GÜNCEL MEVZUAT
Katma Değer Vergisi Sirküleri / 51 - MuhasebeTR

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 51

Katma Değer Vergisi Sirküleri / 51.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 51

 

 

 

Konusu

: 2009 yılı Mart ayında İstanbul'da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasına bu Forumun gerçekleştirilmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi istisnası

Tarihi

: 17 / 11 / 2008

Sayısı

: KDVK-51/2008-1

İlgili Olduğu Maddeler

: Katma Değer Vergisi Kanunu geçici 27. madde

 

23.10.2008 tarihli ve 27033 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5804 Sayılı "2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu İle Katma Değer Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun"nun 3. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa geçici 27. madde eklenmiş ve "2009 yılı Mart ayında İstanbul'da yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonundan sorumlu Forum Sekretaryasına bu Forumun gerçekleştirilmesi için yapılacak mal teslimleri ile hizmet ifaları" katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

Bu hükmün uygulanmasında, Forum Sekretaryası tarafından anılan Forumun gerçekleştirilmesi için alınacak mal ve hizmetlere ilişkin olarak örneği Ek:1'de yer alan bir belge düzenlenerek mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükelleflere verilecektir. Forum Sekretaryasına teslim veya hizmette bulunan mükellefler ise bu belgeye dayanarak söz konusu işlemlere ait bedel üzerinden katma değer vergisi hesaplamayacaklardır.

 

Öte yandan, Forum Sekretaryasının bu kapsamda ithalat yapması halinde, Ek:1'de yer alan belgenin Gümrük idarelerine hitaben düzenlenmesi ve ithalat işlemlerinde de istisnanın bu belgeye dayanarak uygulanması gerekmektedir.

 

Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 27. maddesi uyarınca Forum Sekretaryasına KDV'den istisna olarak yapılan teslimler ve hizmetlere ait yüklenilen KDV'nin Kanunun 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkün değildir. Bu nedenle sözü edilen istisna kapsamında işlem yapan mükellefler yüklendikleri KDV'yi gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespiti bakımından gider olarak dikkate alacaklardır.

 

Duyurulur. 

 

 

Mehmet Akif ULUSOY

Gelir İdaresi Başkanı

(19.11.2008)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM