GÜNCEL MEVZUAT
Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri - MuhasebeTR

Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri

TC.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
meklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-40552758-203.05.15-45315710    12.05.2022

Konu : Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri

GENEL YAZI

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY) 70 inci maddesinde, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında sürekli ikamet edenlerin gelir ve aylıklarının yazılı istekleri halinde, masrafları kendilerince karşılanmak üzere yurt dışı hesaplarına transfer edileceği öngörülmüştür.

Mevcut uygulamada sözleşmeli 9 ülkeye (Çekya, Hollanda, İtalya, Karadağ, Kırgızistan, Kore Cumhuriyeti, K.K.T.C., Moldova ve Sırbistan) yapılan aylık transferlerinde oluşan transfer masrafları Kurum tarafından karşılanmaktayken; yürürlükte bulunan sosyal güvenlik sözleşmeleri ve idari anlaşmalarının yeniden incelenmesi neticesinde; sadece Hollanda, K.K.T.C. ve Kırgızistan sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bağlanan aylıkların bu ülkelere transferinde masrafların Kurum tarafından karşılanmasının gerektiği tespit edilmiştir.

Buna göre, Hollanda, K.K.T.C. ve Kırgızistan sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bağlanan aylıklar bu ülkelere transfer edilirken oluşan transfer masrafları ilgili sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri gereğince Kurumca karşılanacaktır.

Aylık sahibinin Hollanda, K.K.T.C. ve Kırgızistan dışındaki bir ülkede ikamet etmesi halinde ise sosyal güvenlik sözleşmesine göre bağlanmış bir aylık olsa dahi, diğer sözleşmeli ülkelerde olduğu gibi, transfer masrafları SSİY hükümleri uyarınca aylık sahiplerince karşılanacaktır.

Diğer taraftan, Almanya ile müşterek sigortalılarımız hakkında sözleşmeye göre yapılacak iş ve işlemler 05.08.2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelge ile talimatlandırılmış ve Kurumumuzdan gelir/aylık almakta olanlardan gelir/aylıklarını Almanya'dan almak için talepte bulunanların transfer taleplerine ilişkin olarak yapılacak işlemlere anılan Genelgenin "J.Aylıkların Transferi" bölümünde yer verilmiştir.

Kurumumuzdan aldıkları gelir/aylıklarının yurt dışına transfer edilmesini talep edenlerin mağduriyet yaşamamaları için, transfere ilişkin iş ve işlemlerin geciktirilmeksizin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bu sebeple, gelir/aylıklarının yurt dışına transfer edilmesini talep eden T.C. vatandaşlarının ya da T.C. vatandaşı olmayanların Emektar ve MOSİP programları üzerinden gerçekleştirilecek iş ve işlem aşamalarının açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1) Aylıkların Yurt Dışına Transferi

Kurumumuzdan gelir/aylık alanlar ile bunların hak sahipleri transfer masrafları kendilerince karşılanmak kaydıyla, gelir/aylıklarını yurt dışındaki bir bankadan tahsil etmek istediklerinde, gelir/aylıkların bildirilen Swift/Bic kodu ve IBAN numarası ile tercih edilen bankaya havale edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Transfer işlemlerinin başlatılabilmesi için, talep sahiplerinin oluşacak masraf tutarlarının kendilerince karşılanacağı yönünde talepte bulunmaları gerekmektedir.

Gelir/aylıkların yurt dışına transfer edilmesinin talep edilmesi durumunda öncelikle;

a)    Emektar 4A aylık bağlama programında;

•    Aylık bağlanırken;

Yaşlılık/Malullük/Ölüm Aylık Hak Ediş ekranında, "Transfer Yapılacak Ülke", "Transfer Kodu", (Ek-1)

•    Aylık bağlandıktan sonraki transfer taleplerinde ise;

"Kayıt Güncelleme İşlemleri", "Banka Adres Güncelleme menüsü", "Transfer/Tazminat (Aylık, Ayl+Syz)", "Transfer Ülkesi (Transferin yapılacağı ülke kodu) bölümleri doldurulacaktır. (Ek-2)

b)    Emektar 4B aylık bağlama programında;

•    Aylık bağlanırken;

-    "Aylık Bağlama", "Banka Bilgileri", banka adı "Yurtdışı Transfer", şube adı "Bilinmiyor" (Ek-3)

seçilerek ilk karar aylığı bağlama işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

•    Gelir/aylıkların yurt dışına transfer edilmesi aylık bağlandıktan sonra talep edilmesi durumunda ise;

-    “Belge İşlemleri”, “Hesap İşlemleri”, banka adı "Yurtdışı Transfer", şube adı "Bilinmiyor" (Ek-4)

seçilerek banka değişikliği işlemleri tamamlanacaktır.

Emektar 4A ve/veya Emektar 4B programlarında banka değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra, MOSİP ekranlarından;

-    Plan bütçe ve analiz modülü,

-    Ödeme işlemleri,

-    Emekli ödemeleri,

-    Mahsup transfer girişi

bölümüne giriş yapılarak yeşil renkli (+) butonu ile yeni kayıt girişi yapılacaktır.

Açılan ekranlarda, Mahsup/Transfer bölümünde “Transfer” seçildikten sonra, tahsis numarası ile sigortalının transfer istediği "ülke, Swift/Bic kodu, banka adı, IBAN numarası" yazılacak olup, Masraf bölümünde “Alıcı”, Döviz Cinsi bölümünde ise transfer istenen ülkenin para birimi seçilecek ve "Kaydet" butonuna basılarak işlem tamamlanacaktır. MOSİP sisteminde ülke para biriminin kayıtlı olmaması durumunda, "döviz cinsi" butonuna ""Euro" yazılacaktır.

c)    Oracle 4C aylık bağlama programında Aylık bağlanırken;

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından adresi yurt dışı olanların banka muhabiri öncelikle "0-411-Eytam" hesabına alınarak aylık tahakkuk işlemleri tamamlanacaktır.

Aylıkların yurt dışına transfer edilmesi talebi var ise;

Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı tarafından Oracle programında banka muhabiri "412-Transfer" olarak değiştirildikten sonra, MOSİP ekranlarından;

-    Plan bütçe ve analiz modülü,

-    Ödeme işlemleri,

-    Emekli ödemeleri,

-    Mahsup transfer girişi bölümüne giriş yapılarak yeşil renkli (+) butonu ile yeni kayıt girişi yapılacaktır.

Açılan ekranda, Mahsup/Transfer bölümünde “Transfer” seçildikten sonra, tahsis numarası ile sigortalının transfer istediği "ülke, Swift/Bic kodu, banka adı, IBAN numarası" yazılacak olup, Masraf bölümünde “Alıcı”, Döviz Cinsi bölümünde ise transfer istenen ülkenin para birimi seçilecek ve "Kaydet" butonuna basılarak işlem tamamlanacaktır. MOSİP sisteminde ülke para biriminin kayıtlı olmaması durumunda, "döviz cinsi" butonuna "ABD Doları" yazılacaktır.

Sözleşmeli ülkelerden Kore Cumhuriyeti'ne gelir/aylıkların transfer edilmesi işlemi yapılırken IBAN numarası bölümü boş bırakılarak, “Hesap Numarası” bölümüne sigortalının banka hesap numarası kaydedilecektir.

2)    Aylıkların Almanya Sigorta Kurumuna Transferi

Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Nihai Protokolünün 5 inci maddesinin (e) fıkrasının 2 nci cümlesinde, Kurumumuzca Alman vatandaşlarına bağlanan gelir ve aylıkların, Almanya’da veya üçüncü bir ülkede ikamet edilmesi şartıyla bu ülkeye transfer edilerek ödeneceği öngörülmüştür.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında Türkiye’deki sigortalılık sürelerine istinaden bağlanan sözleşme aylıkları, ilgilinin talebine bağlı olmadan düzenlenecek olan bilgi giriş formundaki “Banka” ve “Transfer” alanlarına (S), “Transfer Yapılacak Ülke” alanına (DE) kodları ile “Transfer Adresi” alanına gelir/aylık sahibinin adresinin yazılması ve bu verilerin ilgili ekranlara aktarılması ile gerçekleştirilecektir.

4/1-(c) bendi kapsamında aylık bağlananların Oracle programında banka değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra, MOSİP ekranlarından;

- Plan bütçe ve analiz modülü,

- Ödeme işlemleri,

- Emekli ödemeleri,

- Mahsup transfer girişi

bölümüne giriş yapılarak yeşil renkli (+) butonuna giriş yapıldıktan sonra gelen ekranda "emekli sicil numarası" yazıldıktan sonra “Almanya Mahsup” seçilip "Kaydet" tuşuna basılmak suretiyle aylıkların Alman Sigorta Kurumuna gönderilmesi sağlanacak olup bunun dışında başka bir bilgi girişinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Anılan Sözleşmeye göre, Türk vatandaşlarına bağlanan gelir/aylıkların Almanya sigorta kurumuna transfer edilerek ödenmesine imkan bulunmamaktadır. Bu konudaki talepler, SSİY hükümleri uyarınca transfer masrafları talep sahipleri tarafından karşılanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır.

3)    Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamındaki Müstakil Aylıklar

Sözleşme kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında bağlanan müstakil aylıklardan (sadece Türkiye hizmetlerine ya da borçlanılan yurt dışı sürelerine istinaden) transferin gerçekleşeceği tarihte Almanya'da ikamet eden ve Alman vatandaşı olanların aylıkları da Alman sigorta kurumuna gönderilecektir.

4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında bağlanan müstakil aylıkların Alman sigorta kurumuna transfer işlemleri bu Genel Yazının 2 nci maddesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

4) Aylık Transfer İşlemlerinin Kontrolü

Yapılan aylık transfer ödemeleri, MOSİP ekranında - Plan bütçe ve analiz modülü,

- Ödeme işlemleri,

- Emekli ödemeleri,

- Transfer ödeme listesi bölümünden kontrol edilebilmektedir.

Bilgi edinilmesini, Kurumumuzdan aldığı gelir/aylıklarının yurt dışına transfer edilmesini talep eden sigortalılarımızın işlemlerinin, gerek Ülke gerekse Kurum imajı açısından gecikmeye mahal verilmeden yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda sonuçlandırılması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Ek:

1 - Emektar 4A programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık Bağlanırken)

2-    Emektar 4A programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık almakta olanlar)

3-    Emektar 4B programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık Bağlanırken)

4-    Emektar 4B programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık almakta olanlar)

SGK

(20.05.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM