GÜNCEL MEVZUAT
Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Mahalli İdareler Mali Verileri) (Sıra No:1) - MuhasebeTR

Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Mahalli İdareler Mali Verileri) (Sıra No:1)

25 Ekim 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27035

 

Maliye Bakanlığından:

 

GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ)

(SIRA NO: 1)

            

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistiklerin üretilmesine esas teşkil etmek üzere, mahalli idareler mali verilerinin derlenmesindeki usul ve esasları, veri derleme sürecindeki sorumluları ve mali verilerin süresinde gönderilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Belediyeler, il özel idareleri (Gökçeada ve Bozcaada ilçe özel idareleri dâhil) ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler bu Tebliğ hükümlerine tabidir.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Bütçe Politikası, Gelir ve Giderlerin İzlenmesi”  başlıklı 30 uncu maddesi, “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 53 üncü maddesi, 8/6/2005 tarihli ve 25839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Mali Tabloların Bakanlığa Gönderilmesi” başlıklı 137 nci maddesi ile 10/3/2006 tarihli ve 26104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 441 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE – (4) (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

 

a) Mahalli idare birimi: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi, Bozcaada ilçe özel idaresi, Gökçeada özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri,

 

b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

 

c) Kamu hesapları bilgi sistemi (KBS): Verilerin Bakanlığa aktarılmasında kullanılan sistemi,

 

d) İl kontrol görevlisi: Defterdar tarafından, il sınırları dâhilindeki mahalli idare birimlerine ait hesapların derlenmesini muhasebe birimi kontrol görevlileri vasıtasıyla koordine etmek ve yılda bir defadan az olmamak üzere sisteme girilen veri ile mahalli idare birimleri mali tablolarını kontrol etmek üzere görevlendirilen personeli,

 

e) Muhasebe birimi kontrol görevlisi: İl merkezi veya ilçe sınırları dâhilindeki mahalli idare birimlerine ait hesapların derlenmesini takip etmek, hesapların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yaptırmakla görevli defterdarlık muhasebe müdürü veya malmüdürünü,

 

f) Bakanlık: Maliye Bakanlığını (Muhasebat Genel Müdürlüğü)

 

ifade eder.

 

Mali Verilerin Derlenme Biçimi ve Kapsamı

 

MADDE 5 – (1) Mahalli idare birimleri, hesap bilgilerine ilişkin veri girişlerini www.kbs.gov.tr veya http://kbs.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer alan Kamu Hesapları Bilgi Sisteminden (KBS) yapacaklardır. Bu uygulama mahalli idare birimlerine Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerince verilen şifrelerin kullanılması suretiyle yürütülecektir.

 

(2) Mahalli idare birimlerinin sisteme girecekleri hesap bilgileri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenecek ayrıntıdaki mizan bilgilerinden oluşacaktır. Bakanlıkça lüzum görülmesi halinde bütçe tahminlerine ilişkin bilgiler de talep edilebilecektir.

 

Mali Verilerin Derlenmesi Sürecinde Veri Giriş Dönemleri ve Mahalli İdarelerce Yapılacak İşlemler

 

MADDE 6 – (1) Mahalli idarelerce Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap (ıcabA nabaŞ) Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olarak oluşturulan, Ocak-Mart dönemi, Ocak-Haziran dönemi ve Ocak-Eylül dönemi kümülatif verilerinin, dönemi takip eden ay sonuna kadar (Nisan, Temmuz ve Ekim); yılın tamamına ait (Ocak-Aralık dönemi) kümülatif verilerinin ise en geç takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ilgili mahalli idarelerin muhasebe yetkilisi veya görevlendireceği personel tarafından KBS’ye girişi yapılacaktır. Veri girişleri Bakanlıkça yayınlanan uygulama kılavuzu çerçevesinde yapılacaktır.

 

(2) Mahalli idareler, KBS’ye giriş yetkisi ve bu yetkinin iptali ile ilgili şifre taleplerini resmi yazıyla Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerine bildirileceklerdir.

 

(3) Mahalli idareler, KBS’ye veri girişi sırasında karşılaştıkları teknik sorunları e-posta yoluyla mahalli@muhasebat.gov.tr adresine bildireceklerdir.

 

Mali Verilerin Derlenmesi Sürecinde Valiliklerce Yapılacak İşlemler

 

MADDE 7 – (1) Mahalli idareler mali verilerinin derlenmesi, Valiliklerin koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Valilerce bir Vali Yardımcısı bu işi koordine etmekle görevlendirilecektir. İl kontrol görevlileri mahalli idareler ile yazışmalarını Valilikler aracılığıyla yapacaklardır. Koordinatör Vali Yardımcısı, Defterdar ve il kontrol görevlisi en az üç ayda bir defa durum değerlendirmesi yaparak alınması gereken önlemleri belirleyeceklerdir.

 

Mali Verilerin Derlenmesi Sürecinde Defterdarlıklarca Yapılacak İşlemler

 

MADDE 8 – (1) Mahalli idare verilerinin mevzuatta öngörülen süre ve içerikte derlenmesi ve yayınlanması kanuni bir zorunluluk olduğundan, ili Defterdarınca mahalli idarelerden veri derlemesi işlemlerine özel önem verilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. Bu çerçevede il sınırları dâhilindeki mahalli idare birimlerine ait hesapların derlenmesini koordine etmek ve yılda bir defadan az olmamak üzere sisteme girilen veri ile mahalli idare birimleri mali tablolarını kontrol etmek üzere, ili Defterdarınca yeterli sayıda Muhasebe Denetmeni ve/veya Muhasebe Müdürü il kontrol görevlisi olarak görevlendirilecek ve bu görevlilerin T.C. kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresi bilgileri yazıyla Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesine ve e-postayla da mahalli@muhasebat.gov.tr adresine bildirilecektir. İl kontrol görevlilerine ilişkin değişiklikler de aynı şekilde Bakanlığa yazı ve e-posta ile bildirilecektir.

 

(2) İl kontrol görevlileri, mahalli idare hesap bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde KBS’ye girilmesini sağlamak üzere muhasebe müdürlüğü ve malmüdürlükleri ile koordineli olarak çalışacaktır. İl kontrol görevlileri mahalli idarelerin veri giriş durumlarını www.kbs.gov.tr veya http://kbs.muhasebat.gov.tr adreslerinden anlık olarak takip edecek ve veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli uyarıyı yapacaklardır. Ayrıca İl kontrol görevlilerince mahalli idarelere ait verilerin doğruluğu, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ve Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planıyla uyumu ve rakamsal tutarlılığı incelenecek, gerekli düzeltmelerin yapılması için Koordinatör Vali Yardımcısı aracılığıyla mahalli idareler uyarılacak ve sonucu Bakanlığa bildirilecektir.

 

Mali Verilerin Derlenmesi Sürecinde Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüklerince Yapılacak İşlemler

 

MADDE 9 – (1) Muhasebe Müdürleri ve Malmüdürleri KBS’ye giriş yetkisi verilmesi ile bu yetkinin iptaline ilişkin şifre işlemlerini yürütecekler ve şifre başvurusu için verilen evrakı dosyasında muhafazasını sağlayacaklardır.

 

(2) Muhasebe Müdürleri ve Malmüdürleri muhasebe birimi kontrol görevlisi sıfatıyla, mahalli idarelere ait veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli önlemleri alacak ve mizan raporlarını KBS üzerinden inceleyerek, bu raporların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mizan formatıyla tutarlılığını sağlayacaktır. Muhasebe birimi kontrol görevlilerince mizan verilerinin kümülatif olarak girilip girilmediği ve hesapların niteliklerine uygun olarak bakiye verip vermedikleri hususları kontrol edilecek ve tutarsızlık bulunması durumunda ilgili mahalli idare uyarılarak gerekli düzeltmelerin yapılması sağlanacaktır.

 

(3) Hesap bilgilerini bu Tebliğde belirlenen sürelerde KBS’ye girmeyen mahalli idare bulunması halinde, muhasebe müdürlükleri ve malmüdürlükleri bu mahalli idareleri uyaracak ve buna rağmen veri girişi yapmayan mahalli idareleri il kontrol görevlisine bildireceklerdir.

 

Bakanlıkça Yapılacak İşlemler

 

MADDE 10 – (1) Mahalli idarelerin KBS’ye veri girişi işlemlerinin genel koordinasyonu Bakanlıkça (Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Şubesi) yapılacaktır. İl kontrol görevlileri ile muhasebe birimi kontrol görevlileri anılan sorumluluklarını yerine getirirken karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların giderilmesine ilişkin önerilerini Bakanlığa bildireceklerdir.

 

(2) Mahalli idarelerce veri girişi sırasında karşılaşılan ve mahalli@muhasebat.gov.tr adresine gönderilen teknik sorunlara ilişkin  olarak Bakanlıkça gerekli önlemler alınacaktır.

 

Mahalli İdareler Muhasebe İşlemleri ve Mali Tablolarının Denetimi

 

MADDE 11 – (1) Kanunun geçici 18 inci maddesinde yer alan “31/12/2012 tarihine kadar genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali tabloları, muhasebe ve raporlama standartları ile muhasebe tekniğine uygunluk açısından Maliye Bakanlığınca denetlenebilir.” hükmü ile Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 146 ncı maddesindeki “Kapsama dâhil tüm kamu idarelerinin muhasebe işlemlerinin ve hazırlanan raporların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar ile genel kabul görmüş uluslararası muhasebe ilkelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı Bakanlık tarafından denetlenebilir.” hükmü Bakanlığımıza mahalli idarelerin hesaplarını denetleme yetkisi vermiş bulunmaktadır. Diğer taraftan mahalli idarelerden bilgi, belge ve hesap durumlarını ibraz etmeyen veya uygun harcama yapmayanlarla ilgili olarak, Kanunun 30 uncu maddesindeki yetkiye istinaden ihtiyaç halinde Bakanlıkça gerekli önlemlerin alınacağı da tabiidir.

 

(2) Mahalli idarelere ait hesapların mevzuatla belirlenen ilke, esas ve usullere uygun olarak oluşturulmasının sağlanması ve mahalli idarelerden zamanında ve sağlıklı veri elde edilmesi için Defterdarlıklarca, gerekli görülen mahalli idarelerin mali tabloları, muhasebe tekniğine uygunluk ve mali tablolardaki verilerin sağlıklı aktarılıp aktarılmadığının incelenmesi açısından, Muhasebe Denetmenlerinin denetim programlarına dâhil edilecektir. Muhasebe Denetmenleri tarafından yapılacak denetimler sonucunda ortaya çıkan hata ve noksanlıkların giderilmesi için, mahalli idareler muhasebe yetkililerine yönelik olarak Defterdarlıklarca eğitim düzenlenmesi dahil gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

 

Hesap Bilgilerinin Süresinde Gönderilmemesi Halinde Uygulanacak Yaptırımlar

 

MADDE 12 – (1) Kanunun  “Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve Açıklanması” başlıklı 53 üncü maddesinin son fıkrasında, genel yönetim kapsamına dahil kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere, Bakanlıkça bir ay ek süre verileceği, verilen ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde ise Bakanlığın talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Kanunda ayrıca, idari para cezası uygulanmış olmasının, bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı ve idari para cezalarının Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edileceği de hükme bağlanmıştır.

 

(2) Kanunun  “Para Cezaları ve Yetkili Merciler” başlıklı 73 üncü maddesinde ise “Bu Kanunda belirtilen para cezaları, ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir. Para cezaları, karar verilmesini izleyen aybaşından başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil bir aylık net ödemelerin dörtte biri oranında kesilerek tahsil olunur.” hükmü yer almıştır.

 

(3) Anılan hükümler çerçevesinde, hesap bilgilerini bu Tebliğde belirtilen sürede göndermediği veya göndermiş olsa da hesap bilgilerinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen mizan formatına uygun olmadığı Bakanlıkça ve/veya Defterdarlıklarca tespit olunanlara, bu Tebliğde belirlenen veri giriş süresi bitiminden itibaren 1 ay ek süre verilir ve ilgili mahalli idare birimlerine bildirilir. 1 aylık süre bitiminde de hesap bilgilerini göndermeyen birimlere 1 inci fıkrada belirtilen idari para cezasının uygulanması ve sonucundan bilgi verilmesi doğrudan veya Defterdarlıkların talebi üzerine Bakanlıkça, mahalli idarelerin üst yöneticilerinden istenir.

 

(4) Üst yöneticiler idari para cezasının uygulanıp uygulanmayacağı hususunda takdir yetkisine sahip değildir. Bu çerçevede üst yöneticiler, bu Tebliğ hükümlerine göre mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine verilmesi Bakanlıkça istenen idari para cezasını vermek, Kanunun ilgili maddesine göre tahsil etmek ve sonucundan Bakanlığa bilgi vermekle yükümlüdürler.

 

Yürürlük

 

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

            

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

(25.10.2008)

GÜNDEM