GÜNCEL MEVZUAT
Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik YApılmasına Dair Yönetmelik - MuhasebeTR

Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik YApılmasına Dair Yönetmelik

12 Kasım 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27052

 

Karar Sayısı : 2008/14247

 

Ekli “Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/9/2008 tarihli ve 13663 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

 

MUHASEBE YETKİLİLERİNİN EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı “Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

            

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; muhasebe yetkilisi adaylarının sertifika eğitim programına başvuru şartları, eğitimi, eğitim süresi, sertifika sınavı ve bunlara sertifika verilmesi ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

            

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“MADDE 2 – Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi olarak görev yapacak muhasebe yetkilisi adaylarının sertifika eğitim programına başvuru şartları, eğitimi, eğitim süresi, sertifika sınavı,  bunlara sertifika verilmesi ile muhasebe yetkililerinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.”

            

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine “Muhasebe yetkilisi yardımcısı” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

            

“Muhasebe yetkilisi yardımcısı eşiti görev: İdarelerin muhasebe ve mali işlemlerini yürüten; muhasebe daire başkanı, gelir ve gider daire başkanı, hesap işleri daire başkanı, bütçe dairesi başkanı ya da saymanlık müdürü, muhasebe müdürü, malmüdürü, vergi dairesi müdürü, bütçe müdürü, mali hizmetler müdürü, finans müdürü, hesap işleri müdürü, gider müdürü ve gelir müdürü gibi unvanların yardımcısı kadrosunda asıl olarak bulunanlar tarafından yürütülen görevi,”

            

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Sertifika eğitim programına başvuracaklarda aranacak şartlar


MADDE 5 – Sertifika eğitim programları; genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler itibarıyla ayrı ayrı gruplar halinde düzenlenebilir. Bu takdirde muhasebe yetkilisi adayları yalnızca başvuru tarihi itibarıyla görev yaptıkları idare grubu için düzenlenen sertifika eğitim programına katılabilirler.


Adayların sertifika eğitim programına katılabilmeleri için ayrıca aşağıdaki şartları taşımaları gerekir.


a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,


b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla, bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde ya da daha üst görevlerde bulunmuş olmak,


c) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak,

            

ç) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

            

Ancak belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yapmak için sertifika eğitim programına başvuracak adayların ikinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları ve kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir.”

            

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Sertifika eğitim programına başvuranların sayısının, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte sertifika eğitimine alınacağı duyurulan kişi sayısından en az % 10 daha fazla olması halinde, eğitim programına alınacak muhasebe yetkilisi adaylarının belirlenmesi amacıyla Bakanlıkça eleme sınavı yapılır. Eleme sınavı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine de yaptırılabilir.”

            

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Eleme sınavı, genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler itibarıyla duyuruda belirtilen yer, tarih ve saatte ayrı ayrı veya birlikte yazılı olarak yapılır.”

            

“f)  Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.”  

            

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Eleme sınavında başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az elli (50) puan alınması zorunludur. Eleme sınavından en yüksek puan alan adaydan başlayarak duyuruda belirtilen sayıda aday, Bakanlıkça belirlenen programa göre sertifika eğitimine alınır.”

            

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Eğitim süresi bir aydan az olmamak üzere Bakanlık tarafından belirlenir.”

            

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“MADDE 12 – Muhasebe yetkilisi adayları; çalıştıkları kurumlar itibarıyla aşağıda belirtilen konular çerçevesinde, daha önce bu konularda aldıkları eğitimler de dikkate alınarak Bakanlıkça ayrı ayrı veya birlikte eğitime tabi tutulur.

 

             a) Muhasebe;

 

             1 - Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer muhasebe yönetmelikleri,

             2 - Genel muhasebe,

             3 - Mali istatistik ve raporlama.

 

             b) Mali mevzuat;

 

             1 - Kamu malî yönetimi ile ilgili düzenlemeler,

             2 - Harcama belgeleri ile ilgili yönetmelikler,

             3 - Milli emlak mevzuatı genel esasları,

             4 - Sayıştay Kanunu,

             5 - Sosyal güvenlik, bütçe, gider ve gelir mevzuatı ile yerel yönetimler mevzuatının genel esasları.

 

             c) Diğer konular;

 

             1 - Personel mevzuatı,

             2 - Temel hukuk bilgisi,

             3 - Anayasa ve idare hukuku,

             4 - Bilişim teknolojilerinin kullanımı.”

            

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Sertifika sınav komisyonu Bakanlık tarafından belirlenir. Sınav komisyonu birisi başkan olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Gereken hallerde birden fazla sınav komisyonu oluşturulabilir.”

            

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“MADDE 19 – Sınavda başarılı olan muhasebe yetkilisi adaylarına, Bakanlık tarafından Muhasebe Yetkilisi Sertifikası verilir. Sertifika verilenler görev yaptığı kurumlarına bildirilir ve Bakanlık internet sitesinde de yayımlanır.

            

Lise ve dengi okul mezunu adaylardan sertifika eğitim programını başarıyla tamamlayanlara sadece belde ve nüfusu 25 binin altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde görev yapma yetkisi veren sertifika verilir.”

            

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

“Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacaklar, sertifikalı adaylar arasından, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlıkça, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır.”

            

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(12.11.2008)

GÜNDEM