GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genel Yazı: 4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi - MuhasebeTR

SGK Genel Yazı: 4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi

TC.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-88060521-206.99-38078193    05.01.2022

Konu : 4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının

Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi

GENEL YAZI

18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

26 ncı maddesinde;

“Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin;

a) Birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi olarak tarımsal faaliyette bulunanlar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler. ”

29 uncu maddesinde;

“Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bu madde kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler. ”

36 ncı maddesinde;

“Bu Yönetmeliğin;

(...)

d) 19 uncu maddesi, 26 ncı maddesinin (a) bendi ve 29 uncu maddesi 1/1/2022 tarihinde, yürürlüğe girer. ”

(...)

hükümleri yer almaktadır.

İlgili Yönetmelik değişikliği ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 01.01.2022 tarihinden itibaren Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemelerine imkan tanınmıştır.

Dönemsel prim ödemelerinde Ocak ve Temmuz aylarının son günü resmi tatile rastlaması hâlinde, resmi tatili izleyen ilk iş günü son ödeme tarihi olarak kabul edilecektir.

1-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin (4) Numaralı Alt

Bendi Kapsamındaki Sigortalılar

1.1. Prim Yönüyle Yapılacak İşlemler

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların 2022/Ocak ayından itibaren Ocak-Haziran dönemi primleri Temmuz ayı sonuna kadar, Temmuz-Aralık dönemi primleri de takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenebilecektir.

Bu bağlamda, bu kapsamdaki sigortalıların örneğin 2022/Ocak-Haziran ayı primlerinin son ödeme tarihi 01.08.2022 (31.07.2022 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden), 2022/Temmuz-Aralık ayı primlerinin son ödeme tarihi 31.01.2023 olacak ve takip eden yıllarda da primlerin son ödeme tarihleri bu şekilde oluşturulacaktır.

Yeni dönemsel prim sisteminde sigortalılarımız primlerini aşağıda belirtildiği şekilde ödeyebileceklerdir.

Örnek 1- A sigortalısı 15.03.2022 tarihinde;

-    4B Bağkur Cari Prim Tahsilatı sorgusu ile sadece 2022/Şubat ayı prim borcunu,

-    4B Bağkur Geçmiş Dönem Prim Tahsilatı sorgusu ile 2022/Ocak ayı ve öncesi prim borcunu,

-    4B Bağkur İçinde Bulunulan Ay Tahsilatı sorgusu ile sadece 2022/Mart ayı prim borcunu, ödeyebilecektir.

Örnek 2- A sigortalısı 15.07.2022 tarihinde;

-    4B Bağkur Cari Prim Tahsilatı sorgusu ile sadece 2022/Haziran ayı prim borcunu,

-    4B Bağkur Geçmiş Dönem Prim Tahsilatı sorgusu ile 2022/Mayıs ayı ve öncesi prim borcunu,

-    4B Bağkur İçinde Bulunulan Ay Tahsilatı sorgusu ile sadece 2022/Temmuz ayı prim borcunu,

-    4B Bağkur Tarım İçin Dönemsel Tahsilatı sorgusu ile 2022/Ocak-Haziran dönemi prim borcunu, ödeyebilecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların her ay 4B Bağkur Cari Prim Tahsilatı, 4B Bağkur Geçmiş Dönem Prim Tahsilatı ve 4B Bağkur İçinde Bulunulan Ay Tahsilatı sorguları ile, Ocak ve Temmuz aylarında söz konusu sorgulara ek 4B Bağkur Tarım İçin Dönemsel Tahsilatı sorgusu aktif olacaktır.

Bağkur Tarım İçin Dönemsel Tahsilatı sorgusu dışındaki sorgular 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki 4/b sigortalıları (zorunlu ve isteğe bağlı) için de yukarıda belirtildiği şekilde çalışacaktır.

1.2.    Tescil ve Hizmet İşlemleri Yönüyle Yapılacak İşlemler

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunan sigortalıların sigortalılık işlemleri mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecek olup, sigortalılıkları sonlandırılanların terk tarihi itibariyle oluşan prim ve ceza borçları yukarıda belirtilen tarih aralıklarında ödeyebilecektir.

Örnek: 24.02.2012 tarihinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında tescili yapılan sigortalı (A) nın, tarımsal faaliyetinin son bulduğu

23.10.2022 tarihinde sigortalılığı sonlandırılmış olup 30.06.2022 tarihi itibariyle borcu bulunmamaktadır. Sigortalı (A) 23.10.2022 tarihine kadar olan borcunu ceza tahakkuk ettirilmeden 31.01.2023 tarihine kadar ödeyebilir.

1.3.    Kısa Vadeli Sigortalar Yönüyle Yapılacak İşlemler

1.3.1.Geçici iş göremezlik ödenekleri

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar kısa vadeli sigortalar yönünden iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortasından faydalanmakta olup istirahat raporlarına ödeme yapılması için yapılandırılmış olanlar dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılan ödemelerde, ödeme tarihi itibarıyla yapılan borç sorgusu sonucuna göre ödenek ödenmektedir. Bu nedenle, kısa vadeli sigorta kollarından yapılacak olan ödemeler yönünden ödeme tarihi itibarıyla bu Genel Yazı’da öngörülen süresi henüz dolmamış olan primler, borç olarak görünmeyeceğinden ödemeye engel teşkil etmeyecektir.

Örnek 1- Ocak-Haziran 2022 dönemi için Temmuz ayında prim ödemesi yapacak olan ve Ocak ayından önceki dönemlere ilişkin borcu da bulunmayan sigortalının Mart ayındaki analık raporu için Nisan ayında yapılacak olan geçici iş göremezlik ödeneği ödemesinde, Ocak-Haziran 2022 dönemi borçlu olarak görünmediğinden sigortalıya ödeme yapılacaktır.

Bununla birlikte, ödeneğe hak kazanmak için gereken 90 günlük kısa vadeli sigorta prim ödeme gün sayısına, henüz ödenmemiş olan 6 aylık dönemdeki primlerin karşılığı olan günler dahil edilmeyecektir.

Örnek 2- İlk defa 01.01.2022 tarihinde sigortalı olan ve Ocak-Haziran dönemi için Temmuz ayında prim ödemesi yapacak olan sigortalının 16.04.2022 tarihinde analık istirahati başlamıştır. Söz konusu analık raporuna istinaden geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi için 90 günlük kısa vadeli sigorta prim ödeme gün sayısı bulunması gerektiğinden ilgili döneme ait prim ödemesini yapmadan ödenek ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Sigortalının ilgili döneme ait primlerini ödemesi ile 90 günlük süre şartını sağlaması halinde ödenek ödenecektir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların, 2022/Ocak ayından itibaren Ocak-Haziran dönemi primleri Temmuz ayı sonuna kadar, Temmuz-Aralık dönemi primleri de takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenebileceğinden, söz konusu sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin Kanunun 67 nci maddesine göre sağlık hizmetlerinden ne şekilde faydalanacakları aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

Örnek 1- 01.01.2022 tarihi öncesi tescil edilen ve son bir yılda 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı bulunan sigortalı, 01.01.2022 tarihi önceki dönemlere ait 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunmaması şartıyla 01.08.2022 tarihine kadar (dahil) (31.07.2022 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Örnek 2- 01.01.2022 tarihi öncesi tescil edilen ve 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcu bulunan sigortalıların, 01.01.2022 öncesi döneme ait prim borçlarını ödemeleri ve söz konusu döneme ilişkin ödeme yapıldıktan sonra 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borcun bulunmaması şartını sağlamaları halinde, bu ödeme ile birlikte son bir yılda 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının bulunması şartı da yerine getirileceğinden 01.08.2022 tarihine kadar (dahil) (31.07.2022 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Örnek 3- 01.01.2022 tarihinde tescil edilen ve tescil edildiği tarih itibarıyla son bir yılda 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı bulunmayan sigortalı, 2022/Ocak dönemine ait prim borcunu ödemesi halinde 30 günlük sigortalılık süresinin tamamlanması sonrası 01.02.2022 tarihinden

01.08.2022 tarihine kadar (dahil) (31.07.2022 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Örnek 4- 15.01.2022 tarihinde tescil edilen ve tescil edildiği tarih itibarıyla son bir yılda 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı bulunmayan sigortalı, 2022/Ocak ve Şubat dönemine ait prim borcunu ödemesi halinde 30 günlük süre geçtikten sonra 15.02.2022 tarihinden 01.08.2022 tarihine kadar (dahil) (31.07.2022 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Örnek 5- 01.01.2022 tarihinde tescil edilen, tescil edildiği tarih itibarıyla son bir yılda 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısı bulunmayan ve 2022/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı primlerini ödeyen, Mayıs ve Haziran primlerini ödemeyen sigortalı 31.01.2023 tarihine kadar (60 günden fazla prim borcu oluşmadığından) sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir.

2018/38 sayılı Genelgenin Yaşlılık Sigortası başlıklı Üçüncü Bölümünün “5. Prim Borcu Olan Sigortalıların Aylık Başlangıcı” alt başlığı altında;

-Kanunun yürürlük tarihinden sonra yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için sigortalıların yazılı istekte bulunduğu tarih itibariyle genel sağlık sigortası primleri dahil, kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerektiği,

-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 8 inci maddesi uyarınca, 05.12.2017 tarihinden sonra malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunup, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet olarak değerlendirilen süreler dahil olmak üzere, prim ödeme yükümlüsü kendisi olup aylık bağlanması için yazılı istekte bulunduğu tarih itibariyle prim borcu olanların malullük ve yaşlılık aylığı talebinin, borcun ödendiği tarih itibariyle geçerli sayılacağı ve bağlanacak aylıkların borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacağı,

-İçinde bulunulan ay ile bir önceki aya ait prim borçları talep tarihi itibariyle muaccel hale gelmeyen sigortalıların aylıkları, prim borçlarının yasal süresi içinde ödenmesi halinde tahsis talep tarihini takip eden ay başından, ödenmemesi halinde ise borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren başlatılacağı,

Talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 18.08.2021 tarihinde yapılan değişiklik ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 01.01.2022 tarihinden itibaren Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemelerine imkan tanınmıştır.

Buna göre, tahsis talebinde bulunduğu tarihte muaccel hale gelmeyen prim borcu dışındaki diğer aylığa hak kazanma şartlarını yerine getiren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalıların, yukarıdaki belirtilen şekilde Ocak-Haziran dönemi prim borçlarını Temmuz ayı sonunda, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödemeleri halinde, aylıkları prim borçlarının ödenmesini takiben tahsis talep tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılacaktır.

Ancak primlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen süreler geçtikten sonra ödenmesi halinde ise aylık başlangıç tarihi borcun ödendiği tarihi takip eden ay başı olacaktır.

Örnek 1- 10.03.2022 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında yaşlılık aylığı talebinde bulunan ve sigortalılığı tahsis talebiyle sonlanan sigortalının tahsis talep tarihi itibariyle aylığa hak kazanma koşulları yerine gelmiş olmakla birlikte 2022/Ocak-2022/Mart dönemi dışında prim borcu bulunmamaktadır. Bu sigortalının prim borcunu 01.08.2022 (31.07.2022 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) tarihinde ödemesi halinde aylığı tahsis talep tarihini takip eden ay başı olan 01.04.2022 tarihi itibariyle başlatılacaktır.

Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının 03.08.2022 tarihinde prim borcunu ödemesi halinde ise tahsis talep tarihi itibariyle sonlandırılan sigortalılığı yeniden başlatılacak ve prim borçlarının ödeneceği tarihe kadar olan süredeki prim borçları da tahsil edilerek aylık prim borcunun ödendiği tarihi takip eden ay başı olan 01.09.2022 itibariyle başlatılacaktır.

1.5. Borcu Yoktur İşlemleri Yönüyle Yapılacak İşlemler

Borcu yoktur belgeleri düzenlenirken borçların muaccel hale gelip gelemediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Anılan sigortalılar yönüyle düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde; Ocak-Haziran dönemi boyunca her ay oluşan tahakkukların ödeme vadesi olan Temmuz ayı, Temmuz-Aralık dönemi boyunca oluşan tahakkukların ödeme vadesi olan takip eden yılın Ocak ayı sonundan sonra borç olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek 1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 2021/Kasım, 2022/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları prim borcu bulunan sigortalının 02.06.2022 tarihinde borcu yoktur belgesi düzenlenmesi sırasında sadece 2021/Kasım ayı prim borcu muaccel prim borcu olarak dikkate alınacaktır.

Örnek 2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında 2021/Kasım, 2022/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları prim borcu bulunan sigortalının 02.08.2022 tarihinde borcu yoktur belgesi düzenlenmesi sırasında 2021/Kasım, 2022/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları prim borcu muaccel prim borcu olarak dikkate alınacaktır.

2- 5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesi Kapsamındaki Sigortalılar

2.1. Prim Yönüyle Yapılacak İşlemler

5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların 2022/Ocak ayından itibaren Ocak-Haziran dönemi primleri Temmuz ayı sonuna kadar, Temmuz-Aralık dönemi primleri de takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenebilecektir.

Bu bağlamda, bu kapsamdaki sigortalıların örneğin 2022/Ocak-Haziran ayı primlerinin son ödeme tarihi 01.08.2022 (31.07.2022 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden), 2022/Temmuz-Aralık ayı primlerinin son ödeme tarihi 31.01.2023 olacak ve takip eden yıllarda da primlerin son ödeme tarihleri bu şekilde oluşturulacaktır.

Yeni dönemsel prim sisteminde ilgili yılın Ocak ve Temmuz aylarında yapılan ödemeler

öncelikle cari dönemi kapsayan ayların prim borçlarına, kalan ödeme olması halinde ödeme süresi geçmiş en eski aydan başlamak üzere prim borçlarına, yine kalan ödeme olması halinde de tahakkuk eden gelecek ayların prim borçlarına mahsup edilecektir. Ancak ilgili yılın Ocak ve Temmuz ayları dışındaki aylarda yapılan ödemeler cari ay olmadığı için öncelikle ödeme süresi geçmiş en eski aydan başlamak üzere prim borçlarına, kalan ödeme olması halinde tahakkuk eden gelecek ayların prim

borçlarına mahsup edilecek olup örnek olarak 2022 ve 2023 yılında yapılacak ödemelerin mahsup adımları aşağıda açıklanmıştır.

-    01.01.2022 ila 31.01.2022 tarihleri arası yapılan ödemeleri önce cari ay olan 2021/Aralık ayı prim borcuna, kalan ödeme olması halinde ödeme süresi geçmiş en eski ay prim borcuna, ödeme kalması halinde 2022/Ocak ayından başlanmak üzere oluşan prim borçlarına,

-    01.02.2022 ila 30.06.2022 tarihleri arası yapılan ödemeler önce sigortalının varsa 2021/Aralık öncesi ödeme süresi geçmiş en eski ay prim borcundan başlanmak üzere prim borçlarına, kalan ödeme olması halinde 2022/Ocak ayından başlanmak üzere oluşan prim borçlarına,

-    01.07.2022 ila 01.08.2022 (31.07.2022 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) arası yapılan ödemeler önce cari dönem olan 2022/Ocak-Haziran dönemi en eski ay (2022/Ocak ayından başlayarak sırası ile) prim borçlarına, kalan ödeme olması halinde 2021/Aralık öncesi ödeme süresi geçmiş en eski ay prim borcundan başlanmak üzere prim borçlarına,

-    02.08.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arası yapılan ödemeler önce sigortalının varsa 2021/Aralık öncesi ödeme süresi geçmiş en eski ay prim borcundan başlanmak üzere prim borçlarına, kalan ödeme olması halinde 2022/Ocak ayından başlanmak üzere prim borçlarına,

-    01.01.2023    ila 31.01.2023 tarihleri arası yapılan    ödemeler    önce    cari dönem olan

2022/Temmuz-Aralık    dönemi en eski ay (2022/Temmuz ayından    başlayarak    sırası    ile) prim borçlarına,

kalan ödeme olması    halinde 2021/Aralık öncesi ödeme süresi    geçmiş en    eski    ay prim borcundan

başlanmak üzere prim borçlarına, yine kalan ödeme olması halinde ise 2022/Ocak ayından başlanmak üzere prim borçlarına,

-    01.02.2023 ila 30.06.2023 tarihleri arası yapılan ödemeler önce sigortalının varsa 2021/Aralık öncesi ödeme süresi geçmiş en eski ay prim borcundan başlanmak üzere prim borçlarına, kalan ödeme olması halinde 2022/Ocak ayından başlanmak üzere prim borçlarına,

-    01.07.2023    ila 31.07.2023 tarihleri arası yapılan    ödemeler    önce    cari dönem olan

2023/Ocak-Haziran dönemi en eski ay (2023/Ocak ayından başlayarak sırası ile) prim borçlarına, kalan ödeme olması halinde 2021/Aralık öncesi ödeme süresi geçmiş en eski ay prim borcundan başlanmak üzere prim borçlarına, kalan ödeme olması halinde 2022/Ocak ayından başlanmak üzere prim borçlarına,

-    01.08.2023 ila 31.12.2023 tarihleri arası yapılan ödemeler önce sigortalının varsa 2021/Aralık öncesi ödeme süresi geçmiş en eski ay prim borcundan başlanmak üzere prim borçlarına, kalan ödeme olması halinde 2022/Ocak ayından başlanmak üzere prim borçlarına,

mahsubu yapılacaktır.

2024 ve sonrası yıllarda yapılan prim ödemelerinin mahsubu da 2023 yılı için belirtilen mahsup şeklinde olacaktır.

Örnek 1- 2021/Kasım, 2022/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları Ek 5 prim borcu bulunan sigortalımız 01.07.2022 tarihinde 12.000 TL prim ödemesi yaptığında yapılan ödeme sırası;

-2022/Ocak -2022/Şubat -2022/Mart -2022/Nisan -2022/Mayıs -2022/Haziran -2021/Kasım -2022/Temmuz Ayları şeklinde olacaktır.

Örnek 2- 2021/Kasım, 2022/Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları Ek 5 prim borcu bulunan sigortalımız 02.08.2022 tarihinde 14.000 TL prim ödemesi yaptığında yapılan ödeme sırası;

-2021/Kasım -2022/Ocak -2022/Şubat -2022/Mart -2022/Nisan -2022/Mayıs -2022/Haziran -2022/Temmuz -2022/Ağustos Ayları şeklinde olacaktır.

2.2. Tescil ve Hizmet Yönüyle Yapılacak İşlemler

5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı; 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgenin İkinci Kısım, İkinci Bölüm, “4- Sigortalılığın sona ermesi” başlıklı bölümde yer alan usullere göre sona erdirilecektir.

Yeni dönemsel prim sisteminde yapılacak ödemeler kapsamında prim borcu olanlardan talepte bulunanların primi ödenmiş son günden sigortalılığının sonlandırılmasına ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.

Örnek 1- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2020 yılı Nisan ayı primini ödemiş olan sigortalı 15.01.2022 tarihinde bir aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2021 Aralık ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 2- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2021 yılı Mayıs ayı primini ödemiş olan sigortalı 28.02.2022 tarihinde iki aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2021 Temmuz ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 3- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2021 yılı Aralık ayı primini ödemiş olan sigortalı 28.02.2022 tarihinde bir aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2022 Ocak ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 4- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2021 yılı Aralık ayı primini ödemiş olan sigortalı 28.02.2022 tarihinde iki aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2022 Şubat ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 5- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2019 yılı Temmuz ayı primini ödemiş olan sigortalı 28.07.2022 tarihinde üç aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2022 Mart ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 6- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2020 yılı Mayıs ayı primini ödemiş olan sigortalı 23.09.2022 tarihinde dört aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2020 Eylül ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 7- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2021 yılı Aralık ayı primini ödemiş olan sigortalı 15.10.2022 tarihinde iki aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2022 Şubat ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 8- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2019 yılı Haziran ayı primini ödemiş olan sigortalı 15.01.2023 tarihinde bir aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2022 Temmuz ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 9- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2022 yılı Eylül ayı primini ödemiş olan sigortalı 15.01.2023 tarihinde bir aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2022 Ekim ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 10- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2019 yılı Mayıs ayı primini ödemiş olan sigortalı 23.05.2023 tarihinde iki aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2019 Temmuz ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 11- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2021 yılı Aralık ayı primini ödemiş olan sigortalı 23.05.2023 tarihinde iki aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2022 Şubat ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 12- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2023 yılı Ocak ayı primini ödemiş olan sigortalı 23.05.2023 tarihinde iki aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2023 Mart ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 13- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2019 yılı Temmuz ayı primini ödemiş olan sigortalı 14.07.2023 tarihinde dört aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2023 Nisan ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 14- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2020 yılı Eylül ayı primini ödemiş olan sigortalı 03.10.2023 tarihinde üç aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son

Örnek 15- Ek 5 inci madde kapsamındaki süreksiz tarım sigortalılığı 19.07.2017 tarihinde başlayan ve en son 2022 yılı Aralık ayı primini ödemiş olan sigortalı 15.11.2023 tarihinde iki aylık dönem borcuna karşılık gelecek bir ödeme daha yaptıktan sonra Ek 5 inci madde kapsamındaki tarım sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunmuştur. Bu durumda Ek 5 sigortalılığı, primi ödenmiş son ay olan 2023 Şubat ayı sonu itibariyle sona erdirilecektir.

2.3. Kısa Vadeli Sigortalar Yönüyle Yapılacak İşlemler

2.3.1.    Geçici iş göremezlik ödenekleri

5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar kısa vadeli sigortalar yönünden iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından faydalanmakta olup, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında alınan istirahat raporlarına ödeme yapılması için herhangi bir prim ödeme gün şartı bulunmamaktadır. Bununla birlikte iş kazasının olduğu tarihten en az on gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona ermemiş olması, ayrıca prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

Kısa vadeli sigorta kolları yönünden yapılan ödemelerde, ödeme tarihi itibarıyla yapılan borç sorgusu sonucuna göre ödenek ödenmektedir. Bu nedenle, kısa vadeli sigorta kollarından yapılacak olan ödemeler yönünden ödeme tarihi itibarıyla bu genel yazıda öngörülen süre henüz dolmamış olan primler, borç olarak görünmeyeceğinden ödemeye engel teşkil etmeyecektir.

Örnek : 2022 yılının Ocak-Haziran dönemi için Temmuz ayında prim ödemesi yapacak olan ve Ocak ayından önceki dönemlere ilişkin borcu da bulunmayan sigortalının Mart ayındaki iş kazası raporu için yapılacak olan geçici iş göremezlik ödeneği ödemesinde, sigortalı borçlu olarak görünmediğinden sigortalıya ödeme yapılacaktır.

Ancak sigortalının önceki dönemlere ilişkin borcu bulunması halinde veya tescilinden itibaren 10 gün geçmeden iş kazası geçirdiğinin tespit edilmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

2.3.2.    Sağlık aktivasyon işlemleri

Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalıların, 2022/Ocak ayından itibaren Ocak-Haziran dönemi primleri Temmuz ayı sonuna kadar, Temmuz-Aralık dönemi primleri de takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar ödenebileceğinden, söz konusu sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler, Kanunun 67 nci maddesine göre sağlık hizmetlerinden bu Genel Yazı'nın “1.3.2. Sağlık aktivasyon işlemleri” başlığı altında yapılan açıklamalar dahilinde yararlanacaktır.

5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılara yönelik işlemler bu Genel Yazı’nın “1.4. Emeklilik İşlemleri Yönüyle Yapılacak İşlemler” başlığı altındaki açıklamalara göre yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile Kanunun Ek 5 inci maddesi kapsamındaki sigortalılar hakkında yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlemlerin sonuçlandırılmasını rica ederim.

Savaş ALIÇ Genel Müdür

SGK

(06.01.2022)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM