GÜNCEL MEVZUAT
Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında ... - MuhasebeTR

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında ...

Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında ....

31 Ekim 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27040

 

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan:

 

FİNANSAL  ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA

 TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

SIRA NO: 105

 

MADDE 1 – 3/11/2006 tarih ve 26335 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 Sıra no’lu Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğin ekinde yer alan "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardının 50 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“50. İşletme;


(a) Elinde tuttuğu veya kendisinin düzenlediği bir türev ürünü, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışında bir başka grupta yeniden sınıflandıramaz;


(b) İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıfladığı bir finansal aracı, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışında bir grupta yeniden sınıflandıramaz ve


(c) Bir finansal varlığı yakın bir tarihte satmak veya geri satın almak amacıyla edinmesine karşın artık bu amaçlar ile elde bulundurmuyorsa, 50B ve 50D Paragraflarındaki koşulların sağlanması halinde söz konusu finansal varlığı, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışında bir grupta yeniden sınıflandırabilir.


Bir finansal araç, ilk muhasebeleştirme işleminden sonra, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubuna dahil edilmek suretiyle yeniden sınıflandırılamaz.”


MADDE 2 – Aynı Standardın 50A Paragrafından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki 50B, 50C, 50D, 50E ve 50F Paragrafları eklenmiştir. 


“50B. 50(c) Paragrafının uygulandığı bir finansal varlık (50D Paragrafında belirtilen finansal varlıklar hariç), sadece istisnai durumlarda, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışında bir başka grupta yeniden sınıflandırılabilir.


50C. Bir finansal varlığın, 50B Paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışında bir grupta yeniden sınıflandırılması durumunda, söz konusu finansal varlık yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden yeni sınıfına kaydedilir. Daha önce kâr veya zararda muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç ya da kayıp tutarları iptal edilmez. Finansal varlığın yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri, söz konusu varlığın, yerine göre, yeni maliyetini ya da itfa edilmiş maliyetini oluşturur.


50D. Kredi ve alacaklar tanımı kapsamında bulunan ve alım-satım amaçlı elde tutulan olarak düşünülmemiş olsa dahi ilk muhasebeleştirme sırasında bu grupta sınıflandırılmış olan, 50(c) Paragrafının uygulandığı bir finansal varlık, işletmenin ilgili finansal varlığı vadesine ya da öngörülebilir bir tarihe kadar elde tutma niyet ve imkânının bulunması durumunda, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışında bir başka grupta yeniden sınıflandırılabilir.


50E. Kredi ve alacaklar tanımı kapsamında bulunan ve satılmaya hazır olarak düşünülmemiş olsa dahi bu grupta sınıflandırılan bir finansal varlık, işletmenin ilgili finansal varlığı vadesine ya da öngörülebilir bir tarihe kadar elde tutma niyet ve imkânının bulunması durumunda, satılmaya hazır finansal varlık grubundan kredi ve alacaklar grubuna dahil edilmek suretiyle yeniden sınıflandırılabilir.


50F. İşletmenin bir finansal varlığı, 50D Paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışında ya da 50E Paragrafı uyarınca satılmaya hazır finansal varlık grubu dışında yeniden sınıflandırması durumunda, söz konusu finansal varlık yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri üzerinden yeni grubuna kaydedilir. 50D Paragrafı uyarınca yeniden sınıflandırılan bir finansal varlığın, daha önce kâr veya zararda muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç ya da kayıp tutarları iptal edilmez. Finansal varlığın yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri, söz konusu varlığın, yerine göre, yeni maliyetini ya da itfa edilmiş maliyetini oluşturur. Paragraf 50E uyarınca satılmaya hazır finansal varlık grubundan çıkarılmak suretiyle yeniden sınıflandırılan bir finansal varlığın, daha önce Paragraf 55(b) uyarınca diğer kapsamlı gelir içerisinde (özkaynaklar içerisinde) muhasebeleştirilmiş olan kazanç ya da kayıp tutarları, Paragraf 54 çerçevesinde muhasebeleştirilir.”


MADDE 3 – Aynı Standardın 103E Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 103F ve 103G Paragrafları eklenmiştir.


“103F “-’’


103G “-’’ ”


MADDE 4 – Aynı Standardın ayrılmaz parçası olan EK A – Uygulama Rehberi’nde yer alan UR8 Paragrafının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki  cümle eklenmiştir.


“Bir finansal varlığın 50B, 50D veya 50E Paragrafları uyarınca yeniden sınıflandırılması ve buna bağlı olarak, gelecekteki nakit tahsilatlarının geri kazanılma ihtimalinin yükselmesinden dolayı işletmenin söz konusu tahsilatlara ilişkin tahminlerini arttırması durumunda, sözü edilen artışın etkisi, tahminde değişiklik olduğu tarihte finansal varlığın defter değerinin düzeltilmesi yerine, değişiklik tarihinden itibaren etkin faiz oranında meydana gelen bir düzeltilme şeklinde muhasebeleştirilir.”


MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/7/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Finansal varlıkların 1/7/2008 tarihi öncesinde bu Tebliğin  2 nci maddesinde belirtilen 50B, 50D veya 50E Paragrafları uyarınca yeniden sınıflandırılmaları mümkün bulunmamaktadır. Finansal varlıklara ilişkin olarak  31/10/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde yapılacak olan tüm yeniden sınıflandırma işlemleri, bu işlemlerin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olur. Finansal varlıklara ilişkin olarak bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen 50B, 50D ve 50E Paragrafları uyarınca yapılan yeniden sınıflandırma işlemleri, bu maddede belirtilen yürürlük tarihi öncesinde sona eren hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanmaz.


MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu yürütür.

(31.10.2008)

GÜNDEM