GÜNCEL MEVZUAT
Sermaye Azaltımında Vergilemenin Usul ve Esasları Belirlendi - MuhasebeTR

Sermaye Azaltımında Vergilemenin Usul ve Esasları Belirlendi

ÖZET

7420 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında aşağıdaki konularda değişiklik yapıldı.

—    Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutlarda elektrik enerjisi üretip tedarik şirketlerine satanlara ilişkin esnaf muafiyeti sınırı 25 kW ’den 50 kW ’ye çıkartıldı. (Madde 1)

—    Çalışanlara 51 TL’ye kadar olan ve nakden ödenen yemek bedeli tutarı gelir vergisinden istisna edildi.(Madde 2)

—    Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutuldu. (Madde 2)

—    Bireysel katılım yatırımcısı indiriminin uygulama süresi 31/12/2027 tarihine uzatılarak, yararlanılacak azami indirim tutarı 1.000.000 TL’den 2.500.000 TL’ye çıkarıldı. (Madde 3)

—    Sermaye azaltımında vergilemenin usul ve esasları hakkında düzenleme yapıldı.. (Madde 22)

—    Yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin süre 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.(Madde 23)

—    Turizm payı oranları düşürüldü ve deniz turizmi araçlarından 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren turizm payı alınması uygulamasına son verildi. (Madde 36, 38)

—    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’da düzenleme yapıldı. (Madde 42, 43, 44)

—    İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar, mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmemesi ve gelir vergisinden istisna edilmesi sağlanarak bu ödemeler teşvik edildi. (Geçici Madde 1)

—    İcra takibi başlatılmış olan küçük alacaklar tasfiye edilmektedir. (Geçici Madde 2)

09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7420 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile;

—    193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

—    5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

—    7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ilgili olarak değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ve düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir: 1 -) Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutlarda elektrik enerjisi üretip tedarik şirketlerine satanlara ilişkin esnaf muafiyeti sınırı istisna 25 kW ’den 50 kW ’ye çıkartılmıştır. (Madde 1)

Elektrik enerjisini son kaynak tedarik şirketlerine satan gerçek kişiler, 25 kWye kadar gelir vergisinden muaf esnaf kapsamındadır. Yapılan düzenleme ile bu sınır 50 kWye çıkarılmıştır.

Güneş enerjisi alanındaki teknolojik gelişmeler küçük bir alandan da yüksek enerji verimi almayı başardığından, 25 kWlik muafiyet miktarının artırılması ihtiyacı doğmuştur. Böylece özellikle küçük alanları değerlendirmek isteyen kişilerin karmaşık enerji mevzuatı ve bürokratik işlemlerden kurtulması sağlanmaktadır.

Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

2-) Çalışanlara nakden ödenen yemek bedeli tutarı gelir vergisinden istisna edilmiştir. (Madde 2)

Çalışanlara nakden sağlanan belli bir tutara kadar ki (51 TL) yemek bedeli ödemelerinin gelir vergisi dışı bırakılmasına yönelik düzenlemede bulunulmuştur.

Düzenleme 01.12.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

3-) Hizmet erbabının yurt dışında çalıştırılmasını teşvik edici gelir vergisi istisnası getirilmiştir. (Madde 2)

Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Düzenleme 1.12.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

4-) Bireysel Katılım Yatırımcısı İndiriminin Uygulama Süresi 31/12/2027 tarihine uzatılarak yararlanılacak azami indirim tutarı 1.000.000 TL’den 2.500.000 TL’ye çıkarılmıştır. (Madde 3)

193 sayılı Kanunun geçici 82’nci maddesi uyarınca; bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, 13/6/2012 tarihinden sonra iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilmektedirler.

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRMOB

(11.11.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM