GÜNCEL MEVZUAT
İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

07 Ocak 2022
Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31712

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

(07.01.2022)

GÜNDEM