslı vergilendirme kapsamında sektör ve vergi oranı konusunda düzenleme yapılmış, yapılan düzenleme ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dâhil en az on sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmişti. Konuyla ilgili açıklamalarımıza ise 07.02.2019/50 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

28 Ocak 2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/1/2023 tarihli ve 6775 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile hasılat esaslı vergilendirme kapsamında sektör ve vergi oranı konusunda ilave bir düzenleme yapılmıştır. 718 sayılı CK eki Kararın birinci fıkrasından sonra ikinci fıkra eklenerek; şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.

Bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirmeye engel teşkil etmeyecektir; ancak bu faaliyetlerin yanında kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu

Karar Sayısı: 6775

Katma değer vergisinin iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarının belirlenmesi ile 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı ve 38 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

27 Ocak 2023

Recep Tayyİp ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

27/1/2023 TARİHLİ VE 6775 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

MADDE 2- 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkrası üçüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenin iştir."

“(3) Mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında vergilendirilebilmeleri için münhasıran birinci ve/veya ikinci fıkrada tanımlanan faaliyetlerle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirmeye engel teşkil etmez. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamaz."

MADDE 3- Bu Kararın;

a)    I inci maddesi yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b)    2 nci maddesi yayımı tarihini izleyen aybaşında,

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde.

yürürlüğe girer,

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

TÜRMOB

(02.02.2023)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM